Connect with us
Advertisement
Advertisement

Farming

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi teilyngwyr

Avatar

Published

on

Enwebeion ar gyfer gwobrau

GWOBRAU Dewi Sant yw’r gwobrau cenedlaethol Cymru. Maent yn cydnabod llwyddiannau anhygoel bobl i mewn neu o Gymru ac yn cydnabod gorchestion a chyfraniadau gwych pobl o bob cefndir.

Wrth gyhoeddi’r teilyngwyr, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: “Nod Gwobrau Dewi Sant, sydd bellach yn eu pedwaredd flwyddyn, yw dathlu pobl sydd wedi mynd yr ail filltir i wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun arall, sydd wedi goresgyn anawsterau neu wedi cyflawni rhywbeth ysbrydoledig.

“Unwaith eto, mae teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant yn grŵp eithriadol o bobl. Mae pob un ohonynt yn gaffaeliad i Gymru – mae hi’n mynd i fod yn anodd dewis yr enillwyr! Rwy’n edrych ymlaen at ddathlu yr hyn y maen nhw wedi’i wneud yn y seremoni wobrwyo ar 23 Mawrth.”

Dyma’r rhestr o deilyngwyr yn y categorïau gwobrwyo canlynol: Dewrder; Dinasyddiaeth; Diwylliant; Menter; Arloesedd a Thechnoleg; Rhyngwladol; Chwaraeon; a Pherson ifanc.

DEWRDER

Diffoddwyr Tân, Gary Slack a Billy Connor. Ym mis Awst 2016, gwnaeth y diffoddwyr tân, Gary Slack a Billy Connor, herio cerrynt cryf ar Draeth y Castell, Dinbych-y-pysgod, i achub dau blentyn rhag boddi.

PC Christopher Bluck a PC Rhys Edwards, Heddlu De Cymru. Ym mis Mawrth 2016, gwnaeth y cwnstabliaid Christopher Bluck a Rhys Edwards beryglu eu hunain i achub bywyd menyw a oedd wedi rhoi ei hun ar dân ac a oedd â gwn yn ei llaw.

Diffoddwyr Tân Pontardawe. Ym mis Gorffennaf 2016, galwyd y diffoddwyr tân i dŷ oedd ar dân gyda dau fachgen bach yn methu dianc ohono. Gwnaeth y diffoddwyr frwydro yn erbyn amodau peryglus ac 800 gradd o wres i achub un o’r plant, bachgen tair blwydd oed, o’r tân. Achubwyd ail blentyn o’r tŷ hefyd, ond yn anffodus, bu farw.

DINASYDDIAETH

Cwnstabl Arbennig Cairn Newton- Evans, Heddlu Dyfed-Powys. Ar ôl dioddef trosedd casineb homoffobig, ymunodd Cairn â’r Heddlu er mwyn ceisio rhoi stop ar y math hwn o ymosodiadau rhag digwydd i eraill. Mae Cairn yn wirfoddolwr rheolaidd ac yn eiriolwr brwdfrydig dros hawliau LGBT.

21 Plus, elusen i gefnogi pobl â syndrom Down. Mae’r elusen, sy’n cael ei rhedeg gan dair mam sydd â phlant sydd â syndrom Down, wedi mynd o nerth i nerth dros y deng mlynedd diwethaf.

Anthony Evans, ymgyrchydd addysg i fyfyrwyr anabl. Wedi’i sbarduno wrth geisio gwella addysg ei fab sydd ag anabledd difrifol, mae Anthony wedi ymgyrchu dros addysg ôl-19 i oedolion sydd ag anableddau difrifol. O ganlyniad i ymdrechion Anthony, sefydlwyd coleg dydd i oedolion ifanc anabl yng Nghymru ym mis Medi 2016.

DIWYLLIANT

Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae Elfed, sydd wedi bod wrth lyw’r ŵyl am bron 25 mlynedd, wedi sicrhau bod yr Eisteddfod yn parhau i dyfu a datblygu, gan aros yn gyfoes a chroesawgar i bawb.

Yr Athro Jen Wilso, cerddor ac archifydd jazz. Am dros 50 mlynedd, mae Jen wedi chwarae rôl ganolog yn hyrwyddo cerddoriaeth jazz yng Nghymru ac yn dogfennu ei hanes a’i heffaith gymdeithasol – ac yn benodol rôl menywod mewn jazz.

The Cory Band. Wedi’i sefydlu yn Nhreorci yn 1884, mae gan y band pres enw da am ragoriaeth. Fe wnaethant greu hanes yn 2016 drwy fod y band cyntaf i fod yn bencampwyr y cystadlaethau Cenedlaethol, Agored, Ewrop a Brass in Concert a hynny i gyd yr un pryd.

MENTER

Llaeth y Llan – The Village Dairy, cynhyrchwyr iogwrt. Mae Llaeth y Llan, busnes teuluol a ddatblygwyd drwy arallgyfeirio fferm yng Nghonwy, yn cynhyrchu iogyrtiau a werthir ledled Cymru a’r DU. Maent yn credu bod eu busnes dim ond mor dda â’u 43 aelod o staff ac maent yn rhoi pwyslais ar hyfforddi a buddsoddi yn y gymuned.

David Banner, cyfarwyddwr gemau fideo. Yn ogystal â bod yn gyfarwyddwr gemau llwyddiannus ac yn Rheolwr Gyfarwyddwr Wales Interactive, mae Dai wedi bod yn rhan bwysig o dwf y diwydiant gemau yng Nghymru. Sefydlodd Sioe Gemau flynyddol Cymru yn 2012 a chreodd y prosiect GamesLab, menter datblygu ddigidol i Brifysgol De Cymru. Mae wedi helpu cannoedd o fyfyrwyr ac mae’n rhoi platfform byd-eang i gwmnïau digidol Cymru.

Halen Môn. Mae’r perchnogion, Alison a David Lea-Wilson, wedi llwyddo i ddechrau busnes cynaliadwy a llwyddiannus sy’n cyflogi pobl leol sydd ag egwyddorion amgylcheddol ac addysgol. Maent hefyd yn denu twristiaid i Ynys Môn.

ARLOESEDD, GWYDDONIAETH A THECHNOLEG

Jessica Leigh Jones, astroffisegwr a pheiriannydd. Mae gan Jessica radd mewn astroffiseg ac a enillodd wobr Peiriannydd Ifanc y Flwyddyn yn y DU. Mae hefyd wedi ennill Gwobr Entrepreneuriaeth Intel Inspiration am ddatblygu cyfres o droswyr ffibr optig newydd. Mae’n eiriolwr ar gyfer y gwyddorau technoleg, ac mae hefyd yn gyfarwyddwr Cynllun Addysg Beirianneg Cymru ac yn noddi Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn Ysgol Alton Convent.

Yr Athro Meena Upadhyaya OBE, genetegydd. Mae gyrfa Meena, y fenyw Brydeinig gyntaf o dras Indiaidd i fynd yn Athro Prifysgol mewn geneteg feddygol yn y DU, gan ganolbwyntio ar anhwylderau genetig. Mae Meena wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl drwy ei hymchwil feddygol a’i gwaith cymunedol ac elusennol. Derbyniodd OBE yn 2016 am ei gwaith ar eneteg feddygol a thros y gymuned Asiaidd yng Nghymru.

Genesis Biosciences. Mewn marchnad sy’n cael ei dominyddu gan ddeunydd glanhau cemegol caled a pheryglus ar adegau, mae Genesis yn datblygu cynnyrch sy’n ceisio diogelu cwsmeriaid a’r amgylchedd. Mae’r diwydiant wedi’u gwobrwyo droeon am eu gwaith gan gynnwys Gwobrau Arweinwyr Cynaliadwyedd EDIE 2015 a chategori Busnes Technoleg ac Arloesi’r Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes Caerdydd 2015.

RHYNGWLADOL

Dr David Nott OBE, llawfeddyg rhyfel. Bob blwyddyn ers 23 mlynedd, mae David wedi cymryd gwyliau heb dâl o’i swydd fel llawfeddyg ymgynghorol yn Ysbyty Chelsea a San Steffan i weithio i asiantaethau cymorth a darparu triniaeth lawfeddygol i ddioddefwyr rhyfel a thrychinebau. Mae David a’i wraig, Elly, hefyd wedi sefydlu’r “davidnottfoundation”, gan godi cannoedd a miloedd o bunnoedd i elusen a rhoi hyfforddiant llawfeddygol i feddygon ar y rheng flaen.

Nizar Dahan, gwirfoddolwr rhyngwladol. Mae Nizar yn gweithio i’r Human Relief Foundation. Mae wedi cael ei enwebu am ei waith dyngarol rhyngwladol helaeth mewn ymateb i argyfwng y ffoaduriaid ac am sefydlu Prosiect Ymateb Cymorth Dyngarol Abertawe, sy’n cefnogi pobl sy’n agored i niwed ac sydd wedi gorfod gadael eu cartrefi.

Yr Athro Carl G. Jones MBE, biolegydd cadwraeth. Mae’r Athro Jones wedi treulio’u holl fywyd yn adfer poblogaethau a chynefinoedd anifeiliaid mewn perygl, ac mae’n cael ei ystyried yn un o’r cadwraethwyr mwyaf llwyddiannus yn y byd. Mae’n gyfrifol am achub cudyllod cochion Mauritius, tair rhywogaeth o ymlusgiaid, ystlumod ffrwythau a sawl math o blanhigyn rhag diflannu.

CHWARAEON

Tîm Pêl-droed Rhyngwladol Cymru, UEFA Euro 2016. Gwnaeth tîm pêl-droed rhyngwladol Cymru, dan arweiniad Chris Coleman, gyrraedd y rownd gyn-derfynol yn Euros 2016. Roedd y tîm yn gynrychiolwyr o’r radd flaenaf i Gymru, ar y cae ac oddi arno, ac mae eu slogan, “Gorau Chwarae Cyd Chwarae”, wedi ysbrydoli’r genedl ac wedi denu diddordeb byd-eang.

Aelodau o Gymru oedd yn rhan o TeamGB yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, Rio 2016. Y 24 athletwr o Gymru a ddewiswyd gan TeamGB oedd y garfan fwyaf o athletwyr o Gymru i fynd i Gemau Olympaidd dramor erioed, tra roedd y 26 o athletwyr Paralympaidd o Gymru yn cynrychioli 10% o dîm Prydain Fawr. Roedd 2016 yn flwyddyn lwyddiannus iawn i athletwyr Cymru. Gwnaethant gynrychioli’r wlad gydag urddas a dewrder.

Anne Ellis OBE, Llysgennad Chwaraeon. Ym mis Gorffennaf 2016, penderfynodd Anne Ellis roi’r gorau i fod yn Llywydd Hoci Cymru ar ôl ugain mlynedd wrth y llyw. Yn ystod y dau ddegawd, mae Hoci Cymru wedi gweld newidiadau sylweddol ac mae Anne wedi bod yn rhan o bob cam.

PERSON IFANC

Brittany Davies, gwirfoddolwr gyda phlant sy’n derbyn gofal. Dechreuodd Brittany dderbyn gofal pan oedd yn 16 oed ac er gwaethaf nifer o heriau arwyddocaol a thruenus, mae bellach yn astudio ar gyfer ei harholiadau Lefel Uwch ac yn gwirfoddoli’n rheolaidd i helpu eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Savannah Lloyd, gwirfoddolwr iechyd meddwl. Ar ôl brwydro problemau iechyd meddwl ers pan oedd yn 11 mlwydd oed, mae Savannah yn defnyddio ei phrofiadau i estyn llaw a help i eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Elan Môn Gilford, gwirfoddolwr chwaraeon. Er bod gan Elan, sy’n 18 oed, nam ar ei chlyw, mae’n gwirfoddoli am 8-10 awr yr wythnos i hyfforddi mewn sesiynau chwaraeon, karate i blant a phêl-rwyd. Mae Elan hefyd yn cynnal cwrs iaith arwyddion yn y gymuned.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Farming

Caution over CAP replacement funding

Avatar

Published

on

THE LIBERAL DEMOCRATS in Wales have criticised the UK Conservative Government following its announcement showing Welsh farmers will receive less financial support than they currently get from the EU.


At present farming subsidies from the EU, mostly distributed under the Common Agricultural Policy (CAP), amount to around £350million a year for Welsh farmers. This represents more than 80% of average farm incomes in Wales.


The Government’s new announcement outlined a £2.85billion funding package to replace EU funding, in which £231million is allocated to Wales.


Jane Dodds, Leader of the Welsh Liberal Democrats said: “Brexit is already threatening the livelihoods of our farmers, especially given the threat of no deal at the end of 2020. They need certainty and security, not less support and additional barriers to trade.


“This is a far cry from the grand promises that were made to Welsh farmers and is just another case of Conservatives saying one thing at an election and then doing another afterwards.


“The Welsh Liberal Democrats demand better for our farmers. The Conservatives must honour their commitment to guarantee existing funding in full and stop playing political games with our farmers’ futures.”


The Welsh Government’s response was not as condemnatory as Ms Dodds, but also noted the limited nature of the funding guarantee.


The Welsh Government also confirmed that it will be holding back the maximum amount of funding permitted to fund its pet projects in 2021/22 and keeping it out of farmers’ hands.


Among those projects are a commitment to reduce farming by planting woodland on agricultural land and a range of the environmental schemes favoured by those who find agriculture an impediment to their enjoyment of the countryside after they move to Wales.


Lesley Griffiths said: “Wales has benefitted from many years of European investment, including in agriculture and rural development.

This is of vital importance to Welsh farmers and rural communities.


“We welcome the announcement from the Treasury; but let us be clear, this is only making good on commitments already made.


“I would call on the UK Government to provide guarantees of funding for agriculture and to replace other current EU funds for future years.

This will allow us to plan important future work to support agriculture, develop the economy, tackle climate change and protect our environment.”


NFU Cymru President, Mr John Davies said: “I am pleased to have confirmation from the UK Government that current levels of support will be maintained for 2020.

This helps provide some stability and continuity as we prepare to leave the European Union and establish new trading relationships with the EU27 and much of the rest of the world.

Farming is, of course, a long term business with lengthy and complex production cycles, and farmers need as much certainty as possible around levels of future support payments to be able to plan for the future.”


Mr Davies continued: “This announcement is very welcome, but to help secure the future of Welsh agriculture I would very much like to see the government act to ensure that Wales’ farmers are not unfairly undermined by imports produced to environmental and animal welfare standards which would be illegal here. I very much want 2020 to be the year in which the UK Government signals its commitment to upholding high standards of production, by setting up a council on trade and standards which can advise Ministers on future trade policy, and help ensure our high standards are upheld, not undermined in any future trade deals.”


Andrew RT Davies, the Conservatives’ Senedd spokesperson on agriculture who claimed Welsh farmers would not lose a single of penny of funding throughout 2016’s referendum campaign, said: “This commitment is a down payment on the Welsh Conservatives’ Westminster manifesto pledge to guarantee funding for the farming community during the lifetime of this UK Parliament (2024).”


Mr Davies continued: “It’s now high time that the tired Welsh Labour Government in Cardiff Bay raised its game and started to deliver for the rural economy of Wales, something they have spectacularly failed to do for 20 years of devolution.”


Plaid Cymru has accused the Tory Westminster Government of “a cynical rehash” in response to the UK Chancellor once again announcing that the same level of funding for the Basic Payment Scheme will continue for 2020.
But while the allocation for farming subsidy is similar to that of 2019, the UK Government has not committed to providing the extra 15% of funding which the Welsh Government has been transferring to its Rural Development fund.


Responding to the announcement, Plaid Cymru’s Westminster Group Leader, Liz Saville Roberts MP said: “This announcement is a cynical rehash of funding promised to Wales last year by the Tories.


“It does not make up for the years of uncertainty Welsh farmers have had to face due to Brexit, and it does not take the disastrous prospect of ‘no deal’ off the table.


“These payments are a lifeline for Wales’s agricultural sector and they must be protected by all means if the industry is to survive.


Llyr Gruffydd AM, Plaid Cymru’s Rural Affairs spokesperson in the Senedd added: “The Chancellor needs to urgently clarify that the £45million shortfall will be made up in full.”

Continue Reading

Farming

Reminder for sheep & goat farmers

Avatar

Published

on

SHEEP and goat keepers in Wales are being reminded to submit their annual inventory form by Thursday 30 January, to avoid potential penalties.
The form can be submitted by either logging onto the EID Cymru website (www.eidcymru.org), or by returning the paper form in the pre-paid envelope.


FUW Pembrokeshire County Executive Officer Rebecca Voyle said: “The annual inventory of sheep and goats is a legal requirement and it is vital that you recorded all the sheep and goats of which you are the registered keeper, by CPH location on 1 January 2020.


“The number of sheep/goats you declare must include breeding sheep, rams, ram lambs, store and finished lambs, cull ewes/rams, goats and any other sheep.


“It is important that you do this to avoid a potential cross-compliance penalty and an increased likelihood of an inspection.”


If you require assistance, contact the EIDCymru service helpline 01970 636959 or email contact@eidcymru.org.

Continue Reading

Farming

NFU Cymru President’s New Year’s Message

Avatar

Published

on

AS WE close the book on what has been an eventful year, I’d like to survey the events of 2019 and look ahead to see what is on the horizon in 2020.
We’ve just emerged from the third UK General Election in four years, following what has been a period of extraordinary political instability. The result of December’s election gives the Prime Minister the majority he has been seeking to take forward his Brexit plans. Although in legal terms we cease to be an EU Member State at the end of January, there is much work ahead to secure the access we need to our nearest and most valuable export market.


Although uncertainty persists, I am ambitious for our sector. Wales’ farmers have the skills, natural resource base and ambition from which to rise to future challenges and opportunities which lie ahead. These opportunities include increasing our self-sufficiency by producing more high-quality food, securing new export markers and becoming producers of the most climate-friendly food in the world by becoming zero net emitters of greenhouse gases by 2040.


Leaving the EU at the end of January based on the current withdrawal agreement means that we enter a transition period, during which time we continue to enjoy access to the EU’s single market. We must ensure that when that transition ends, we can access that market on the most favourable terms possible, with tariff and non-tariff barriers eliminated wherever possible. The UK’s government must also avoid a situation whereby the transition period elapses without having reached an agreement on a future trading relationship with the EU, culminating in us trading with the EU on WTO terms.


Trade talks with third countries will begin soon and one point I have been making consistently, and for some time now, is that we must not allow our own high environmental and animal welfare standards to be undermined in any future trade agreements that the UK may enter into. I, therefore, want 2020 to be the year in which the new government moves ahead with the creating of a Trade and Standards Commission, which will be tasked with ensuring our high standards are upheld and respected in any future trade agreements with third countries.


2019 also saw the second stage of the Welsh Government’s consultation on the future of agricultural policy in Wales. The ‘Sustainable Farming and our Land’ consultation followed its 2018 predecessor, ‘Brexit and our Land’, and we were pleased to see these revised proposals including future support around the principle of sustainability. The union remains concerned, however, that the proposals suggest the continued supply of vital economic, social and cultural benefits provided by Welsh farming currently can be secured through what is, essentially, an agri-environment scheme. I’d like to once again thank all farmers and those living in our rural communities who responded to the consultation. We now wait for the Welsh Government to analyse the responses and bring forward the next stage of the process in 2020.


Sadly, as we welcome in the New Year, around 650 cattle farmers in Wales are affected by bovine TB restrictions and this, of course, has a significant knock-on effect on their business and family. NFU Cymru continues to lobby the Welsh Government to review its bovine TB eradication strategy and deliver a more holistic policy that tackles this disease across all its vectors. A peer-reviewed scientific report examining the effectiveness of badger culling in reducing outbreaks of TB in cattle has shown positive results in Gloucestershire and Somerset and we now look to Welsh Government to listen to the science and use all of the tools at its disposal to control the reservoir of disease in wildlife – not just through cattle controls. We also need the Welsh Government to look at the support for chronic herds in Wales and the massive impact long term breakdowns are having on these businesses.


On the dairy side, we look forward to a long-awaited consultation on statutory milk contracts. There are examples of good practice out there but what other industry would allow six weeks of payments in arrears and for processors to adjust prices at a whim? Of course, we want processors to have successful profitable businesses, but we need the same for our milk producers. After all, these are the people taking the price risk when product prices fall. This has to change as evidenced by the latest Welsh Government farm statistics when dairy farm income fell by a massive 43% in the year ending March 2019 compared to the previous 12 months. Statutory contracts will help bring back some stability which the sector needs right now.


Against the backdrop of Brexit uncertainty and low market returns, the threat of regulation continues to weigh heavily on farmers’ minds. Back in November 2018, the Welsh Government announced regulatory measures covering the whole of Wales to protect water quality from agricultural pollution coming into force in January 2020. From information provided by the Welsh Government in early 2019, it is clear the proposed new regulations are whole territory Nitrate Vulnerable Zones (NVZ) with the NVZ Action Programme requirements applied across the whole of Wales.
The Minister, in December 2019, confirmed that she will be considering advice from officials in January on the introduction of agricultural regulations following further engagement. NFU Cymru categorically rejects any proposals which include the introduction of the Nitrates Directive and Nitrate Vulnerable Zones (NVZ) across the whole of Wales. This is based on the evidence which shows an all-Wales approach simply cannot be justified; that the existing NVZs in Wales have had limited effectiveness. The great harm an all-Wales NVZ will do to farm businesses and our rural communities, which greatly outweigh any benefits to water quality, cannot be justified. We are clear, an all-Wales NVZ approach is not evidence-based, proportionate or targeted and we continue to work tirelessly to emphasise to Welsh Government the devastating impacts that an all-Wales NVZ approach will have. We urge the Minister to recognise that poor regulation serves no one – not government, not society, not the farming industry or the environment – and work with us to develop the framework to support farmers to take action to improve water quality where this is needed.
2019 has also been a year when the glare of the media on Welsh and British farming has not been as balanced as we would expect. I have long said that, as an industry, we are not immune from critique and we relish the opportunity to stand up and promote our values and leading standards. What we do not and will not accept, however, is unbalanced reporting and false news pedalled by those with an agenda against farming. This year NFU Cymru has shown we tackle such behaviour through robust complaints and other means. Please be assured that we are prepared to escalate our actions accordingly if required.


There will no doubt be huge challenges facing our industry in 2020 and beyond. As an industry, we should all be very proud of the role we play and we must remain steadfast in our ambitions to continue to deliver for the people and communities of Wales. As an organisation, NFU Cymru is ambitious for Welsh food and farming. Politicians in both Cardiff and Westminster must commit to working with us to deliver our ambition for a productive, progressive and profitable farming sector that delivers for the whole of Wales

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK