Connect with us
Advertisement
Advertisement

Farming

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi teilyngwyr

Published

on

Enwebeion ar gyfer gwobrau

GWOBRAU Dewi Sant yw’r gwobrau cenedlaethol Cymru. Maent yn cydnabod llwyddiannau anhygoel bobl i mewn neu o Gymru ac yn cydnabod gorchestion a chyfraniadau gwych pobl o bob cefndir.

Wrth gyhoeddi’r teilyngwyr, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: “Nod Gwobrau Dewi Sant, sydd bellach yn eu pedwaredd flwyddyn, yw dathlu pobl sydd wedi mynd yr ail filltir i wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun arall, sydd wedi goresgyn anawsterau neu wedi cyflawni rhywbeth ysbrydoledig.

“Unwaith eto, mae teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant yn grŵp eithriadol o bobl. Mae pob un ohonynt yn gaffaeliad i Gymru – mae hi’n mynd i fod yn anodd dewis yr enillwyr! Rwy’n edrych ymlaen at ddathlu yr hyn y maen nhw wedi’i wneud yn y seremoni wobrwyo ar 23 Mawrth.”

Dyma’r rhestr o deilyngwyr yn y categorïau gwobrwyo canlynol: Dewrder; Dinasyddiaeth; Diwylliant; Menter; Arloesedd a Thechnoleg; Rhyngwladol; Chwaraeon; a Pherson ifanc.

DEWRDER

Diffoddwyr Tân, Gary Slack a Billy Connor. Ym mis Awst 2016, gwnaeth y diffoddwyr tân, Gary Slack a Billy Connor, herio cerrynt cryf ar Draeth y Castell, Dinbych-y-pysgod, i achub dau blentyn rhag boddi.

PC Christopher Bluck a PC Rhys Edwards, Heddlu De Cymru. Ym mis Mawrth 2016, gwnaeth y cwnstabliaid Christopher Bluck a Rhys Edwards beryglu eu hunain i achub bywyd menyw a oedd wedi rhoi ei hun ar dân ac a oedd â gwn yn ei llaw.

Diffoddwyr Tân Pontardawe. Ym mis Gorffennaf 2016, galwyd y diffoddwyr tân i dŷ oedd ar dân gyda dau fachgen bach yn methu dianc ohono. Gwnaeth y diffoddwyr frwydro yn erbyn amodau peryglus ac 800 gradd o wres i achub un o’r plant, bachgen tair blwydd oed, o’r tân. Achubwyd ail blentyn o’r tŷ hefyd, ond yn anffodus, bu farw.

DINASYDDIAETH

Cwnstabl Arbennig Cairn Newton- Evans, Heddlu Dyfed-Powys. Ar ôl dioddef trosedd casineb homoffobig, ymunodd Cairn â’r Heddlu er mwyn ceisio rhoi stop ar y math hwn o ymosodiadau rhag digwydd i eraill. Mae Cairn yn wirfoddolwr rheolaidd ac yn eiriolwr brwdfrydig dros hawliau LGBT.

21 Plus, elusen i gefnogi pobl â syndrom Down. Mae’r elusen, sy’n cael ei rhedeg gan dair mam sydd â phlant sydd â syndrom Down, wedi mynd o nerth i nerth dros y deng mlynedd diwethaf.

Anthony Evans, ymgyrchydd addysg i fyfyrwyr anabl. Wedi’i sbarduno wrth geisio gwella addysg ei fab sydd ag anabledd difrifol, mae Anthony wedi ymgyrchu dros addysg ôl-19 i oedolion sydd ag anableddau difrifol. O ganlyniad i ymdrechion Anthony, sefydlwyd coleg dydd i oedolion ifanc anabl yng Nghymru ym mis Medi 2016.

DIWYLLIANT

Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae Elfed, sydd wedi bod wrth lyw’r ŵyl am bron 25 mlynedd, wedi sicrhau bod yr Eisteddfod yn parhau i dyfu a datblygu, gan aros yn gyfoes a chroesawgar i bawb.

Yr Athro Jen Wilso, cerddor ac archifydd jazz. Am dros 50 mlynedd, mae Jen wedi chwarae rôl ganolog yn hyrwyddo cerddoriaeth jazz yng Nghymru ac yn dogfennu ei hanes a’i heffaith gymdeithasol – ac yn benodol rôl menywod mewn jazz.

The Cory Band. Wedi’i sefydlu yn Nhreorci yn 1884, mae gan y band pres enw da am ragoriaeth. Fe wnaethant greu hanes yn 2016 drwy fod y band cyntaf i fod yn bencampwyr y cystadlaethau Cenedlaethol, Agored, Ewrop a Brass in Concert a hynny i gyd yr un pryd.

MENTER

Llaeth y Llan – The Village Dairy, cynhyrchwyr iogwrt. Mae Llaeth y Llan, busnes teuluol a ddatblygwyd drwy arallgyfeirio fferm yng Nghonwy, yn cynhyrchu iogyrtiau a werthir ledled Cymru a’r DU. Maent yn credu bod eu busnes dim ond mor dda â’u 43 aelod o staff ac maent yn rhoi pwyslais ar hyfforddi a buddsoddi yn y gymuned.

David Banner, cyfarwyddwr gemau fideo. Yn ogystal â bod yn gyfarwyddwr gemau llwyddiannus ac yn Rheolwr Gyfarwyddwr Wales Interactive, mae Dai wedi bod yn rhan bwysig o dwf y diwydiant gemau yng Nghymru. Sefydlodd Sioe Gemau flynyddol Cymru yn 2012 a chreodd y prosiect GamesLab, menter datblygu ddigidol i Brifysgol De Cymru. Mae wedi helpu cannoedd o fyfyrwyr ac mae’n rhoi platfform byd-eang i gwmnïau digidol Cymru.

Halen Môn. Mae’r perchnogion, Alison a David Lea-Wilson, wedi llwyddo i ddechrau busnes cynaliadwy a llwyddiannus sy’n cyflogi pobl leol sydd ag egwyddorion amgylcheddol ac addysgol. Maent hefyd yn denu twristiaid i Ynys Môn.

ARLOESEDD, GWYDDONIAETH A THECHNOLEG

Jessica Leigh Jones, astroffisegwr a pheiriannydd. Mae gan Jessica radd mewn astroffiseg ac a enillodd wobr Peiriannydd Ifanc y Flwyddyn yn y DU. Mae hefyd wedi ennill Gwobr Entrepreneuriaeth Intel Inspiration am ddatblygu cyfres o droswyr ffibr optig newydd. Mae’n eiriolwr ar gyfer y gwyddorau technoleg, ac mae hefyd yn gyfarwyddwr Cynllun Addysg Beirianneg Cymru ac yn noddi Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn Ysgol Alton Convent.

Yr Athro Meena Upadhyaya OBE, genetegydd. Mae gyrfa Meena, y fenyw Brydeinig gyntaf o dras Indiaidd i fynd yn Athro Prifysgol mewn geneteg feddygol yn y DU, gan ganolbwyntio ar anhwylderau genetig. Mae Meena wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl drwy ei hymchwil feddygol a’i gwaith cymunedol ac elusennol. Derbyniodd OBE yn 2016 am ei gwaith ar eneteg feddygol a thros y gymuned Asiaidd yng Nghymru.

Genesis Biosciences. Mewn marchnad sy’n cael ei dominyddu gan ddeunydd glanhau cemegol caled a pheryglus ar adegau, mae Genesis yn datblygu cynnyrch sy’n ceisio diogelu cwsmeriaid a’r amgylchedd. Mae’r diwydiant wedi’u gwobrwyo droeon am eu gwaith gan gynnwys Gwobrau Arweinwyr Cynaliadwyedd EDIE 2015 a chategori Busnes Technoleg ac Arloesi’r Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes Caerdydd 2015.

RHYNGWLADOL

Dr David Nott OBE, llawfeddyg rhyfel. Bob blwyddyn ers 23 mlynedd, mae David wedi cymryd gwyliau heb dâl o’i swydd fel llawfeddyg ymgynghorol yn Ysbyty Chelsea a San Steffan i weithio i asiantaethau cymorth a darparu triniaeth lawfeddygol i ddioddefwyr rhyfel a thrychinebau. Mae David a’i wraig, Elly, hefyd wedi sefydlu’r “davidnottfoundation”, gan godi cannoedd a miloedd o bunnoedd i elusen a rhoi hyfforddiant llawfeddygol i feddygon ar y rheng flaen.

Nizar Dahan, gwirfoddolwr rhyngwladol. Mae Nizar yn gweithio i’r Human Relief Foundation. Mae wedi cael ei enwebu am ei waith dyngarol rhyngwladol helaeth mewn ymateb i argyfwng y ffoaduriaid ac am sefydlu Prosiect Ymateb Cymorth Dyngarol Abertawe, sy’n cefnogi pobl sy’n agored i niwed ac sydd wedi gorfod gadael eu cartrefi.

Yr Athro Carl G. Jones MBE, biolegydd cadwraeth. Mae’r Athro Jones wedi treulio’u holl fywyd yn adfer poblogaethau a chynefinoedd anifeiliaid mewn perygl, ac mae’n cael ei ystyried yn un o’r cadwraethwyr mwyaf llwyddiannus yn y byd. Mae’n gyfrifol am achub cudyllod cochion Mauritius, tair rhywogaeth o ymlusgiaid, ystlumod ffrwythau a sawl math o blanhigyn rhag diflannu.

CHWARAEON

Tîm Pêl-droed Rhyngwladol Cymru, UEFA Euro 2016. Gwnaeth tîm pêl-droed rhyngwladol Cymru, dan arweiniad Chris Coleman, gyrraedd y rownd gyn-derfynol yn Euros 2016. Roedd y tîm yn gynrychiolwyr o’r radd flaenaf i Gymru, ar y cae ac oddi arno, ac mae eu slogan, “Gorau Chwarae Cyd Chwarae”, wedi ysbrydoli’r genedl ac wedi denu diddordeb byd-eang.

Aelodau o Gymru oedd yn rhan o TeamGB yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, Rio 2016. Y 24 athletwr o Gymru a ddewiswyd gan TeamGB oedd y garfan fwyaf o athletwyr o Gymru i fynd i Gemau Olympaidd dramor erioed, tra roedd y 26 o athletwyr Paralympaidd o Gymru yn cynrychioli 10% o dîm Prydain Fawr. Roedd 2016 yn flwyddyn lwyddiannus iawn i athletwyr Cymru. Gwnaethant gynrychioli’r wlad gydag urddas a dewrder.

Anne Ellis OBE, Llysgennad Chwaraeon. Ym mis Gorffennaf 2016, penderfynodd Anne Ellis roi’r gorau i fod yn Llywydd Hoci Cymru ar ôl ugain mlynedd wrth y llyw. Yn ystod y dau ddegawd, mae Hoci Cymru wedi gweld newidiadau sylweddol ac mae Anne wedi bod yn rhan o bob cam.

PERSON IFANC

Brittany Davies, gwirfoddolwr gyda phlant sy’n derbyn gofal. Dechreuodd Brittany dderbyn gofal pan oedd yn 16 oed ac er gwaethaf nifer o heriau arwyddocaol a thruenus, mae bellach yn astudio ar gyfer ei harholiadau Lefel Uwch ac yn gwirfoddoli’n rheolaidd i helpu eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Savannah Lloyd, gwirfoddolwr iechyd meddwl. Ar ôl brwydro problemau iechyd meddwl ers pan oedd yn 11 mlwydd oed, mae Savannah yn defnyddio ei phrofiadau i estyn llaw a help i eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Elan Môn Gilford, gwirfoddolwr chwaraeon. Er bod gan Elan, sy’n 18 oed, nam ar ei chlyw, mae’n gwirfoddoli am 8-10 awr yr wythnos i hyfforddi mewn sesiynau chwaraeon, karate i blant a phêl-rwyd. Mae Elan hefyd yn cynnal cwrs iaith arwyddion yn y gymuned.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Farming

FUW celebrates World School Milk Day

Published

on

FUW Pembrokeshire WSMD: FUW Milk and Dairy Produce Committee Chairman, Dai Miles, speaks to children at Ysgol Gymunedol Maenclochog about milk

THE FARMERS’ Union of Wales and pupils across Wales joined countries around the world to highlight the health benefits of school milk programmes and making dairy a part of a healthy diet.

FUW Milk and Dairy Committee Chairman Dai Miles said: “It’s very important that we as an industry go to schools to promote agriculture and educate the next generation about how their food is produced.

“Milk and dairy products have an important part to play in our daily diet as they provide an important source of protein and calcium and contain essential vitamins and minerals, all of which are needed for a balanced diet.

“Indeed, the exclusion of dairy products from the ‘sugar tax’ demonstrates the role such products play in a healthy diet.”

With an increasing amount of research into milk as a recovery and re-hydration aid, there is a growing body of evidence suggesting milk may be just as effective in these areas as some sports or other energy drinks.

“Milk can definitely help pupils stay hydrated and keep their energy levels up in class and it is a much healthier option than some of the sugary drinks available. I would like to thank our schools across Wales for their support today and hope that we can continue working with them on educating pupils about farming matters and where their food comes from,” added Dai Miles.

The Carmarthenshire team, including CEO Nerys Edwards, Admin Assistant Eurgan Llewellyn and FUW Presidential Policy team delegate for South Wales Ian Rickman, visited Ysgol Gynradd y Tymbl and Ysgol Gynradd Llangadog, where they introduced the children to a few facts about milk and dairy products. The children then enjoyed a milkshake and filled out a Welsh dairy word search.

The Ceredigion branch visited Ysgol Gyfun Aberaeron where they went through 56 pints of milk in 20 minutes!

Pembrokeshire pupils at Ysgol Gymunedol Maenclochog, were joined by Dai Miles, the FUW’s Milk and Dairy Produce Committee Chairman, who spoke to the pupils in the morning assembly about how milk is produced.

Joining him were Branwen Miles, his daughter, who spoke about the nutritional benefits of milk and why it is an important part of your diet and Daisy, the Pembrokeshire FUW dairy cow.

The children enjoyed the FUW goody bags, which contained banana milkshakes, kindly donated by Daioni, cheese sticks, kindly donated by Calon Wen, Welsh language farming word puzzles, dot to dots, colouring sheets and stickers.

Children at Ysgol O M Edwards, Llanuwchllyn were joined by FUW Meirionnydd milk and dairy produce committee delegate Gwynfor Jarman, his wife Leusa Jarman and county chairman Geraint Davies.

They met each one of the years within the school and Gwynfor and Leusa gave a presentation on the health benefits of drinking milk. The children were also shown a short video, which included a visit to Gwynfor Jarman’s farm

Continue Reading

Farming

Industry welcomes transitional plan

Published

on

Meurig Raymond: 'At least two years for smooth Brexit'

PROPOSALS for a period of transition, and protections for the Republic of Ireland and EU citizens living in the UK currently are welcome, but clarity on EU labour and farming subsidies is still needed commented Dr Judith Bryans, chief executive of Dairy UK, responding to the PM’s speech on Brexit in Florence last week.

Dr Bryans continued: “We welcome Prime Minister Theresa May’s proposals today to protect the common travel area of the Republic of Ireland and to protect the rights of EU citizens working in the UK. It is of upmost importance that the dairy sector can trade with confidence and certainty.

The EU is our biggest export market, and so it is vital we can continue to trade tariff-free and maintain a close and positive relationship whilst negotiations continue and beyond.

“We welcome a transition period as this would provide stability. However, we also believe it is important that both the UK and EU take steps to address ongoing concerns over access to skilled and unskilled EU labour and subsidies for UK farmers once this period ends. These represent key areas of concern for the UK dairy industry.

“Dairy UK will continue to represent the interests of the UK dairy sector to government throughout the negotiations to ensure our members can trade successfully, and consumers can continue to enjoy British dairy products.”

NFU President Meurig Raymond said: “Farmers and growers are becoming increasingly alarmed at the prospect of a ‘no deal’ departure from the EU. The resulting disruption to trade, access to labour and business stability would pose a fundamental threat to the viability of many of their businesses.

“The implementation period that the Prime Minister spoke of will be crucial if we are to reach a Brexit settlement that backs British farming, although we await further details on exactly how such a transition will work.

“We believe at least two years is needed to ensure a smooth Brexit, while also agreeing a future relationship between the EU and UK which recognises their mutual importance in terms of trade.

“With over 70% of our exports of food and non-alcoholic drinks being sent to EU markets, the NFU has been making the strongest case for a comprehensive free trade agreement between the EU and UK.

“We were pleased to hear the Prime Minister say there is no intention to impose tariffs where none currently exist, which the NFU takes as a strong commitment to securing a free trade deal with the EU.

“Any agreement should maintain as far as practicable the free flow of agri-food products between the EU and UK, and following today’s speech this remains a realistic prospect, although much now depends on proper progress being made in the negotiations.

“We were also very interested to hear the Prime Minister’s commitment to maintaining free movement of people involving a registration system for new arrivals. However, the industry desperately needs more detail on how the immigration system will work both during and after the transition – vague pledges and offers are not enough if potential workers are to be reassured that they can legally take up the jobs on offer.

“The Prime Minister’s speech today reflects many of the Brexit policies the NFU has proposed since the EU referendum. Despite the lack of detail, we hope that today’s speech will move negotiations forward so that there is stability for agriculture, businesses, the economy and society at large after Brexit.

“Brexit means hard choices – politicians on all sides must now start being more honest about the trade-offs involved and the difficult questions that need answering if we are to make it a success.”

Continue Reading

Farming

​Lamb fans get expert help on how to cook long and slow

Published

on

Welsh Lamb dishes: Being demonstrated at AGA stores

​DEVOTEES of Welsh Lamb across the UK have been enjoying practical sessions on how to get the best out of slow-cooking with versatile meat, thanks to an innovative brand partnership between Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) and AGA.

At nearly 30 of the famous range cooker’s stores and dealerships, from Nantwich to Norwich and from Tunbridge Wells to Inverness, expert chefs have been showing customers how to create fabulous family dishes like slow-roasted shoulders of PGI Welsh Lamb. HCC also provided a range of recipe leaflets, and Welsh Lamb has featured in the AGA customer magazine.

Alongside the tastings, customers across Britain had the chance to win AGA cooking accessories through a social media competition.

The promotion is part of HCC’s work in the UK domestic market, targeting demographics known to be keen to experiment with new ways of cooking lamb.

“Working with AGA has been a great opportunity for us to showcase PGI Welsh Lamb to target consumers right across Britain,” said HCC’s Marketing Manager Rhys Llywelyn. “Starting on the 1st of September during ‘Love Lamb Week’ and continuing throughout the month, the in-store demonstrations and tastings have gone down extremely well.

“People have posted videos of the recipes online, and the number of entries to the cooking accessory competition has exceeded all our expectations,” he added. “Welsh Lamb is at its peak availability at retailers across Britain in the summer and autumn, so this was a timely way of showcasing how to create fantastic dishes from under-rated cuts such as shoulders.”

AGA demonstrator and cookery writer Sarah Whitaker, who presented four days of cooking demonstrations at AGA stores in the south of England, commented​:​ “The best flavour was from roasting in the deep tin on the first runners in the baking oven. The lamb shoulders were quite perfect and delicious, tender and juicy!”

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK