Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Twristiaeth: Y Gymraeg ‘weithiau’n mynd yn y ffordd’

Avatar

Published

on

" Byddwn yn gweithio gyda’r diwydiant i gynnal y ffigurau ardderchog hyn yng Nghymru.”: Ken Skates .

” Byddwn yn gweithio gyda’r diwydiant i gynnal y ffigurau ardderchog hyn yng Nghymru.”: Ken Skates .

MAE CADEIRYDD Cynghrair Twristiaeth Cymru wedi dweud fod y Gymraeg ‘weithiau’n mynd yn y ffordd’ pan mae twristiaid yn ymweld â llefydd gydag enwau Cymraeg yng Nghymru.
Roedd Chris Osborne yn siarad ar raglen Good Morning Wales ar BBC Radio Wales cyn i Aelodau Cynulliad drafod deiseb sy’n galw am greu polisi cenedlaethol i ddiogelu a gwarchod enwau lleoedd Cymraeg.
Ar y rhaglen, dywedodd Chris Osborne ei fod yn credu fod cadw’r iaith Gymraeg yn fyw yn ‘bwysig iawn’ i dwristiaeth yn y wlad, ond ychwanegodd, oherwydd bod 80% o dwristiaid i Gymru yn dod o’r DU, a’r rhan fwyaf o’r rheini’n dod o Loegr, bod angen ‘gwneud pethau’n hygyrch ac i enwau llefydd fod yn hygyrch’.
Ond, pan ofynnwyd iddo a oedd o’n gwybod am unrhyw enghraifft o enw amgen Saesneg yn cael ei roi ar le oedd wedi cael effaith cadarnhaol ar dwristiaeth mewn ardal, dywedodd fod yr iaith Gymraeg ‘weithiau yn mynd yn y ffordd’.
Ychwanegodd Chris Osborne: “Nawr, rwy’n sylweddoli ei fod yn rhan fawr o beth sydd gan Gymru i’w gynnig, ac rwy’n falch iawn o hynny, ond os yw’n mynd yn y ffordd, dylai fod gwahanol ffyrdd i alluogi pobl i’w fwynhau i raddau mwy.”
Daeth ei sylwadau wrth i Aelodau Cynulliad drafod deiseb sefydliad Mynyddoedd Pawb sydd wedi casglu dros 1,500 o enwau pobol sy’n credu y dylai enwau Cymreig hanesyddol – ar fynyddoedd, llwybrau, tai neu greigiau – gael eu parchu gan drigolion ac ymwelwyr.
Yn y pen draw, y bwriad yw perswadio Llywodraeth Cymru i ddod a’r enwau o dan reolaeth gynllunio, fel bo canolfannau awyr agored yn defnyddio’r enwau brodorol er mwyn ‘cyfoethogi profiad a dealltwriaeth cerddwyr’.
Wrth ymateb i sylwadau Chris Osborne ar y rhaglen y bore ma dywedodd Ceri Cunnington, sefydlydd menter awyr agored Antur Stiniog, ac un o’r rhai fydd yn cyflwyno deiseb Mynyddoedd Pawb: “Mae’r byd yn dod yn unffurf. Mae pobl am gofleidio diwylliannau newydd, eisiau profiadau newydd, am gael profiad gwirioneddol o iaith a diwylliant – a dw i’n meddwl bod eich datganiad chi am y Gymraeg yn mynd yn y ffordd yn anhygoel yn yr oes sydd ohoni.”
Ffiguriau twristiaeth daro uchel newydd:
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ffigurau sy’n cadarnhau bod 2014 wedi profi’n flwyddyn brysurach nag erioed o’r blaen i dwristiaeth yng Nghymru. Bu 10 miliwn o ymwelwyr o Brydain yn aros dros nos yng Nghymru yn ystod y flwyddyn a hynny am y tro cyntaf ers i Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr ddechrau, ar ei ffurf gyfredol, yn 2006. Mae hwn yn ffigwr sydd i’w ganmol.
Gwelwyd cynnydd o 0.7 y cant yn nifer y tripiau i Gymru o’i gymharu â 2013, a’r flwyddyn honno hefyd yn un ardderchog. Mewn gwrthgyferbyniad, roedd y ffigwr ar gyfer Prydain gyfan wedi gostwng 7.0 y cant.
Yn ogystal, roedd ymwelwyr o Brydain wedi gwario’r swm uchaf erioed yng Nghymru y llynedd fel y, sef £1.735 biliwn. Mae hwn yn gynnydd o 2.3 y cant tra bod cyfanswm yr hyn a wariwyd ar dripiau dros nos ym Mhrydain gyfan wedi gostwng 2.6 y cant o’i gymharu â 2013.
Mae’r cynnydd a fu yn nifer yr ymweliadau gwyliau – y brif elfen sy’n cynnal twristiaeth yng Nghymru – hyd yn oed yn fwy canmoladwy. O gymharu â 2013: aeth 4.4 y cant yn fwy ar dripiau, a gwariwyd 7.7 y cant yn fwy mewn cysylltiad â hynny.
Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae’r ffigurau hyn yn hollol wych. Mae’n dangos bod Cymru ar flaen y gad. Mae cyrraedd y 10 miliwn yn garreg filltir bwysig iawn ac mae’n dangos bod Cymru yn ennill cyfran fwy o’r farchnad. Mae gwaith marchnata clodwiw Croeso Cymru wedi ennill gwobrau ac mae wedi sicrhau canlyniadau arbennig i Gymru. Y llynedd, fe wnaeth ymgyrch farchnata Prydain ac Iwerddon sef Have you packed for Wales? sbarduno gwerth £238m o wariant ychwanegol yn economi Cymru – cynnydd o 25 y cant ar gyfanswm y llynedd. Drwy fuddsoddi yn y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth, rydym wedi ysgogi £13.97m o wariant ychwanegol.. Rydym wedi helpu’r diwydiant yng Nghymru i wella er mwyn cwrdd â disgwyliadau a galwadau’r cwsmeriaid, ac ae hynny’n hanfodol bwysig yn y diwydiant cystadleuol hwn. Mae’r diwydiant yn llawn hyder wedi cyfnod llwyddiannus iawn dros y Pasg. Gobeithiaf y bydd y ffigurau hyn yn rhoi hwb pellach i hyder y diwydiant ac y gallwn adeiladu ar y llwyddiant hwn. Mae Prydain gyfan yn wynebu dirywiad yn y farchnad ac mae hynny’n gwneud y diwydiant twristiaeth yn un hynod gystadleuol. Byddwn yn gweithio gyda’r diwydiant i gynnal y ffigurau ardderchog hyn yng Nghymru.”
Dywedodd Justin Baird Murray, Cadeirydd Cymru o Gymdeithas Lletygarwch Prydain (sy’n cynrychioli’r diwydiant gwestai a bwytai yng Nghymru): “Mae’r ffigurau hyn o Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr yn galonogol iawn ac yn adlewyrchu hyder y gwestywyr yn eu cynnyrch eu hunain ac yn rhoi i ni sylfaen gadarn ar gyfer parhau i dyfu twristiaeth o ansawdd yng Nghymru. Mae’r diwydiant yn croesawu yn gynnes cefnogaeth frwd y Gweinidog ar gyfer ein busnesau a chydnabyddiaeth y llywodraeth o ba mor bwysig yw Lletygarwch i economi Cymru. Yr ydym ar y trywydd iawn i gyrraedd ein targed uchelgeisiol o 20,000 o swyddi newydd yn ein sector rhwng 2011 a 2020 a bydd gennym ein in ystadegau eu hunain dros y misoedd nesaf sydd yn dangos ein pwysigrwydd hanfodol fel cyflogwr i gymunedau ledled Cymru.”
Yn yr Arolwg Teithwyr Rhyngwladol, mae’r ffigurau ar gyfer naw mis cyntaf 2014 yn dangos bod nifer y bobl o dramor a wnaeth ymweld â Chymru hefyd yn gadarnhaol. Bu cynnydd o 14 y cant yn nifer yr ymwelwyr (795,000) o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2013. Gwelwyd cynnydd o 6 y cant yn y ffigurau gwariant (i £303 miliwn). Edrychwn ymlaen yn eiddgar at gael y canlyniadau llawn ar gyfer 2014.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cymraeg

Genweirwyr o bob gallu yn cael y cyfle i bysgota yn afon Tawe

Avatar

Published

on

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwneud gwelliannau diweddar a fydd yn galluogi genweirwyr o bob gallu i gael mynediad at afon Tawe yng Nghlydach, Abertawe, er mwyn dilyn eu camp o bysgota mewn afonydd.

Yn rhan o’r gwaith, adeiladwyd llwybrau, grisiau a phlatfformau sy’n cynnig rhywle diogel i gyrraedd mannau pysgota ar hyd yr afon, ac mae’n cynnwys adnewyddu platfform genweirio anabl sy’n hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Dywedodd uwch-swyddog o Cyfoeth Naturiol Cymru, Dave Charlesworth:

“Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru gylch gorchwyl i ddatblygu pysgodfeydd cynaliadwy yng Nghymru, ac mae ail-fuddsoddi refeniw sy’n deillio o werthu trwyddedau pysgota â gwialen yn un ffordd y gallwn sicrhau bod pobl o bob gallu yn cael mannau pysgota o safon uchel yn agos i ble maen nhw’n byw.

“Rydym wedi gweithio’n agos gyda’r gymdeithas genweirio leol, Cymdeithas Genweirio Mond, i ddatblygu ei hisadeiledd genweirio fel ei bod hi’n haws i aelodau gyrraedd afon Tawe i bysgota.

“Yn wir, dyma un o’r prin leoliadau ar hyd afonydd yn ne-orllewin Cymru sy’n cynnig cyfle realistig i enweiriwr anabl ddal eog.

Dywedodd Mike Oliver, Ysgrifennydd Cymdeithas Genweirio Mond:

“Bydd y gwelliannau hyn y mae mawr eu hangen ar ein darn ni o afon Tawe yn galluogi ein haelodau ifanc, hŷn ac eiddil i fanteisio ar yr afon, ac oherwydd y grisiau newydd ar ochr Abertawe o Bont Glais, gallwn fynd i leoedd yn is ar yr afon am y tro cyntaf erioed.

“Mae gan Gymdeithas Genweirio Mond gysylltiad hir â Chlwb Chwaraeon a Chymdeithasol Purfa Nicel Cwm Clydach, a bydd gwelliannau Cyfoeth Naturiol Cymru ar hyd y darn hwn o’r afon yn galluogi mwy o bobl i fwynhau manteision cymdeithasol ac iechyd pysgota ar gyfer brithyllod, brithyllod y môr ac eogiaid.”

Continue Reading

Cymraeg

Merch o Lanelli yn ceisio cipio coron Miss Universe

Avatar

Published

on

MAE LLANELLI yn fwy adnabyddus am ei rygbi na’i chysylltiad gyda’r byd harddwch, ond mae’r dref hefyd ar fap y pasiantau harddwch erbyn hyn, diolch i Emma Jenkins un o ferched tre’r sosban. Ym mis Rhagfyr y llynedd Emma oedd yn cynrychioli Prydain Fawr yng ngornest harddwch fwya’r bydysawd, Miss Universe yn Atlanta.

Mewn portread agored, cawn ddod i adnabod Emma wrth iddi gystadlu am goron Miss Universe 2019. Cawn hefyd weld beth yw realiti bywyd i fenyw mwyaf prydferth Prydain yn DRYCH: Miss Universe a fydd i’w gweld ar S4C ar 2 Chwefror am 9.00. Byddwn yn dod i’w hadnabod oddi ar y catwalks a’r byd ffasiwn.

Dywedodd Emma, sy’n 26 mlwydd oed, “Miss Universe yw’r freuddwyd ers ennill Miss Cymru yn 2015. I gyrraedd, mae angen ennill Miss Prydain Fawr ac mae honno ei hun yn gystadleuaeth fawr ac anodd, o ni wir ddim yn credu y byddwn yn cal fy newis. Roeddwn wedi tynnu allan dwy waith o’r blaen gan fod llais yn fy mhen yn dweud fy mod i ddim digon da.


“Mae’n fraint bod ymhlith y 90 o ferched profiadol a hyderus sy’n cystadlu am Miss Universe. Mae rhai ohonynt yn gyfreithwyr hawliau dynol a rhai yn athrawon. Dyna beth y ni mewn gwirionedd, merched cyffredin sydd eisiau gwneud gwahaniaeth. Ma’n hawdd anghofio pwer un person i neud pethau da. Does dim cattyness fel ma pobl yn feddwl. Dwi jyst yn ferch o Lanelli sy’n trio gwneud gwahaniaeth.”

Cyn cyrraedd America, bydd Emma’n gadael cefn gwlad sir Gâr am slymiau India, i ymweld â Stop Acid Attacks, un o’r elusennau ma hi’n ei chefnogi. Sut bydd y profiad yn effeitho arni?

Gyda pwyslais mawr ar godi arian, bydd enillydd Miss Universe yn cael eu cyflogi am flwyddyn, yn cael fflat yn Efrog newydd ac yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o waith dyngarol o’u dewis. Mae’r gystadleuaeth fawreddog, a sefydlwyd yn Long Beach, California yn 1952, yn cael ei wylio gan dros hanner biliwn o bobl ac yn cael ei ddarlledu mewn mwy na 150 o wledydd. Wrth brofi cyffro’r byd hudol, cawn hefyd weld tu ôl y llen a darganfod beth sy’n ysgogi Emma.

“Rwyf wedi cael fy siâr o frwydrau ar ôl bod mewn perthynas ddinistriol. Roedd yn amser anodd iawn – un nad ydwyf wedi gallu siarad amdano yn gyhoeddus o’r blaen. Yn sicr, mae wedi fy ngwneud yn benderfynol o lwyddo.

“Hap a damwain oedd dod mewn i’r byd ma pan o ni’n 16 mlwydd oed. O ni’n gwybod dim am pageants nes cael fy nghyflwyno gan Huw Fash. Nawr, dwi wrth fy modd yn trafod a ceisio newid y ffordd ma pobl yn feddwl amdanynt.

“Mae pethe wedi newid ers amser vital stats ar y screen a phan oedd merched prin yn siarad. Nawr, personoliaeth sy’n bwysig ac mae harddwch yn cyfri am llai na hanner y pwyntiau. Mae cymaint o bobl ifanc heddiw yn becso dim am y byd. Gall y beirniad ofyn am unrhyw bwnc cyfoes felly mae’n rhaid cael barn a gwybod sut i’w fynegi.”

Beth fydd ffawd Emma yn y gystadleuaeth fawreddog? A fydd y daith yn newid ei bywyd? A fydd hi’n dychwelyd i Lanelli fel Miss Universe? Beth fydd ymateb y dref petae hi’n ennill?

Bwriad DRYCH: Miss Universe yw herio agweddau a chynnig persbectif ffres o’r pasiant, beth mae’n ei symboleiddio, sut mae’r ornest wedi newid dros y blynyddoedd a sut mae ein barn o harddwch wedi esblygu. Mewn gwledd weledol, bydd cyfle unigryw i brofi pasiant mwya’r byd trwy lygaid y ferch gyffredin o Lanelli.

Continue Reading

Cymraeg

Eisteddfod Llangollen yn Lansio Rhaglen 2020

Avatar

Published

on

MAE Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi cyhoeddi ei raglen ar gyfer 2020 (7-12 Gorffennaf 2020), ac mae tocynnau nawr ar werth.
Mae’r dathliad unigryw o heddwch a harmoni rhyngwladol yn dychwelyd am y 74ain tro, gyda pherfformiadau a chystadlaethau dyddiol gan rai o artistiaid a chorau gorau’r byd, cyn dod i ben llanw gyda gwobr fawreddog Côr y Byd.


Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod Ryngwladol, Edward-Rhys Harry, “Rydym yn falch iawn o lansio ein rhaglen o ragoriaeth gerddorol ac amrywiaeth rhyngwladol. Mae’n nod cyson gennym i ddod ag artistiaid cerddorol a dawns gorau’r byd ynghyd yma yng Nghymru, i berfformio yn ysbryd cyfeillgarwch.


“Mae’r digwyddiadau dyddiol yn adlewyrchu ein gweledigaeth o hybu heddwch trwy gerddoriaeth ac mae’r cyngherddau nos yn cynnig rhywbeth i bawb.”


Agorir rhaglen cyngherddau 2020 ddydd Mawrth 7fed Gorffennaf gyda dau o fawrion y byd canu clasurol, Aled Jones a Russell Watson. Ar nos Fercher 8fed Gorffennaf fe fydd Fusion, gydag ymddangosiad gan y Manchester Collective a’u sioe Sirocco, yn cynnig noson unigryw gyda naws yr Eisteddfod Ryngwladol yn ei hanfod wrth i elfennau cerddorol o ddiwylliannau gwahanol eistedd ochr yn ochr. Fe fydd brenhines ‘Soul’ Prydain, Beverley Knight, yn perfformio yn Llangollen am y tro cyntaf ar y nos Wener lle disgwylir sioe fyrlymus. Yr enillwyr gwobrau BRIT, James Morrison a Will Young, fydd ar frig lein-yp Llanfest 2020, mewn diweddglo gwych arall i wythnos yr Eisteddfod.


Croesawir dros 4,000 o berfformwyr i’r ŵyl flynyddol dros wythnos yr Eisteddfod, sy’n ddathliad cywrain o gerddoriaeth, diwylliant, creadigrwydd a chydweithio rhyngwladol. Mae’n hwb allweddol i dwristiaeth ddiwylliannol Gogledd Cymru gan ddenu dros 35,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK