Connect with us
Advertisement
Advertisement

Farming

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi teilyngwyr

Avatar

Published

on

Enwebeion ar gyfer gwobrau

GWOBRAU Dewi Sant yw’r gwobrau cenedlaethol Cymru. Maent yn cydnabod llwyddiannau anhygoel bobl i mewn neu o Gymru ac yn cydnabod gorchestion a chyfraniadau gwych pobl o bob cefndir.

Wrth gyhoeddi’r teilyngwyr, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: “Nod Gwobrau Dewi Sant, sydd bellach yn eu pedwaredd flwyddyn, yw dathlu pobl sydd wedi mynd yr ail filltir i wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun arall, sydd wedi goresgyn anawsterau neu wedi cyflawni rhywbeth ysbrydoledig.

“Unwaith eto, mae teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant yn grŵp eithriadol o bobl. Mae pob un ohonynt yn gaffaeliad i Gymru – mae hi’n mynd i fod yn anodd dewis yr enillwyr! Rwy’n edrych ymlaen at ddathlu yr hyn y maen nhw wedi’i wneud yn y seremoni wobrwyo ar 23 Mawrth.”

Dyma’r rhestr o deilyngwyr yn y categorïau gwobrwyo canlynol: Dewrder; Dinasyddiaeth; Diwylliant; Menter; Arloesedd a Thechnoleg; Rhyngwladol; Chwaraeon; a Pherson ifanc.

DEWRDER

Diffoddwyr Tân, Gary Slack a Billy Connor. Ym mis Awst 2016, gwnaeth y diffoddwyr tân, Gary Slack a Billy Connor, herio cerrynt cryf ar Draeth y Castell, Dinbych-y-pysgod, i achub dau blentyn rhag boddi.

PC Christopher Bluck a PC Rhys Edwards, Heddlu De Cymru. Ym mis Mawrth 2016, gwnaeth y cwnstabliaid Christopher Bluck a Rhys Edwards beryglu eu hunain i achub bywyd menyw a oedd wedi rhoi ei hun ar dân ac a oedd â gwn yn ei llaw.

Diffoddwyr Tân Pontardawe. Ym mis Gorffennaf 2016, galwyd y diffoddwyr tân i dŷ oedd ar dân gyda dau fachgen bach yn methu dianc ohono. Gwnaeth y diffoddwyr frwydro yn erbyn amodau peryglus ac 800 gradd o wres i achub un o’r plant, bachgen tair blwydd oed, o’r tân. Achubwyd ail blentyn o’r tŷ hefyd, ond yn anffodus, bu farw.

DINASYDDIAETH

Cwnstabl Arbennig Cairn Newton- Evans, Heddlu Dyfed-Powys. Ar ôl dioddef trosedd casineb homoffobig, ymunodd Cairn â’r Heddlu er mwyn ceisio rhoi stop ar y math hwn o ymosodiadau rhag digwydd i eraill. Mae Cairn yn wirfoddolwr rheolaidd ac yn eiriolwr brwdfrydig dros hawliau LGBT.

21 Plus, elusen i gefnogi pobl â syndrom Down. Mae’r elusen, sy’n cael ei rhedeg gan dair mam sydd â phlant sydd â syndrom Down, wedi mynd o nerth i nerth dros y deng mlynedd diwethaf.

Anthony Evans, ymgyrchydd addysg i fyfyrwyr anabl. Wedi’i sbarduno wrth geisio gwella addysg ei fab sydd ag anabledd difrifol, mae Anthony wedi ymgyrchu dros addysg ôl-19 i oedolion sydd ag anableddau difrifol. O ganlyniad i ymdrechion Anthony, sefydlwyd coleg dydd i oedolion ifanc anabl yng Nghymru ym mis Medi 2016.

DIWYLLIANT

Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae Elfed, sydd wedi bod wrth lyw’r ŵyl am bron 25 mlynedd, wedi sicrhau bod yr Eisteddfod yn parhau i dyfu a datblygu, gan aros yn gyfoes a chroesawgar i bawb.

Yr Athro Jen Wilso, cerddor ac archifydd jazz. Am dros 50 mlynedd, mae Jen wedi chwarae rôl ganolog yn hyrwyddo cerddoriaeth jazz yng Nghymru ac yn dogfennu ei hanes a’i heffaith gymdeithasol – ac yn benodol rôl menywod mewn jazz.

The Cory Band. Wedi’i sefydlu yn Nhreorci yn 1884, mae gan y band pres enw da am ragoriaeth. Fe wnaethant greu hanes yn 2016 drwy fod y band cyntaf i fod yn bencampwyr y cystadlaethau Cenedlaethol, Agored, Ewrop a Brass in Concert a hynny i gyd yr un pryd.

MENTER

Llaeth y Llan – The Village Dairy, cynhyrchwyr iogwrt. Mae Llaeth y Llan, busnes teuluol a ddatblygwyd drwy arallgyfeirio fferm yng Nghonwy, yn cynhyrchu iogyrtiau a werthir ledled Cymru a’r DU. Maent yn credu bod eu busnes dim ond mor dda â’u 43 aelod o staff ac maent yn rhoi pwyslais ar hyfforddi a buddsoddi yn y gymuned.

David Banner, cyfarwyddwr gemau fideo. Yn ogystal â bod yn gyfarwyddwr gemau llwyddiannus ac yn Rheolwr Gyfarwyddwr Wales Interactive, mae Dai wedi bod yn rhan bwysig o dwf y diwydiant gemau yng Nghymru. Sefydlodd Sioe Gemau flynyddol Cymru yn 2012 a chreodd y prosiect GamesLab, menter datblygu ddigidol i Brifysgol De Cymru. Mae wedi helpu cannoedd o fyfyrwyr ac mae’n rhoi platfform byd-eang i gwmnïau digidol Cymru.

Halen Môn. Mae’r perchnogion, Alison a David Lea-Wilson, wedi llwyddo i ddechrau busnes cynaliadwy a llwyddiannus sy’n cyflogi pobl leol sydd ag egwyddorion amgylcheddol ac addysgol. Maent hefyd yn denu twristiaid i Ynys Môn.

ARLOESEDD, GWYDDONIAETH A THECHNOLEG

Jessica Leigh Jones, astroffisegwr a pheiriannydd. Mae gan Jessica radd mewn astroffiseg ac a enillodd wobr Peiriannydd Ifanc y Flwyddyn yn y DU. Mae hefyd wedi ennill Gwobr Entrepreneuriaeth Intel Inspiration am ddatblygu cyfres o droswyr ffibr optig newydd. Mae’n eiriolwr ar gyfer y gwyddorau technoleg, ac mae hefyd yn gyfarwyddwr Cynllun Addysg Beirianneg Cymru ac yn noddi Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn Ysgol Alton Convent.

Yr Athro Meena Upadhyaya OBE, genetegydd. Mae gyrfa Meena, y fenyw Brydeinig gyntaf o dras Indiaidd i fynd yn Athro Prifysgol mewn geneteg feddygol yn y DU, gan ganolbwyntio ar anhwylderau genetig. Mae Meena wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl drwy ei hymchwil feddygol a’i gwaith cymunedol ac elusennol. Derbyniodd OBE yn 2016 am ei gwaith ar eneteg feddygol a thros y gymuned Asiaidd yng Nghymru.

Genesis Biosciences. Mewn marchnad sy’n cael ei dominyddu gan ddeunydd glanhau cemegol caled a pheryglus ar adegau, mae Genesis yn datblygu cynnyrch sy’n ceisio diogelu cwsmeriaid a’r amgylchedd. Mae’r diwydiant wedi’u gwobrwyo droeon am eu gwaith gan gynnwys Gwobrau Arweinwyr Cynaliadwyedd EDIE 2015 a chategori Busnes Technoleg ac Arloesi’r Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes Caerdydd 2015.

RHYNGWLADOL

Dr David Nott OBE, llawfeddyg rhyfel. Bob blwyddyn ers 23 mlynedd, mae David wedi cymryd gwyliau heb dâl o’i swydd fel llawfeddyg ymgynghorol yn Ysbyty Chelsea a San Steffan i weithio i asiantaethau cymorth a darparu triniaeth lawfeddygol i ddioddefwyr rhyfel a thrychinebau. Mae David a’i wraig, Elly, hefyd wedi sefydlu’r “davidnottfoundation”, gan godi cannoedd a miloedd o bunnoedd i elusen a rhoi hyfforddiant llawfeddygol i feddygon ar y rheng flaen.

Nizar Dahan, gwirfoddolwr rhyngwladol. Mae Nizar yn gweithio i’r Human Relief Foundation. Mae wedi cael ei enwebu am ei waith dyngarol rhyngwladol helaeth mewn ymateb i argyfwng y ffoaduriaid ac am sefydlu Prosiect Ymateb Cymorth Dyngarol Abertawe, sy’n cefnogi pobl sy’n agored i niwed ac sydd wedi gorfod gadael eu cartrefi.

Yr Athro Carl G. Jones MBE, biolegydd cadwraeth. Mae’r Athro Jones wedi treulio’u holl fywyd yn adfer poblogaethau a chynefinoedd anifeiliaid mewn perygl, ac mae’n cael ei ystyried yn un o’r cadwraethwyr mwyaf llwyddiannus yn y byd. Mae’n gyfrifol am achub cudyllod cochion Mauritius, tair rhywogaeth o ymlusgiaid, ystlumod ffrwythau a sawl math o blanhigyn rhag diflannu.

CHWARAEON

Tîm Pêl-droed Rhyngwladol Cymru, UEFA Euro 2016. Gwnaeth tîm pêl-droed rhyngwladol Cymru, dan arweiniad Chris Coleman, gyrraedd y rownd gyn-derfynol yn Euros 2016. Roedd y tîm yn gynrychiolwyr o’r radd flaenaf i Gymru, ar y cae ac oddi arno, ac mae eu slogan, “Gorau Chwarae Cyd Chwarae”, wedi ysbrydoli’r genedl ac wedi denu diddordeb byd-eang.

Aelodau o Gymru oedd yn rhan o TeamGB yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, Rio 2016. Y 24 athletwr o Gymru a ddewiswyd gan TeamGB oedd y garfan fwyaf o athletwyr o Gymru i fynd i Gemau Olympaidd dramor erioed, tra roedd y 26 o athletwyr Paralympaidd o Gymru yn cynrychioli 10% o dîm Prydain Fawr. Roedd 2016 yn flwyddyn lwyddiannus iawn i athletwyr Cymru. Gwnaethant gynrychioli’r wlad gydag urddas a dewrder.

Anne Ellis OBE, Llysgennad Chwaraeon. Ym mis Gorffennaf 2016, penderfynodd Anne Ellis roi’r gorau i fod yn Llywydd Hoci Cymru ar ôl ugain mlynedd wrth y llyw. Yn ystod y dau ddegawd, mae Hoci Cymru wedi gweld newidiadau sylweddol ac mae Anne wedi bod yn rhan o bob cam.

PERSON IFANC

Brittany Davies, gwirfoddolwr gyda phlant sy’n derbyn gofal. Dechreuodd Brittany dderbyn gofal pan oedd yn 16 oed ac er gwaethaf nifer o heriau arwyddocaol a thruenus, mae bellach yn astudio ar gyfer ei harholiadau Lefel Uwch ac yn gwirfoddoli’n rheolaidd i helpu eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Savannah Lloyd, gwirfoddolwr iechyd meddwl. Ar ôl brwydro problemau iechyd meddwl ers pan oedd yn 11 mlwydd oed, mae Savannah yn defnyddio ei phrofiadau i estyn llaw a help i eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Elan Môn Gilford, gwirfoddolwr chwaraeon. Er bod gan Elan, sy’n 18 oed, nam ar ei chlyw, mae’n gwirfoddoli am 8-10 awr yr wythnos i hyfforddi mewn sesiynau chwaraeon, karate i blant a phêl-rwyd. Mae Elan hefyd yn cynnal cwrs iaith arwyddion yn y gymuned.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Farming

Payment commitment sought from minister

Avatar

Published

on

NFU CYMRU has asked the Minister for Environment, Energy and Rural Affairs to make an early commitment to maintaining the Basic Payment Scheme in Wales for 2021.
In a meeting this week NFU Cymru President John Davies asked the Minister, Lesley Griffiths AM, to commit to maintaining the Basic Payment Scheme unchanged for 2021.
Speaking after the meeting, John Davies said: “The events in Westminster these last few days mean that our future relationship with the EU remains as uncertain as it has ever been, with the prospect of a general election in the not too distant future, this means further political upheaval, and by extension more uncertainty. The fact that the UK Government’s Agriculture Bill was not carried forward when parliament was prorogued means that the intended legal basis for setting Welsh agricultural policy has now also disappeared, and we are now essentially back to square one.
“At the end of last year, Welsh Government announced that the Basic Payment Scheme would remain unchanged in 2020; we welcomed that announcement as it offered Welsh farming some stability at a critical time. The uncertainty in the intervening period has only intensified, NFU Cymru considers the possibility of a disorderly Brexit to be a very live possibility, either after a failure to reach an agreement at the end of any extended Article 50 period, or alternatively if the UK fails to agree on a future trading relationship with the EU27 during the transition period.
“There are many factors completely outside of our control which considered individually or collectively would have a very detrimental impact on Welsh agriculture. NFU Cymru is very much of the view that this calls for a cautious and restrained approach from the Welsh Government when it comes to developing future agricultural policy. We would urge Welsh Government to take its time and not to hasten to move away from the present arrangements until we have a far clearer picture of the sort of future trading relationship we will have with the EU27.
“We fully respect that the timing and nature of Brexit, the general election and the fate of the Agriculture Bill are all outside the hands of Welsh Government, but what we do ask for is the support of Welsh Government on the areas that sit within its remit. In our meeting with the Minister, we have asked if she will make an early commitment to the continuation of the BPS unchanged for 2021.
“We have also asked the Minister to ensure that the additional £5.2 million per year for the next two years made as part of the UK Government’s response to the Lord Bew review last month is used as a top-up to the BPS. This funding has been allocated to Wales because average Pillar 1 payments have historically been lower in Wales than in some other parts of the UK. We therefore firmly believe that as the Lord Bew review was about correcting this matter then the additional money should be made as a top-up to the BPS and not spent elsewhere.”

Continue Reading

Farming

Public want food standards maintained post-Brexit

Avatar

Published

on

THE GOVERNMENT should ensure that all imported food meets the same high animal welfare and environmental standards in place on British farms.
That’s the overwhelming view of the public according to new research carried out by ComRes on behalf of the British Guild of Agricultural Journalists (BGAJ).
ComRes surveyed the public in September and found 84% support the view that imports should match British standards as Brexit threatens to open the door to imports from low cost producing, de-regulated markets across the globe.
The study found that just 16% would buy food they know is produced to lower animal welfare standards if it was cheaper than food produced to a high standard.
BGAJ President Baroness Rosie Boycott said: “The results of this study are a stark reminder to the government that the public values the high standards of British farming.
“There will always be countries able to produce cheaper food than Britain but it always comes at a cost. It could be the safety of the food, the farmer, an animal or the environment.
“With Brexit on the horizon, we’re on the brink of potentially seeing lower quality food imports flooding into the country.
“The survey resoundingly shows there’s no appetite for it and it’s the responsibility of government and the entire supply chain to put the safeguards in place to protect both British farmers and the consumer, whose heads may still be turned by attractive price deals in tough economic conditions, despite how they have responded.”
The results of the study come at a critical time for British agriculture – a sector which stands to lose more than most if the protection provided by the European Union’s single market is not replicated post-Brexit.
British standards of food and farming are among the best in the world thanks to decades of progress in the areas of production that matter most to consumers.
Many countries which can produce food cheaper than Britain often use production methods which are illegal here and across Europe; chlorine-washed chicken and hormone-injected beef being two well-reported examples.
Professor of Food Policy at the University of London, Tim Lang, said: “An overwhelming 84% want imported food to be of the same standard as home-produced food. Gung-ho supporters of yoking the UK to the USA post-Brexit should note this
“The survey suggests the UK public almost certainly recognises the need for the UK farming to tick lots of boxes. It’s got the message that farming is multi-functional. But have the politicians?”
FOOD PRODUCTION
84% of GB adults agree the government should ensure all imported food meets the same environmental and animal welfare standards as food produced in the UK. Only 2% disagree
A majority (53%) of GB adults would not buy food that is produced to lower animal welfare standards if it’s cheaper than food produced to a high standard of animal welfare. Only around one in six (16%) agree
Younger people are less likely to disagree with the statement than older people – it seems attitude to the trade-off between animal welfare and price swings towards animal welfare the older we get (45% disagree 18-34; 52% 35-54; 61% 55+)
62% of the public agree that UK farmers should receive financial support from the taxpayer to ensure a continued supply of food produced by British farmers post-Brexit, compared to just one in ten (10%) who disagree. 68 per cent of rural and 61 per cent of urban respondents agreed
Two in five (39%) GB adults agree that a UK farmer’s primary purpose should be to produce food rather than carry out environmental work, although just under a third (29%) disagree. 33% were not clear (26% neither, 7% don’t know)
CLIMATE CHANGE AND TECHNOLOGY
62% of the public agree farmers have an important role to play in generating renewable electricity from technologies such as wind turbines and solar panels, while around one in twelve (8%) disagree
Just under half (48%) of GB adults agree that a climate change levy should be charged on food with a higher carbon footprint, with the proceeds spent on encouraging carbon-friendly farming methods, compared to fewer than one in five (17%) who disagree
34% agree new plant-breeding technologies, such as genetically modified and gene-edited crops, should be used to grow food in the UK, compared to more than a quarter (27%) who disagree. Young people aged 18-24 are more likely to agree (46%) with the statement than any other age group
Retail and UK marketplace
Only 24% agree UK farmers receive a fair share of the profits made by retailers on the food that they produce, compared to more than a third (36%) who disagree. Rural respondents were more likely to disagree than urban respondents (43% rural vs 35% urban)
ACCESS TO THE COUNTRYSIDE
Almost two thirds (62%) of GB adults agree the public has adequate access to the UK countryside in terms of rights of way and footpaths, compared to just one in 10 (11%) who disagree. Londoners and those in the West Midlands were the least likely to agree with the statement (54% and 55% respectively), whereas those in Wales and the North East were the most likely to agree (both 70%)
Four in five (79%) adults are proud of the British countryside and the rural communities which sustain it, compared to just 3% who disagree. While urban respondents still have a high level of agreement with the statement (77%), almost nine in ten (88%) of rural respondents agree

Continue Reading

Farming

NFU plans for New Horizons

Avatar

Published

on

NFU CYMRU’s annual conference takes place on Thursday, November 7, at 10 am with another stellar line-up of speakers.
To be held at the Metropole Hotel, Llandrindod Wells, the conference, titled, Welsh Farming: New Horizons, will focus on future opportunities for Welsh agriculture.
NFU Cymru President, John Davies said: “We are, once again, looking forward to welcoming hundreds of members to our annual conference. With so much uncertainty within the industry at the moment, this conference will be an opportunity for members to look beyond the horizon line towards future opportunities for the industry.
“Our annual conference has continued to grow and become the must-attend event of its kind in Wales, consistently attracting world-class speakers – and this year is no exception.
“At NFU Cymru we are both passionate and ambitious about the future of Welsh food and farming. We believe that given the right support from the government, we can continue to develop a profitable, productive and progressive agricultural industry. I hope that our expert line-up of speakers will help inspire members and allow them to head home with some thoughts and ideas on how to take their own farming businesses forward.
“We will also use the conference to present the first-ever NFU Cymru Sustainable Agriculture Award, kindly sponsored by Wynnstay. This award seeks to recognise the unparalleled contribution Welsh farming enterprises make to the economic, environmental, social and cultural well-being of Wales, and I’m very much looking forward to presenting this award to the very worthy winner.”
Speakers on the day include:
Lesley Griffiths AM, Minister for Environment, Energy and Rural Affairs, Welsh Government
Heather Hancock DL LVO, Chair, Food Standards Agency
Professor Robert Pickard, Food and Nutrition Expert
Professor Michael Lee, Sustainable Agriculture Expert
Dmitry Grozoubinski, Founder and Lead Trainer, ExplainTrade.com
Breffni Carpenter, Agriculture Counsellor, Permanent Representation of Ireland to the European Union
Sam Watson Jones, Co-Founder, Small Robot Company
Dr Andrea Graham, Head of Policy Services, NFU and ‘The Future of Food 2040’ Author
Campbell Mauchan, Head of UK Operations, AgriWebb

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK