Connect with us
Advertisement
Advertisement

Farming

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi teilyngwyr

Avatar

Published

on

Enwebeion ar gyfer gwobrau

GWOBRAU Dewi Sant yw’r gwobrau cenedlaethol Cymru. Maent yn cydnabod llwyddiannau anhygoel bobl i mewn neu o Gymru ac yn cydnabod gorchestion a chyfraniadau gwych pobl o bob cefndir.

Wrth gyhoeddi’r teilyngwyr, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: “Nod Gwobrau Dewi Sant, sydd bellach yn eu pedwaredd flwyddyn, yw dathlu pobl sydd wedi mynd yr ail filltir i wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun arall, sydd wedi goresgyn anawsterau neu wedi cyflawni rhywbeth ysbrydoledig.

“Unwaith eto, mae teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant yn grŵp eithriadol o bobl. Mae pob un ohonynt yn gaffaeliad i Gymru – mae hi’n mynd i fod yn anodd dewis yr enillwyr! Rwy’n edrych ymlaen at ddathlu yr hyn y maen nhw wedi’i wneud yn y seremoni wobrwyo ar 23 Mawrth.”

Dyma’r rhestr o deilyngwyr yn y categorïau gwobrwyo canlynol: Dewrder; Dinasyddiaeth; Diwylliant; Menter; Arloesedd a Thechnoleg; Rhyngwladol; Chwaraeon; a Pherson ifanc.

DEWRDER

Diffoddwyr Tân, Gary Slack a Billy Connor. Ym mis Awst 2016, gwnaeth y diffoddwyr tân, Gary Slack a Billy Connor, herio cerrynt cryf ar Draeth y Castell, Dinbych-y-pysgod, i achub dau blentyn rhag boddi.

PC Christopher Bluck a PC Rhys Edwards, Heddlu De Cymru. Ym mis Mawrth 2016, gwnaeth y cwnstabliaid Christopher Bluck a Rhys Edwards beryglu eu hunain i achub bywyd menyw a oedd wedi rhoi ei hun ar dân ac a oedd â gwn yn ei llaw.

Diffoddwyr Tân Pontardawe. Ym mis Gorffennaf 2016, galwyd y diffoddwyr tân i dŷ oedd ar dân gyda dau fachgen bach yn methu dianc ohono. Gwnaeth y diffoddwyr frwydro yn erbyn amodau peryglus ac 800 gradd o wres i achub un o’r plant, bachgen tair blwydd oed, o’r tân. Achubwyd ail blentyn o’r tŷ hefyd, ond yn anffodus, bu farw.

DINASYDDIAETH

Cwnstabl Arbennig Cairn Newton- Evans, Heddlu Dyfed-Powys. Ar ôl dioddef trosedd casineb homoffobig, ymunodd Cairn â’r Heddlu er mwyn ceisio rhoi stop ar y math hwn o ymosodiadau rhag digwydd i eraill. Mae Cairn yn wirfoddolwr rheolaidd ac yn eiriolwr brwdfrydig dros hawliau LGBT.

21 Plus, elusen i gefnogi pobl â syndrom Down. Mae’r elusen, sy’n cael ei rhedeg gan dair mam sydd â phlant sydd â syndrom Down, wedi mynd o nerth i nerth dros y deng mlynedd diwethaf.

Anthony Evans, ymgyrchydd addysg i fyfyrwyr anabl. Wedi’i sbarduno wrth geisio gwella addysg ei fab sydd ag anabledd difrifol, mae Anthony wedi ymgyrchu dros addysg ôl-19 i oedolion sydd ag anableddau difrifol. O ganlyniad i ymdrechion Anthony, sefydlwyd coleg dydd i oedolion ifanc anabl yng Nghymru ym mis Medi 2016.

DIWYLLIANT

Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae Elfed, sydd wedi bod wrth lyw’r ŵyl am bron 25 mlynedd, wedi sicrhau bod yr Eisteddfod yn parhau i dyfu a datblygu, gan aros yn gyfoes a chroesawgar i bawb.

Yr Athro Jen Wilso, cerddor ac archifydd jazz. Am dros 50 mlynedd, mae Jen wedi chwarae rôl ganolog yn hyrwyddo cerddoriaeth jazz yng Nghymru ac yn dogfennu ei hanes a’i heffaith gymdeithasol – ac yn benodol rôl menywod mewn jazz.

The Cory Band. Wedi’i sefydlu yn Nhreorci yn 1884, mae gan y band pres enw da am ragoriaeth. Fe wnaethant greu hanes yn 2016 drwy fod y band cyntaf i fod yn bencampwyr y cystadlaethau Cenedlaethol, Agored, Ewrop a Brass in Concert a hynny i gyd yr un pryd.

MENTER

Llaeth y Llan – The Village Dairy, cynhyrchwyr iogwrt. Mae Llaeth y Llan, busnes teuluol a ddatblygwyd drwy arallgyfeirio fferm yng Nghonwy, yn cynhyrchu iogyrtiau a werthir ledled Cymru a’r DU. Maent yn credu bod eu busnes dim ond mor dda â’u 43 aelod o staff ac maent yn rhoi pwyslais ar hyfforddi a buddsoddi yn y gymuned.

David Banner, cyfarwyddwr gemau fideo. Yn ogystal â bod yn gyfarwyddwr gemau llwyddiannus ac yn Rheolwr Gyfarwyddwr Wales Interactive, mae Dai wedi bod yn rhan bwysig o dwf y diwydiant gemau yng Nghymru. Sefydlodd Sioe Gemau flynyddol Cymru yn 2012 a chreodd y prosiect GamesLab, menter datblygu ddigidol i Brifysgol De Cymru. Mae wedi helpu cannoedd o fyfyrwyr ac mae’n rhoi platfform byd-eang i gwmnïau digidol Cymru.

Halen Môn. Mae’r perchnogion, Alison a David Lea-Wilson, wedi llwyddo i ddechrau busnes cynaliadwy a llwyddiannus sy’n cyflogi pobl leol sydd ag egwyddorion amgylcheddol ac addysgol. Maent hefyd yn denu twristiaid i Ynys Môn.

ARLOESEDD, GWYDDONIAETH A THECHNOLEG

Jessica Leigh Jones, astroffisegwr a pheiriannydd. Mae gan Jessica radd mewn astroffiseg ac a enillodd wobr Peiriannydd Ifanc y Flwyddyn yn y DU. Mae hefyd wedi ennill Gwobr Entrepreneuriaeth Intel Inspiration am ddatblygu cyfres o droswyr ffibr optig newydd. Mae’n eiriolwr ar gyfer y gwyddorau technoleg, ac mae hefyd yn gyfarwyddwr Cynllun Addysg Beirianneg Cymru ac yn noddi Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn Ysgol Alton Convent.

Yr Athro Meena Upadhyaya OBE, genetegydd. Mae gyrfa Meena, y fenyw Brydeinig gyntaf o dras Indiaidd i fynd yn Athro Prifysgol mewn geneteg feddygol yn y DU, gan ganolbwyntio ar anhwylderau genetig. Mae Meena wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl drwy ei hymchwil feddygol a’i gwaith cymunedol ac elusennol. Derbyniodd OBE yn 2016 am ei gwaith ar eneteg feddygol a thros y gymuned Asiaidd yng Nghymru.

Genesis Biosciences. Mewn marchnad sy’n cael ei dominyddu gan ddeunydd glanhau cemegol caled a pheryglus ar adegau, mae Genesis yn datblygu cynnyrch sy’n ceisio diogelu cwsmeriaid a’r amgylchedd. Mae’r diwydiant wedi’u gwobrwyo droeon am eu gwaith gan gynnwys Gwobrau Arweinwyr Cynaliadwyedd EDIE 2015 a chategori Busnes Technoleg ac Arloesi’r Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes Caerdydd 2015.

RHYNGWLADOL

Dr David Nott OBE, llawfeddyg rhyfel. Bob blwyddyn ers 23 mlynedd, mae David wedi cymryd gwyliau heb dâl o’i swydd fel llawfeddyg ymgynghorol yn Ysbyty Chelsea a San Steffan i weithio i asiantaethau cymorth a darparu triniaeth lawfeddygol i ddioddefwyr rhyfel a thrychinebau. Mae David a’i wraig, Elly, hefyd wedi sefydlu’r “davidnottfoundation”, gan godi cannoedd a miloedd o bunnoedd i elusen a rhoi hyfforddiant llawfeddygol i feddygon ar y rheng flaen.

Nizar Dahan, gwirfoddolwr rhyngwladol. Mae Nizar yn gweithio i’r Human Relief Foundation. Mae wedi cael ei enwebu am ei waith dyngarol rhyngwladol helaeth mewn ymateb i argyfwng y ffoaduriaid ac am sefydlu Prosiect Ymateb Cymorth Dyngarol Abertawe, sy’n cefnogi pobl sy’n agored i niwed ac sydd wedi gorfod gadael eu cartrefi.

Yr Athro Carl G. Jones MBE, biolegydd cadwraeth. Mae’r Athro Jones wedi treulio’u holl fywyd yn adfer poblogaethau a chynefinoedd anifeiliaid mewn perygl, ac mae’n cael ei ystyried yn un o’r cadwraethwyr mwyaf llwyddiannus yn y byd. Mae’n gyfrifol am achub cudyllod cochion Mauritius, tair rhywogaeth o ymlusgiaid, ystlumod ffrwythau a sawl math o blanhigyn rhag diflannu.

CHWARAEON

Tîm Pêl-droed Rhyngwladol Cymru, UEFA Euro 2016. Gwnaeth tîm pêl-droed rhyngwladol Cymru, dan arweiniad Chris Coleman, gyrraedd y rownd gyn-derfynol yn Euros 2016. Roedd y tîm yn gynrychiolwyr o’r radd flaenaf i Gymru, ar y cae ac oddi arno, ac mae eu slogan, “Gorau Chwarae Cyd Chwarae”, wedi ysbrydoli’r genedl ac wedi denu diddordeb byd-eang.

Aelodau o Gymru oedd yn rhan o TeamGB yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, Rio 2016. Y 24 athletwr o Gymru a ddewiswyd gan TeamGB oedd y garfan fwyaf o athletwyr o Gymru i fynd i Gemau Olympaidd dramor erioed, tra roedd y 26 o athletwyr Paralympaidd o Gymru yn cynrychioli 10% o dîm Prydain Fawr. Roedd 2016 yn flwyddyn lwyddiannus iawn i athletwyr Cymru. Gwnaethant gynrychioli’r wlad gydag urddas a dewrder.

Anne Ellis OBE, Llysgennad Chwaraeon. Ym mis Gorffennaf 2016, penderfynodd Anne Ellis roi’r gorau i fod yn Llywydd Hoci Cymru ar ôl ugain mlynedd wrth y llyw. Yn ystod y dau ddegawd, mae Hoci Cymru wedi gweld newidiadau sylweddol ac mae Anne wedi bod yn rhan o bob cam.

PERSON IFANC

Brittany Davies, gwirfoddolwr gyda phlant sy’n derbyn gofal. Dechreuodd Brittany dderbyn gofal pan oedd yn 16 oed ac er gwaethaf nifer o heriau arwyddocaol a thruenus, mae bellach yn astudio ar gyfer ei harholiadau Lefel Uwch ac yn gwirfoddoli’n rheolaidd i helpu eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Savannah Lloyd, gwirfoddolwr iechyd meddwl. Ar ôl brwydro problemau iechyd meddwl ers pan oedd yn 11 mlwydd oed, mae Savannah yn defnyddio ei phrofiadau i estyn llaw a help i eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Elan Môn Gilford, gwirfoddolwr chwaraeon. Er bod gan Elan, sy’n 18 oed, nam ar ei chlyw, mae’n gwirfoddoli am 8-10 awr yr wythnos i hyfforddi mewn sesiynau chwaraeon, karate i blant a phêl-rwyd. Mae Elan hefyd yn cynnal cwrs iaith arwyddion yn y gymuned.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Farming

Farming faces zero carbon challenge

Avatar

Published

on

AN AMBITIOUS new target to reduce greenhouse gas emissions to zero by 2050 will lead to significant changes in farming practices over the coming decades, according to a leading agri-environment specialist.

Professor Iain Donnison, Head of the Institute of Biological, Environmental & Rural Sciences (IBERS) at Aberystwyth University, was responding to the publication of ‘Net Zero: The UK’s contribution to stopping global warming’ published by the UK Government Committee on Climate Change.

Professor Donnison is an expert on agriculture and land use, which feature in the report in terms of targets for one-fifth of agricultural land to be used for forestry, bioenergy crops and peatland restoration.

According to Professor Donnison, such a reduction is very ambitious but achievable in Wales and the wider UK. “Land use can positively contribute towards achieving the net zero targets, but there are challenges in relation to emissions from agriculture especially associated with red meat and dairy,” said Professor Donnison.

“In IBERS we are already working on how to make livestock agriculture less carbon intensive and developing new diversification options for the farming of carbon. For example, net zero targets could provide significant diversification opportunities for both farmers and industries that make use of biomass and wood for the production of energy, materials including in construction and for wider environmental benefits.”

Professor Donnison added: “The report gives a clear message regarding the importance of the task and the role that the UK can play to compensate for past emissions and to help play a leadership role in creating a greener future.

“The report says it seeks to be based on current technologies that can be deployed and achievable targets. One-fifth of agricultural land is a very ambitious target but I believe that through the approaches proposed it is achievable (e.g. for bioenergy crops it fits in with published targets for the UK). This is based on the knowledge and technologies we have now regarding how to do this, and because right now in the UK we are developing a new agricultural policy that looks beyond the common agriculture policy (CAP). For example, the 25-year Environment plan published by Defra envisages payment for public goods which could provide a policy mechanism to help ensure that the appropriate approaches are implemented in the appropriate places.

“The scale of the change, however, should not be underestimated, although agriculture is a sector that has previously successfully responded to challenges such as for increased food production. The additional challenge will be to ensure that we deliver all the benefits we wish to see from land: food, carbon and greenhouse gas (GHG) management and wider environmental benefits, whilst managing the challenge of the impacts of climate change.

“The link is made between healthy diets with less red meat consumption and future reductions in greenhouse gas emissions from agriculture. This reflects that agriculture will likely go through significant change over the coming decades as a result of changes in consumer diets.

“Net Zero targets, however, could provide significant diversification opportunities for both farmers and industries that make use of biomass and wood for the production of energy, materials including in construction and for wider environmental benefits.”

Continue Reading

Farming

HSE fees up 20%

Avatar

Published

on

A FEE imposed on farm businesses found to be in breach of health and safety legislation has gone up nearly 20% to £154/hr.

Since October 2012 the Health and Safety Executive has operated a cost recovery regime, which means that businesses are charged for the costs of an investigation from the point a material breach has been identified through to the point when a decision is made on enforcement action.

If you are found to be in material breach of health and safety law, you will have to pay for the time it takes the HSE to identify the breach and help you put things right. This includes investigating and taking enforcement action. This charging scheme is known as a Fee for Intervention (FFI).

Robert Gazely, farm consultant and health and safety specialist for Strutt & Parker said: “A material breach is something which an inspector considers serious enough that they need to formally write to the business requiring action to be taken. Once an inspector gives a farmer this written notification of contravention (NoC), the farmer will be expected to pay a fee.

“From 6 April 2019, the hourly charge has been increased from £129 to £154. The final bill will be based on the total amount of time it takes the HSE inspector to identify the breach and their work to help put things right.

“Of course, the primary reason for farms to be proactive in their approach to health and safety should be to protect themselves, their families and any employees.

“The number of people who are killed and injured each year on farms remains stubbornly high and the human cost of these incidents can be incalculable to those affected.

“But taking a safety-first approach should also help farm businesses to avoid a financial hit, as the HSE fees can mount up in the event of an investigation.”

Continue Reading

Farming

Red meat gives ‘Taste of Wales’

Avatar

Published

on

WELSH Lamb and Welsh Beef were among the finest of Welsh foods at Wales’ largest and most prestigious food and drink trade event, Taste Wales last month.

The remarkable display of products, all under one roof, brought together a large contingent of UK and overseas buyers, including importers with a specific interest in Welsh red meat. These included a major foodservice and retail importer and distributor from Scandinavia that imports 6,000 million tonnes of meat annually from all over the world. The company is recognised for bringing tasty food experiences to Nordic dining tables.

They were invited to the event by Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) who also arranged site visits to some of Wales’ major red meat processing plants. The main aim was to impress the importers with the industry’s high ethical and environmental standards.

The visit, led by HCC’s market representatives in Scandinavia, was a platform for many productive and promising discussions.

One representative, Anette Stenebrandt said at Taste Wales: “We have a company from Sweden and Finland with us, trying to do some new business in the Nordic-speaking countries. This is really a fantastic fair and we have enjoyed it a lot.”

Her colleague Jakob True added: “This is our first time here at this amazing event, it’s a great opportunity to meet a lot of Welsh producers, particularly Welsh Lamb which is world-class, we know. We’ll go back to Scandinavia with a lot of good new leads and hopefully bring a lot of business to Wales.”

HCC’s Market Development Manager, Rhys Llywelyn said: “Many of the buyers we met at Taste Wales, including the Scandinavians, showed a significant interest in Welsh Lamb and were impressed by the whole package – from the story of producing Welsh Lamb to the processing techniques, the taste and texture.

“Others also expressed a keen interest in forging deals with the industry, including a Japanese department store, a major buyer from Hong Kong and a representative from Qatar. This bodes well for the future, especially as Brexit uncertainty is set to continue in light of the extension on Article 50.”

In recent months, HCC has undertaken a strategic GB marketing drive to encourage growth and recognition of our quality produce on British soil.

HCC’s UK Market Development Executive, Emily Davies said: “Our presence at Taste Wales also included concentrating our efforts on promoting Welsh Lamb in the domestic market. We met a number of foodservice companies, retailers and executive chefs and discussed Welsh red meat opportunities with meal-kit companies and online retailers. We also launched a new tool-kit for retailers which highlights the ways in which we can work with them to promote Welsh Lamb and Beef.”

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK