Connect with us
Advertisement
Advertisement

Farming

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi teilyngwyr

Published

on

Enwebeion ar gyfer gwobrau

GWOBRAU Dewi Sant yw’r gwobrau cenedlaethol Cymru. Maent yn cydnabod llwyddiannau anhygoel bobl i mewn neu o Gymru ac yn cydnabod gorchestion a chyfraniadau gwych pobl o bob cefndir.

Wrth gyhoeddi’r teilyngwyr, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: “Nod Gwobrau Dewi Sant, sydd bellach yn eu pedwaredd flwyddyn, yw dathlu pobl sydd wedi mynd yr ail filltir i wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun arall, sydd wedi goresgyn anawsterau neu wedi cyflawni rhywbeth ysbrydoledig.

“Unwaith eto, mae teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant yn grŵp eithriadol o bobl. Mae pob un ohonynt yn gaffaeliad i Gymru – mae hi’n mynd i fod yn anodd dewis yr enillwyr! Rwy’n edrych ymlaen at ddathlu yr hyn y maen nhw wedi’i wneud yn y seremoni wobrwyo ar 23 Mawrth.”

Dyma’r rhestr o deilyngwyr yn y categorïau gwobrwyo canlynol: Dewrder; Dinasyddiaeth; Diwylliant; Menter; Arloesedd a Thechnoleg; Rhyngwladol; Chwaraeon; a Pherson ifanc.

DEWRDER

Diffoddwyr Tân, Gary Slack a Billy Connor. Ym mis Awst 2016, gwnaeth y diffoddwyr tân, Gary Slack a Billy Connor, herio cerrynt cryf ar Draeth y Castell, Dinbych-y-pysgod, i achub dau blentyn rhag boddi.

PC Christopher Bluck a PC Rhys Edwards, Heddlu De Cymru. Ym mis Mawrth 2016, gwnaeth y cwnstabliaid Christopher Bluck a Rhys Edwards beryglu eu hunain i achub bywyd menyw a oedd wedi rhoi ei hun ar dân ac a oedd â gwn yn ei llaw.

Diffoddwyr Tân Pontardawe. Ym mis Gorffennaf 2016, galwyd y diffoddwyr tân i dŷ oedd ar dân gyda dau fachgen bach yn methu dianc ohono. Gwnaeth y diffoddwyr frwydro yn erbyn amodau peryglus ac 800 gradd o wres i achub un o’r plant, bachgen tair blwydd oed, o’r tân. Achubwyd ail blentyn o’r tŷ hefyd, ond yn anffodus, bu farw.

DINASYDDIAETH

Cwnstabl Arbennig Cairn Newton- Evans, Heddlu Dyfed-Powys. Ar ôl dioddef trosedd casineb homoffobig, ymunodd Cairn â’r Heddlu er mwyn ceisio rhoi stop ar y math hwn o ymosodiadau rhag digwydd i eraill. Mae Cairn yn wirfoddolwr rheolaidd ac yn eiriolwr brwdfrydig dros hawliau LGBT.

21 Plus, elusen i gefnogi pobl â syndrom Down. Mae’r elusen, sy’n cael ei rhedeg gan dair mam sydd â phlant sydd â syndrom Down, wedi mynd o nerth i nerth dros y deng mlynedd diwethaf.

Anthony Evans, ymgyrchydd addysg i fyfyrwyr anabl. Wedi’i sbarduno wrth geisio gwella addysg ei fab sydd ag anabledd difrifol, mae Anthony wedi ymgyrchu dros addysg ôl-19 i oedolion sydd ag anableddau difrifol. O ganlyniad i ymdrechion Anthony, sefydlwyd coleg dydd i oedolion ifanc anabl yng Nghymru ym mis Medi 2016.

DIWYLLIANT

Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae Elfed, sydd wedi bod wrth lyw’r ŵyl am bron 25 mlynedd, wedi sicrhau bod yr Eisteddfod yn parhau i dyfu a datblygu, gan aros yn gyfoes a chroesawgar i bawb.

Yr Athro Jen Wilso, cerddor ac archifydd jazz. Am dros 50 mlynedd, mae Jen wedi chwarae rôl ganolog yn hyrwyddo cerddoriaeth jazz yng Nghymru ac yn dogfennu ei hanes a’i heffaith gymdeithasol – ac yn benodol rôl menywod mewn jazz.

The Cory Band. Wedi’i sefydlu yn Nhreorci yn 1884, mae gan y band pres enw da am ragoriaeth. Fe wnaethant greu hanes yn 2016 drwy fod y band cyntaf i fod yn bencampwyr y cystadlaethau Cenedlaethol, Agored, Ewrop a Brass in Concert a hynny i gyd yr un pryd.

MENTER

Llaeth y Llan – The Village Dairy, cynhyrchwyr iogwrt. Mae Llaeth y Llan, busnes teuluol a ddatblygwyd drwy arallgyfeirio fferm yng Nghonwy, yn cynhyrchu iogyrtiau a werthir ledled Cymru a’r DU. Maent yn credu bod eu busnes dim ond mor dda â’u 43 aelod o staff ac maent yn rhoi pwyslais ar hyfforddi a buddsoddi yn y gymuned.

David Banner, cyfarwyddwr gemau fideo. Yn ogystal â bod yn gyfarwyddwr gemau llwyddiannus ac yn Rheolwr Gyfarwyddwr Wales Interactive, mae Dai wedi bod yn rhan bwysig o dwf y diwydiant gemau yng Nghymru. Sefydlodd Sioe Gemau flynyddol Cymru yn 2012 a chreodd y prosiect GamesLab, menter datblygu ddigidol i Brifysgol De Cymru. Mae wedi helpu cannoedd o fyfyrwyr ac mae’n rhoi platfform byd-eang i gwmnïau digidol Cymru.

Halen Môn. Mae’r perchnogion, Alison a David Lea-Wilson, wedi llwyddo i ddechrau busnes cynaliadwy a llwyddiannus sy’n cyflogi pobl leol sydd ag egwyddorion amgylcheddol ac addysgol. Maent hefyd yn denu twristiaid i Ynys Môn.

ARLOESEDD, GWYDDONIAETH A THECHNOLEG

Jessica Leigh Jones, astroffisegwr a pheiriannydd. Mae gan Jessica radd mewn astroffiseg ac a enillodd wobr Peiriannydd Ifanc y Flwyddyn yn y DU. Mae hefyd wedi ennill Gwobr Entrepreneuriaeth Intel Inspiration am ddatblygu cyfres o droswyr ffibr optig newydd. Mae’n eiriolwr ar gyfer y gwyddorau technoleg, ac mae hefyd yn gyfarwyddwr Cynllun Addysg Beirianneg Cymru ac yn noddi Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn Ysgol Alton Convent.

Yr Athro Meena Upadhyaya OBE, genetegydd. Mae gyrfa Meena, y fenyw Brydeinig gyntaf o dras Indiaidd i fynd yn Athro Prifysgol mewn geneteg feddygol yn y DU, gan ganolbwyntio ar anhwylderau genetig. Mae Meena wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl drwy ei hymchwil feddygol a’i gwaith cymunedol ac elusennol. Derbyniodd OBE yn 2016 am ei gwaith ar eneteg feddygol a thros y gymuned Asiaidd yng Nghymru.

Genesis Biosciences. Mewn marchnad sy’n cael ei dominyddu gan ddeunydd glanhau cemegol caled a pheryglus ar adegau, mae Genesis yn datblygu cynnyrch sy’n ceisio diogelu cwsmeriaid a’r amgylchedd. Mae’r diwydiant wedi’u gwobrwyo droeon am eu gwaith gan gynnwys Gwobrau Arweinwyr Cynaliadwyedd EDIE 2015 a chategori Busnes Technoleg ac Arloesi’r Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes Caerdydd 2015.

RHYNGWLADOL

Dr David Nott OBE, llawfeddyg rhyfel. Bob blwyddyn ers 23 mlynedd, mae David wedi cymryd gwyliau heb dâl o’i swydd fel llawfeddyg ymgynghorol yn Ysbyty Chelsea a San Steffan i weithio i asiantaethau cymorth a darparu triniaeth lawfeddygol i ddioddefwyr rhyfel a thrychinebau. Mae David a’i wraig, Elly, hefyd wedi sefydlu’r “davidnottfoundation”, gan godi cannoedd a miloedd o bunnoedd i elusen a rhoi hyfforddiant llawfeddygol i feddygon ar y rheng flaen.

Nizar Dahan, gwirfoddolwr rhyngwladol. Mae Nizar yn gweithio i’r Human Relief Foundation. Mae wedi cael ei enwebu am ei waith dyngarol rhyngwladol helaeth mewn ymateb i argyfwng y ffoaduriaid ac am sefydlu Prosiect Ymateb Cymorth Dyngarol Abertawe, sy’n cefnogi pobl sy’n agored i niwed ac sydd wedi gorfod gadael eu cartrefi.

Yr Athro Carl G. Jones MBE, biolegydd cadwraeth. Mae’r Athro Jones wedi treulio’u holl fywyd yn adfer poblogaethau a chynefinoedd anifeiliaid mewn perygl, ac mae’n cael ei ystyried yn un o’r cadwraethwyr mwyaf llwyddiannus yn y byd. Mae’n gyfrifol am achub cudyllod cochion Mauritius, tair rhywogaeth o ymlusgiaid, ystlumod ffrwythau a sawl math o blanhigyn rhag diflannu.

CHWARAEON

Tîm Pêl-droed Rhyngwladol Cymru, UEFA Euro 2016. Gwnaeth tîm pêl-droed rhyngwladol Cymru, dan arweiniad Chris Coleman, gyrraedd y rownd gyn-derfynol yn Euros 2016. Roedd y tîm yn gynrychiolwyr o’r radd flaenaf i Gymru, ar y cae ac oddi arno, ac mae eu slogan, “Gorau Chwarae Cyd Chwarae”, wedi ysbrydoli’r genedl ac wedi denu diddordeb byd-eang.

Aelodau o Gymru oedd yn rhan o TeamGB yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, Rio 2016. Y 24 athletwr o Gymru a ddewiswyd gan TeamGB oedd y garfan fwyaf o athletwyr o Gymru i fynd i Gemau Olympaidd dramor erioed, tra roedd y 26 o athletwyr Paralympaidd o Gymru yn cynrychioli 10% o dîm Prydain Fawr. Roedd 2016 yn flwyddyn lwyddiannus iawn i athletwyr Cymru. Gwnaethant gynrychioli’r wlad gydag urddas a dewrder.

Anne Ellis OBE, Llysgennad Chwaraeon. Ym mis Gorffennaf 2016, penderfynodd Anne Ellis roi’r gorau i fod yn Llywydd Hoci Cymru ar ôl ugain mlynedd wrth y llyw. Yn ystod y dau ddegawd, mae Hoci Cymru wedi gweld newidiadau sylweddol ac mae Anne wedi bod yn rhan o bob cam.

PERSON IFANC

Brittany Davies, gwirfoddolwr gyda phlant sy’n derbyn gofal. Dechreuodd Brittany dderbyn gofal pan oedd yn 16 oed ac er gwaethaf nifer o heriau arwyddocaol a thruenus, mae bellach yn astudio ar gyfer ei harholiadau Lefel Uwch ac yn gwirfoddoli’n rheolaidd i helpu eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Savannah Lloyd, gwirfoddolwr iechyd meddwl. Ar ôl brwydro problemau iechyd meddwl ers pan oedd yn 11 mlwydd oed, mae Savannah yn defnyddio ei phrofiadau i estyn llaw a help i eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Elan Môn Gilford, gwirfoddolwr chwaraeon. Er bod gan Elan, sy’n 18 oed, nam ar ei chlyw, mae’n gwirfoddoli am 8-10 awr yr wythnos i hyfforddi mewn sesiynau chwaraeon, karate i blant a phêl-rwyd. Mae Elan hefyd yn cynnal cwrs iaith arwyddion yn y gymuned.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Farming

2018 Rural Crime Survey opens

Published

on

IT’S THREE years since the last National Rural Crime Survey revealed the huge cost of crime to rural communities – both financial, at £800 million per year, and ​psychologically​ with chronic under-reporting, anger and frustration at the police and government – says the National Rural Crime Network (NRCN)
NRCN produced a series of recommendations and, in many areas, the police took steps to improve matters. So, now, it wants to know what’s changed.
Do you think crime has gone up or down? Do you feel safer? What’s your view of the police in your community?

In short, ​they want to know the true picture of crime and anti-social behaviour in rural communities across England and Wales – and the impact it has where you live or work.

Questions cover a range of issues – from whether you report crimes that you or your business suffer, to the impact crime and anti-social behaviour has on you and your area, and whether you believe enough is done to catch those who carry out the offences.

According to NRCN, it’s all about making sure the voice of rural communities is heard by those who can make a difference to where we live and work – from the Police to Government.

The survey is now available online here and is open for submissions until June 10.

The survey last took place in 2015. Then, 13,000 responded to give their impressions of crime and anti-social behaviour and revealed the financial cost of rural crime was significant – around £800 million every year.

One of this year’s focuses as ​they rerun the research is whether rural crime continues to be underreported. Three years ago, one in four said they didn’t report the last crime they’d been a victim of because they didn’t see the point.

Continue Reading

Farming

Tenant farming must not be ‘Cinderella Sector’

Published

on

Seeking assurances: George Dunn, TFA

THE TENANT F​ARMERS ASSOCIATION (TFA) is seeking assurances from Government that the farmers represented by the TFA will not be left behind as the Government develops new farming and environmental policies for the post Brexit era.

TFA Chief Executive, George Dunn​,​ said​:​ “BREXIT has provided a long agenda of things to do. However there is a danger that we will see Government focus on a small number of priorities in order to manage its workload over the coming months. This could lead to many sensible ideas for the development of farm tenancies falling by the wayside.

“The Government has challenged the farming industry to achieve greater levels of productivity to ensure long-term resilience. It is widely recognised that, in comparison to their owner occupier counterparts, tenant farmers are routinely some of the most efficient farmers within the UK. However they are hampered by restrictive agreements and short lengths of term leading to under investment. Also, the combination of these factors leave many tenant farmers unable to participate in existing agri environment schemes. The TFA has been in the vanguard of encouraging Government to address these issues both by amending the legislative and taxation environments within which agricultural tenancies operate,” said Mr Dunn.

The TFA was pleased when, last year, DEFRA reconvened the Tenancy Reform Industry Group (TRIG) with a remit to advise on legislative and other changes that would be necessary to ensure the success of the tenanted sector of agriculture in meeting the Government’s productivity and resilience agendas.

“TRIG produced a comprehensive report for DEFRA’s consideration towards the end of last year. Whilst I am pleased that the Government’s ‘Health and Harmony’ consultation has identified the importance of the tenanted farm sector, it was disappointing that the opportunity was not taken to respond to the recommendations from TRIG and to identify which priorities the Government was minded to pursue. We are encouraging DEFRA not to sideline the valuable work that TRIG has already done in this space,” said Mr Dunn.

“Whilst it is important to address the future of the Basic Payment Scheme, trade, access to labour and look for new agri environment measures, these must not be prioritised at the expense of ensuring that tenant farmers have a flexible, long-term environment within which to develop their businesses and participate in future schemes to reward farmers for producing public goods​.”

Continue Reading

Farming

Italian students discover a true taste of Wales

Published

on

Studying the best: Gastronomy students travelled to Wales

FUTURE European gastronomy professionals recently undertook a study tour of Wales, experiencing the very best of Welsh food culture, including PGI Welsh Lamb.

The group of 14 students came from Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (University of Gastronomic Sciences) in Pollenzo, Italy, a world-leading establishment specialising in food studies and gastronomy where many graduates go on to work in food policy and high profile food organisations.

The students, who are all studying undergraduate programmes at the university, were undertaking a week-long study tour of Wales discovering the likes of: the Cardiff restaurant scene, cider-making in Caerphilly, Pembrokeshire potatoes, sheep farming on Wales’ dramatic landscape and traditional Welsh cheese making before heading to Machynlleth to taste Wales’ renowned PGI Welsh Lamb.

Whilst in Machynlleth, the students enjoyed a visit to William Lloyd Williams & Sons butchers where they were given a butchery masterclass and shown the versatility of Welsh Lamb cuts available. They then enjoyed a special Welsh Lamb dish, sponsored by Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) and cooked by Gareth Johns, owner and head chef at the Wynnnstay Hotel in Machynlleth.

Gareth created a ‘Oen Mêl’ dish comprising of Welsh Lamb shoulder, braised in cider and honey served with local root vegetable mash and shredded green cabbage.

The students received a presentation from Gareth, an Ambassador Chef for Wales who has previously cooked for the Queen, to explain why he favours the food produce here in Wales: ​”​I have worked in kitchens all over the globe but I firmly believe that Welsh Lamb and Welsh Beef are the best in the world. The Welsh Beef and Welsh Lamb particularly found here in the Dyfi valley has incomparable sweetness and consistency.​”​

Gareth is the Welsh ambassador for Slow Food, which is a leading international association committed to bringing back the real value of food and respect for food producers who work in harmony with the environment and ecosystems. The Università degli Studi di Scienze Gastronomiche has strong links with the Slow Food association and this is the third time students have come to Wales and been welcomed by Gareth.

Course tutor Rowan Hallet commente​d: “​We have all really enjoyed our trip to Wales and sampling traditional Welsh Lamb. We’ve really been able to embed ourselves into Wales’ food culture and have fostered a deep appreciation for the dedication and skill that farmers, producers, butchers and chefs have to allow people to understand and enjoy this high quality food. The evidence of all that hard work has been on our plates throughout our trip.​”​

Market Development Manager for HCC, Rhys Llywelyn, commented​: “​We were delighted to be able to meet the students and tell them the story of Welsh Lamb, whilst giving further details about how it is a fundamental part of Wales’ food history and culture.​”​

​”​The students were equally interested in eating the product as they were in asking questions about how it is produced and enjoyed here in Wales and we hope they will have left Wales with a greater understanding and appreciation for Welsh Lamb which they can take forward with them in their studies and future careers.​”​

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK