Connect with us
Advertisement
Advertisement

Farming

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi teilyngwyr

Published

on

Enwebeion ar gyfer gwobrau

GWOBRAU Dewi Sant yw’r gwobrau cenedlaethol Cymru. Maent yn cydnabod llwyddiannau anhygoel bobl i mewn neu o Gymru ac yn cydnabod gorchestion a chyfraniadau gwych pobl o bob cefndir.

Wrth gyhoeddi’r teilyngwyr, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: “Nod Gwobrau Dewi Sant, sydd bellach yn eu pedwaredd flwyddyn, yw dathlu pobl sydd wedi mynd yr ail filltir i wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun arall, sydd wedi goresgyn anawsterau neu wedi cyflawni rhywbeth ysbrydoledig.

“Unwaith eto, mae teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant yn grŵp eithriadol o bobl. Mae pob un ohonynt yn gaffaeliad i Gymru – mae hi’n mynd i fod yn anodd dewis yr enillwyr! Rwy’n edrych ymlaen at ddathlu yr hyn y maen nhw wedi’i wneud yn y seremoni wobrwyo ar 23 Mawrth.”

Dyma’r rhestr o deilyngwyr yn y categorïau gwobrwyo canlynol: Dewrder; Dinasyddiaeth; Diwylliant; Menter; Arloesedd a Thechnoleg; Rhyngwladol; Chwaraeon; a Pherson ifanc.

DEWRDER

Diffoddwyr Tân, Gary Slack a Billy Connor. Ym mis Awst 2016, gwnaeth y diffoddwyr tân, Gary Slack a Billy Connor, herio cerrynt cryf ar Draeth y Castell, Dinbych-y-pysgod, i achub dau blentyn rhag boddi.

PC Christopher Bluck a PC Rhys Edwards, Heddlu De Cymru. Ym mis Mawrth 2016, gwnaeth y cwnstabliaid Christopher Bluck a Rhys Edwards beryglu eu hunain i achub bywyd menyw a oedd wedi rhoi ei hun ar dân ac a oedd â gwn yn ei llaw.

Diffoddwyr Tân Pontardawe. Ym mis Gorffennaf 2016, galwyd y diffoddwyr tân i dŷ oedd ar dân gyda dau fachgen bach yn methu dianc ohono. Gwnaeth y diffoddwyr frwydro yn erbyn amodau peryglus ac 800 gradd o wres i achub un o’r plant, bachgen tair blwydd oed, o’r tân. Achubwyd ail blentyn o’r tŷ hefyd, ond yn anffodus, bu farw.

DINASYDDIAETH

Cwnstabl Arbennig Cairn Newton- Evans, Heddlu Dyfed-Powys. Ar ôl dioddef trosedd casineb homoffobig, ymunodd Cairn â’r Heddlu er mwyn ceisio rhoi stop ar y math hwn o ymosodiadau rhag digwydd i eraill. Mae Cairn yn wirfoddolwr rheolaidd ac yn eiriolwr brwdfrydig dros hawliau LGBT.

21 Plus, elusen i gefnogi pobl â syndrom Down. Mae’r elusen, sy’n cael ei rhedeg gan dair mam sydd â phlant sydd â syndrom Down, wedi mynd o nerth i nerth dros y deng mlynedd diwethaf.

Anthony Evans, ymgyrchydd addysg i fyfyrwyr anabl. Wedi’i sbarduno wrth geisio gwella addysg ei fab sydd ag anabledd difrifol, mae Anthony wedi ymgyrchu dros addysg ôl-19 i oedolion sydd ag anableddau difrifol. O ganlyniad i ymdrechion Anthony, sefydlwyd coleg dydd i oedolion ifanc anabl yng Nghymru ym mis Medi 2016.

DIWYLLIANT

Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae Elfed, sydd wedi bod wrth lyw’r ŵyl am bron 25 mlynedd, wedi sicrhau bod yr Eisteddfod yn parhau i dyfu a datblygu, gan aros yn gyfoes a chroesawgar i bawb.

Yr Athro Jen Wilso, cerddor ac archifydd jazz. Am dros 50 mlynedd, mae Jen wedi chwarae rôl ganolog yn hyrwyddo cerddoriaeth jazz yng Nghymru ac yn dogfennu ei hanes a’i heffaith gymdeithasol – ac yn benodol rôl menywod mewn jazz.

The Cory Band. Wedi’i sefydlu yn Nhreorci yn 1884, mae gan y band pres enw da am ragoriaeth. Fe wnaethant greu hanes yn 2016 drwy fod y band cyntaf i fod yn bencampwyr y cystadlaethau Cenedlaethol, Agored, Ewrop a Brass in Concert a hynny i gyd yr un pryd.

MENTER

Llaeth y Llan – The Village Dairy, cynhyrchwyr iogwrt. Mae Llaeth y Llan, busnes teuluol a ddatblygwyd drwy arallgyfeirio fferm yng Nghonwy, yn cynhyrchu iogyrtiau a werthir ledled Cymru a’r DU. Maent yn credu bod eu busnes dim ond mor dda â’u 43 aelod o staff ac maent yn rhoi pwyslais ar hyfforddi a buddsoddi yn y gymuned.

David Banner, cyfarwyddwr gemau fideo. Yn ogystal â bod yn gyfarwyddwr gemau llwyddiannus ac yn Rheolwr Gyfarwyddwr Wales Interactive, mae Dai wedi bod yn rhan bwysig o dwf y diwydiant gemau yng Nghymru. Sefydlodd Sioe Gemau flynyddol Cymru yn 2012 a chreodd y prosiect GamesLab, menter datblygu ddigidol i Brifysgol De Cymru. Mae wedi helpu cannoedd o fyfyrwyr ac mae’n rhoi platfform byd-eang i gwmnïau digidol Cymru.

Halen Môn. Mae’r perchnogion, Alison a David Lea-Wilson, wedi llwyddo i ddechrau busnes cynaliadwy a llwyddiannus sy’n cyflogi pobl leol sydd ag egwyddorion amgylcheddol ac addysgol. Maent hefyd yn denu twristiaid i Ynys Môn.

ARLOESEDD, GWYDDONIAETH A THECHNOLEG

Jessica Leigh Jones, astroffisegwr a pheiriannydd. Mae gan Jessica radd mewn astroffiseg ac a enillodd wobr Peiriannydd Ifanc y Flwyddyn yn y DU. Mae hefyd wedi ennill Gwobr Entrepreneuriaeth Intel Inspiration am ddatblygu cyfres o droswyr ffibr optig newydd. Mae’n eiriolwr ar gyfer y gwyddorau technoleg, ac mae hefyd yn gyfarwyddwr Cynllun Addysg Beirianneg Cymru ac yn noddi Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn Ysgol Alton Convent.

Yr Athro Meena Upadhyaya OBE, genetegydd. Mae gyrfa Meena, y fenyw Brydeinig gyntaf o dras Indiaidd i fynd yn Athro Prifysgol mewn geneteg feddygol yn y DU, gan ganolbwyntio ar anhwylderau genetig. Mae Meena wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl drwy ei hymchwil feddygol a’i gwaith cymunedol ac elusennol. Derbyniodd OBE yn 2016 am ei gwaith ar eneteg feddygol a thros y gymuned Asiaidd yng Nghymru.

Genesis Biosciences. Mewn marchnad sy’n cael ei dominyddu gan ddeunydd glanhau cemegol caled a pheryglus ar adegau, mae Genesis yn datblygu cynnyrch sy’n ceisio diogelu cwsmeriaid a’r amgylchedd. Mae’r diwydiant wedi’u gwobrwyo droeon am eu gwaith gan gynnwys Gwobrau Arweinwyr Cynaliadwyedd EDIE 2015 a chategori Busnes Technoleg ac Arloesi’r Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes Caerdydd 2015.

RHYNGWLADOL

Dr David Nott OBE, llawfeddyg rhyfel. Bob blwyddyn ers 23 mlynedd, mae David wedi cymryd gwyliau heb dâl o’i swydd fel llawfeddyg ymgynghorol yn Ysbyty Chelsea a San Steffan i weithio i asiantaethau cymorth a darparu triniaeth lawfeddygol i ddioddefwyr rhyfel a thrychinebau. Mae David a’i wraig, Elly, hefyd wedi sefydlu’r “davidnottfoundation”, gan godi cannoedd a miloedd o bunnoedd i elusen a rhoi hyfforddiant llawfeddygol i feddygon ar y rheng flaen.

Nizar Dahan, gwirfoddolwr rhyngwladol. Mae Nizar yn gweithio i’r Human Relief Foundation. Mae wedi cael ei enwebu am ei waith dyngarol rhyngwladol helaeth mewn ymateb i argyfwng y ffoaduriaid ac am sefydlu Prosiect Ymateb Cymorth Dyngarol Abertawe, sy’n cefnogi pobl sy’n agored i niwed ac sydd wedi gorfod gadael eu cartrefi.

Yr Athro Carl G. Jones MBE, biolegydd cadwraeth. Mae’r Athro Jones wedi treulio’u holl fywyd yn adfer poblogaethau a chynefinoedd anifeiliaid mewn perygl, ac mae’n cael ei ystyried yn un o’r cadwraethwyr mwyaf llwyddiannus yn y byd. Mae’n gyfrifol am achub cudyllod cochion Mauritius, tair rhywogaeth o ymlusgiaid, ystlumod ffrwythau a sawl math o blanhigyn rhag diflannu.

CHWARAEON

Tîm Pêl-droed Rhyngwladol Cymru, UEFA Euro 2016. Gwnaeth tîm pêl-droed rhyngwladol Cymru, dan arweiniad Chris Coleman, gyrraedd y rownd gyn-derfynol yn Euros 2016. Roedd y tîm yn gynrychiolwyr o’r radd flaenaf i Gymru, ar y cae ac oddi arno, ac mae eu slogan, “Gorau Chwarae Cyd Chwarae”, wedi ysbrydoli’r genedl ac wedi denu diddordeb byd-eang.

Aelodau o Gymru oedd yn rhan o TeamGB yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, Rio 2016. Y 24 athletwr o Gymru a ddewiswyd gan TeamGB oedd y garfan fwyaf o athletwyr o Gymru i fynd i Gemau Olympaidd dramor erioed, tra roedd y 26 o athletwyr Paralympaidd o Gymru yn cynrychioli 10% o dîm Prydain Fawr. Roedd 2016 yn flwyddyn lwyddiannus iawn i athletwyr Cymru. Gwnaethant gynrychioli’r wlad gydag urddas a dewrder.

Anne Ellis OBE, Llysgennad Chwaraeon. Ym mis Gorffennaf 2016, penderfynodd Anne Ellis roi’r gorau i fod yn Llywydd Hoci Cymru ar ôl ugain mlynedd wrth y llyw. Yn ystod y dau ddegawd, mae Hoci Cymru wedi gweld newidiadau sylweddol ac mae Anne wedi bod yn rhan o bob cam.

PERSON IFANC

Brittany Davies, gwirfoddolwr gyda phlant sy’n derbyn gofal. Dechreuodd Brittany dderbyn gofal pan oedd yn 16 oed ac er gwaethaf nifer o heriau arwyddocaol a thruenus, mae bellach yn astudio ar gyfer ei harholiadau Lefel Uwch ac yn gwirfoddoli’n rheolaidd i helpu eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Savannah Lloyd, gwirfoddolwr iechyd meddwl. Ar ôl brwydro problemau iechyd meddwl ers pan oedd yn 11 mlwydd oed, mae Savannah yn defnyddio ei phrofiadau i estyn llaw a help i eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Elan Môn Gilford, gwirfoddolwr chwaraeon. Er bod gan Elan, sy’n 18 oed, nam ar ei chlyw, mae’n gwirfoddoli am 8-10 awr yr wythnos i hyfforddi mewn sesiynau chwaraeon, karate i blant a phêl-rwyd. Mae Elan hefyd yn cynnal cwrs iaith arwyddion yn y gymuned.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Farming

Cabinet Secretary kick starts land management debate

Published

on

One size doesn't fit all: Lesley Griffiths argues for different approach in Wales

CABINET S​ECRETARY for Environment and Rural Affairs, Lesley Griffiths, has outlined her vision for land management in Wales post-Brexit and has kick-started a conversation with the industry on how this can be delivered.

Speaking at the NFU conference in Birmingham, the Cabinet Secretary outlined the importance of devolution and reiterated her commitment to ensure Wales does not lose a penny of funding as a result.

Speaking at the conference, the Cabinet Secretary said: “As we prepare to leave the EU, the case for devolution is stronger than ever. The nature of our farming is different and our rural communities are different. There is no one size that fits all.

“Farming is a vital part of our rural economy. I often have to remind people from outside the sector that over 80% of Welsh land is owned and managed by Welsh farmers, foresters and environmental bodies. We need them and the work they do to help deliver our ambitions for a prosperous Wales.

“I want to start detailed discussion with stakeholders about the details and to get their input on what works.

“We must work towards a shared vision. I know farmers can adapt but it is government’s job to give them the time and tools to do so.

“The transition period must be a real one, it must be well-planned and it must take place over a number of years. There is too much at stake – economically, socially and environmentally – to not get this right.

“This is worth taking the time to get right. It is a once in a generation opportunity and I am confident we can make swift progress.”

Responding to her comments, FUW President Glyn Roberts said: “Within days of the June 2016 EU referendum we had issued a call for a realistic post-Brexit transition period for farming, and for future policies to be developed slowly and investigated thoroughly, so the Cabinet Secretaries comments are naturally welcome.”

During her speech, Mrs Griffiths highlighted the need for clarity over UK funding arrangements for Wales, and that Wales should not lose a penny in rural funding, echoing calls made earlier in the day by the FUW President.

The Cabinet Secretary also gave assurances that she would “…fight to protect funding returning to Wales from going elsewhere,” adding, “We must continue this vital support because I cannot think of another part of Welsh society which makes such a multi-faceted contribution to our nation. Farming is a vital part of the rural economy. It is the social anchor of our rural communities, and farmers are the custodians of the land that underpins our natural environment.”

“We need to make the most of the opportunities we have to improve what we already do, while also ensuring tools are in place to cater for possible adverse impacts of Brexit,” Glyn Roberts said.

Mr Roberts added that: “The FUW has valued and seen the fruits of our recent work with the Cabinet Secretary and her wider team and we are pleased to see such significant progress. We look forward to continuing to work closely with the WG as we seek to protect the future of family farming in Wales.”

Continue Reading

Farming

It’s all go for Moat Goats

Published

on

A family business: Meg and Damian McNamara with 4 month old Iori

GOAT farming couple Meg and Damian McNamara of Moat Village Farm, New Moat, Pembrokeshire, have been recognised for keeping the countryside vibrant by the Pembrokeshire FUW Countryside Business Award 2017.

The award, a £200 cash prize, perpetual trophy and a year’s free membership of the FUW, is presented every two years to someone who, 40 years of age or under, has developed their own business in rural Pembrokeshire.

“In presenting the award we recognise the fantastic work our young people are doing to keep our rural areas of Pembrokeshire vibrant and economically active places. Meg and Damian are very worthy winners of the award indeed and we can be proud to have such an inspirational farming couple in our midst,” said FUW Pembrokeshire County Executive Officer Rebecca Voyle.

Meg and Damian were both raised on dairy farms in Pembrokeshire, and always had a strong ambition to farm themselves. Although they both work outside of agriculture, Damian works as a Process Operator at Valero Refinery and Meg is a qualified Bank nurse, currently on Maternity Leave, they have managed to fulfil their farming ambition alongside keeping their day jobs. Meg also participated in the 2017 Agri Academy Business and Innovation Programme.

They bought their first land, a 12.5 acre field, in April 2015 and also farm 72 acres of Meg’s family’s farm. Their first goats arrived just 7 months later, having decided that this diversification would be both challenging and rewarding. Their herd now numbers 200 breeding female Boer goats.

Their agri-food business, Moat Goats, operates from farm to fork with home-bred kids reared by their dams. The male kids are finished for meat and the females are retained to increase the size of the breeding herd. Grass is grown both for grazing and for silage, with surplus sold for extra revenue. Mixed leys with herbs are also being tried to exploit health and production benefits.

Talking about a usual day on the farm Meg said: “We start by feeding the goats, checking and observing that they are ok, then it’s on to bedding down and we also spend time on farm work such as fieldwork and farm maintenance tasks. We also aim to post a picture or post on social media every day, as well as answering phone calls, responding to emails, and making sure that we market the business properly.”

As the male kids fatten and finish, Meg and Damian organise the slaughter in Maesteg, Bridgend and butchering of the carcasses locally at Cig Lodor, Rosebush. They then promote and sell the product online and started selling goat kid meat direct from the farm in October 2016. Now they supply meat boxes to customers throughout the UK via courier delivery, using social media for marketing. They have also supplied several local butchers with their goat meat, such as Chris Rogers in Carmarthen, T.G.Davies in Newport, Andrew Rees in Narberth, Gary the Butcher in Llandysul and DMS Llanelli and sell from the farm itself.

Speaking about the need to diversify, Meg explained: “We were aware that we needed to diversify in farming as we didn’t have enough land or time to compete with dairy, beef, sheep farmers.

“We experimented at home with jam making, cheese making, bought some heritage pigs before falling in love with 2 pet Boer cross goats and deciding to make a business from this interest.”

Meg and Damian exploit every opportunity to raise awareness of their quality produce, devising recipes, posting photos of the goats and the meals online and also supplied meat for a cookery demonstration at the 2017 Pembrokeshire County Show.

The business is going strong but there were some challenges the couple faced when setting the business up. Damian said: “The biggest challenge has been learning how to feed, handle and manage a goat herd – they require attention to detail which we have learnt through trial and error. Juggling farm and business commitments with family life and work off the farm remains an ongoing challenge especially with our young baby.”

Not ones to sit on their laurels, the couple are very aware that there are challenges the sector and their business faces. “Marketing and increasing our customer base remains a top priority for us but it’s also about raising awareness and promoting the benefits of goat meat – it’s low fat, low cholesterol, and high in iron.

“But of course, farming goats in north Pembrokeshire there is always the concern of a TB breakdown. So we take care of complying with all the necessary biosecurity and work hard to minimise contact with other herds,” said Meg.

Damian added: “We will deal with all of these challenges as a family unit and will continue to raise awareness of our business and the nutritional value of goat meat through social media. That way we hope to be selling more carcasses to the retail customer. We also intend to expand the business and therefore retain all the female kids for a few more years. Currently, we’re aiming for a herd of approximately 400 breeding females.”

It is clear that Meg and Damian are passionate about their produce and they encourage everyone to give goat meat a try.

“Goat meat is really tasty! It’s similar in texture to lamb and really easy to cook. Try something like pulled shoulder of goat kid or a simple quick-cook recipe such as chops, cutlets or sausages and have a look on our Facebook page for inspiration,” said Meg.

Continue Reading

Farming

Reducing nitrogen emissions from cattle

Published

on

Forage fed cows: Reducing dairy farming's pollution

SCIENTISTS at Aberystwyth University are leading a new international research project to find ways of reducing nitrogen pollution from dairy production.

​​The Horizon 2020 funded Cowficie​N​cy project involves the exchange of staff between commercial and academic partners to upgrade and implement dairy cow diet formulation models, to increase the efficiency of nitrogen use on dairy farms.

Scientists at the University’s Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences (IBERS) are working with four industry partners that consult on thousands of European dairy farms, and five prestigious European and American academic institutions.

Dr Jon Moorby is leading the work at IBERS: “Dairy cows are good at producing highly nutritious food for us from feedstuffs that we cannot eat. However, they can have negative impacts on the wider environment, by excreting excess nitrogen.

“We know from a scientific standpoint how we can minimise this to reduce pollution from dairy production, although relatively few strategies have been converted into agricultural practice because of the lack of research linking through to on-farm application by the dairy industry.

“The Cowficie​n​cy project is addressing this by providing tools that can help the dairy industry shift towards more efficient and less polluting methods”, added Dr Moorby.

Nitrogen is an essential nutrient used by farmers worldwide in both feeds (as protein) and fertilisers.

Used strategically, it increases pasture growth and is a key element in the production of meat and milk.

However, it is continually cycling through the soil, atmosphere and the farm system and its extended use has led to considerable negative effects on the environment.

The Cowficie​n​cy team will be working with farms in Europe to familiarize and accommodate them in describing their nitrogen balance situation using two mathematical models, one cow-based, and the other herd-based.

The models will be updated for amino acid metabolism in the framework of the Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS), and include aspects of heifer growth and cattle fertility and economics to encompass the whole lifetime of the animals, increasing not only the accuracy of the models but also their commercial potential.

The final phase of the project will see the implementation of the upgraded models on participating CowficieNcy project farms.

Dr Moorby added​:​ “Increasing the efficiency of nitrogen use in lactating dairy cows will reduce nitrogen pollution from dairy production, and ultimately save the farmer money.”

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK