Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Cymraeg yn hanfodol? Ddim mor hanfodol â’r Saesneg

Avatar

Published

on

Mae'n cael ei neilltuo i'r iaith Gymraeg: Weithwyr y cyngor anwylyd Mark James

Mae’n cael ei neilltuo i’r iaith Gymraeg: Weithwyr y cyngor anwylyd
Mark James

MAE AELODAU lleol o Gymdeithas yr Iaith wedi codi pryder fod hysbyseb swydd Prif Weithredwr Cynorthwyol Adfywio a Pholisi Cyngor Sir Gâr yn gamarweiniol gan fod gofynion sgiliau iaith Cymraeg yn sylweddol is na’r sgiliau angenrheidiol Saesneg.

Bydd y Prif Weithredwr cynorthwyol yn gyfrifol am weithredu’r safonau iaith, strategaethcyfathrebu a’r wasg, gwasanaethau cwsmeriaid a nifer o feysydd eraill felly mae Cymdeithas yr Iaith yn cwestiynu ble mae hyn yn gadael y sefydliad wrth iddo weithredu eu strategaeth iaith.

Dywedodd Richard Vale, llefarydd lleol ar ran Cymdeithas yr Iaith: “Mae’r h y s b y s e b swydd yn gamarweiniol gan ei fod yn dweud: ‘mae’n hanfodol eich bod yn medru gweithio’n hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg’ ond wrth ddarllen y fanyleb swydd mae lefel gallu siarad Cymraeg yn is na’r Saesneg a does dim gofynion penodol o ran gallu ysgrifennu yn Gymraeg, er bod angen bod yn rhugl yn Saesneg.”

Mae gofynion llafar Cymraeg yn golygu bod rhywun yn gallu trafod gwaith yn eu maes eu hunain ond o bosibl yn cael trafferth gyda rhai elfennau ‘annisgwyl’ tra bod angen medru siarad Saesneg er mwyn gallu delio gyda phob agwedd o waith bob dydd.

Ychwanegodd Richard Vale: “Wrth gwrs, mae gosod lefelau iaith yn bwysig ond y prif beth yw fod y swyddog newydd yn defnyddio’r Gymraeg yn eu gwaith o ddydd i ddydd. Er mwyn gwneud hynny byddai gofyn i waith y cyngor ddigwydd yn Gymraeg – ar hyn o bryd gweithio yn Saesneg yw’r arfer, er bod digon o swyddogion sydd yn gallu siarad Cymraeg. Byddai gweld prif swyddogion y Cyngor yn gweithio drwy’r Gymraeg yn rhoi hyder ac yn dangos yn glir i holl weithwyr y Cyngor Sir fod y Gymraeg yn bwysig. Gallai hyn fod yn gyfle i arweinyddiaeth newydd y cyngor osod cyfeiriad newydd i’r sir, a sicrhau bod y Gymraeg yn wirioneddol wrth galon ei hagenda.

“Mae Panel Strategol y Gymraeg wedi trafod iaith y Cyngor mewn cyfarfod diweddar ac wedi dweud bod cyfle, wrth recriwtio o’r newydd, i ‘ gynyddu’r sgiliau dwyieithog o fewn y gweithlu’. Mae’n nhw’n colli cyfle yma felly ac mae angen holi pryd fydd pethau’n dechrau newid – pryd gwelwn ni’n Cyngor yn cymeryd camau pendant i ddechrau gweithio’r Gymraeg?”

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi condemnio’r hyn sy’n cael ei weld fel sylwadau sarhaus gan Brif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin, Mark James mewn hysbyseb am swyddi newydd gyda’r Cyngor Sir.

Mewn darn ar gyfer y Western Mail ddydd Llun y 6ed o Orffennaf dywed Mark James mai “strong, decisive and inspirational leaders with drive, political awareness and ability” sydd eu hangen i fod yn Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Chyfarwyddwr y Gwasanaeth Corfforaethol ar y Cyngor Sir. Nid yw’n cyfeirio o gwbl at angen i allu cyfathrebu’n Gymraeg na Saesneg, ac mae’r fanyleb swydd yn gofyn safonau sylweddol is o allu yn Gymraeg na Saesneg.

Dywedodd trefnydd y Gymdeithas yn Nyfed, Bethan Williams: “Drwy beidio hysbysebu am rywun sydd yn rhugl yn Gymraeg a Saesneg mae’n gwbl amlwg mai pobl o’r tu fas i’r sir mae Mark James yn dymuno penodi i ysbrydoli pobl leol, ar ôl dysgu rhywfaint o Gymraeg. Ydy e wedi meddwl mai’r sawl sydd fwyaf tebygol o ysbrydoli pobl Sir Gâr yw’r bobl hynny sydd wedi byw a gweithio yma. Mae ei sylwadau yn gwawdio Sir Gaerfyrddin, a hyn eto yn parhau â’r arfer o beidio disgwyl i uwch swyddogion allu siarad yn Gymraeg. Mae hyn yn sicr yn codi amheuon am ymrwymiad y Prif Weithredwr i strategaeth iaith y sir.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cymraeg

Dogfen DRYCH ar restr fer Gwobrau Grierson 2020

Avatar

Published

on

MAE S4C a Chwmni Da yn falch o gyhoeddi bod dogfen Eirlys, Dementia a Tim ar restr fer Gwobrau Grierson 2020.
Y Gwobrau Grierson, sydd hefyd yn cael ei hadnabod fel The British Documentary Awards, yw digwyddiad mwyaf yng nghalendr dogfennau yn y DU. Mae’r gwobrau yn adnabod ac yn dathlu dogfennau sy’n profi safon, creadigrwydd, gwreiddioldeb a rhagoriaeth.
Mae’r ddogfen, a gafodd ei chynhyrchu gan Gwmni Da ar gyfer cyfres DRYCH S4C – cyfres o ddogfennau gafaelgar sy’n adlewyrchu bywyd yng Nghymru heddiw – wedi ei henwebu yng nghategori ‘Dogfen Sengl Orau – Cartref’.
Mae Eirlys, Dementia a Tim, rhaglen a gafodd ei ddarlledu’n wreiddiol ym mis Ionawr 2020, yn adrodd stori dau hen ffrind sy’n cwrdd unwaith eto ar ôl dilyn llwybrau go wahanol yn eu bywyd. Mae’r ddogfen yn rhoi portread gwahanol i’r arfer o berson sy’n byw gyda Alzheimer’s ac yn dosbarthu neges bwerus gan Eirlys, i beidio bod ofn.
Meddai’r Cynhyrchydd, Sion Aaron: “Rwy’n hynod o falch bod ein dogfen wedi cael ei henwebu. Mae gan Tim Lynn ac Eirlys Smith stori arbennig iawn i’w ddweud, sy’n wefreiddiol ac ar brydiau yn ddigrif. Mae dementia yn cyffwrdd gymaint o fywydau ac rydym ni wedi trio ein gorau i bortreadu’r realiti sy’n wynebu pobl fel Eirlys sy’n byw gydag Alzheimer’s cynnar.”
Meddai Dylan Huws, Uwch Gynhyrchydd y rhaglen: “Mae’r Gwobrau Grierson yn wobrau mawreddog ac mae hi’n fraint bod ymysg yr enwau mawr ar y rhestr. Mae hyn yn dangos ein bod ni’n gallu cynhyrchu straeon heriol ac atyniadol yn y Gymraeg sy’n sefyll ymysg y gorau yn y byd.”
Meddai Llinos Wynne, Comisiynydd Ffeithiol S4C: “Weithiau, mae ‘na gomisiwn sy’n wirioneddol yn cyffwrdd y galon. Mae Eirlys, Dementia a Tim yn enghraifft wych o hynny. Dyma raglen ddogfen a lwyddodd i roi portread gwahanol i’r arfer o berson sy’n byw gydag Alzheimers gan gyfleu neges bwerus a phositif i beidio bod ofn. Dwi’n hynod falch fod y ffilm hon wedi ei henwebu ac yn cael ei gweld ochr yn ochr gyda dogfennau mwyaf pwerus y DU. Llongyfarchiadau mawr i’r tîm i gyd.”
Gyda holl ddarlledwyr y DU yn gallu cystadlu, Eirlys, Dementia a Tim yw unig gynrychiolydd Cymru yng Ngwobrau Grierson.
Mi fydd y noson wobrwyo ar y 10fed o Dachwedd 2020 yng Nghanolfan Southbank, Llundain.

Continue Reading

Cymraeg

Ail-ymweld â Gwesty Aduniad

Avatar

Published

on

DROS y blynyddoedd mae ‘na westy arbennig sydd wedi newid bywydau am byth. Mae’r gyfres Gwesty Aduniad wedi dod â phobl yn ôl at ei gilydd, a hynny weithiau ar ôl oes ar wahân.
Roedd rhai eisiau dweud diolch; eraill angen ymddiheuro cyn iddi fod yn rhy hwyr. O deuluoedd ar wasgar i arwyr wnaeth achub bywydau, o gyn-gariadon i ddarganfod perthynas am y tro cyntaf, mae’r Gwesty hwn wedi dad-gloi stôr o straeon.
Ond sut beth oedd darganfod teulu neu ffrindiau coll? A sut wnaeth bywyd newid ar ôl yr aduniadau?
Mewn cyfres newydd, Goreuon Gwesty Aduniad, sy’n dechrau ar 17 Awst, cawn ail ymweld â rhai wnaeth brofi’r wefr o wireddu breuddwydion, a chael gwybod ychydig mwy am y broses o sut i ddod o hyd i deulu gwaed, wrth brofi eto rhai o aduniadau mwyaf cofiadwy’r gyfres – a chlywed be ddigwyddodd wedyn.
Bydd thema arbennig i bob rhaglen, gan gynnwys ‘Chwilio am Dad’ ‘Cyfrinachau’, ‘Ffrindiau Oes’, ‘Brodyr a Chwiorydd’ ‘Dweud Diolch’ ac ‘O Ben Draw Byd’. Ond troi at luniau mae’r rhaglen gyntaf, ‘Y Stori tu ôl i’r Llun’, lle cawn ail-fyw stori dau berson oedd yn chwilo am deulu gwaed a chlywed eu hanes wedyn ar ôl bod yn y gwesty.
Pan ddaeth Cheryl Davies o hyd i lun o fabi yn ei thŷ yn San Clêr yn 2017 fe sylweddolodd mai hwn oedd y cliw oedd angen arni i geisio dod o hyd i’r ferch fach roddodd ei chwaer i’w mabwysiadu 50 mlynedd ynghynt. O fewn 6 mis wedi i Cheryl gysylltu â Gwesty Aduniad gyda’r gobaith o ddod ag oes o chwilio i ben, daeth newyddion da.
“Ar ôl addo i Elinor byddwn i’n ffindo Helen, doeddwn i ddim yn gwybod byddai mor galed” meddai Cheryl.
Cawn glywed sut wnaeth y wybodaeth angenrheidiol yn y llun hollbwysig helpu darganfod ei nith oedd wedi’i magu dan yr enw Virginia, a chawn ail-fyw’r aduniad bythgofiadwy.
“Pan weles i hi, dwi ddim yn gallu esbonio sut o’n i’n teimlo, achos roedd hi yna – dim jest meddwl amdani fel o’n i wedi gwneud am 50 mlynedd. Heblaw am Westy Aduniad byddwn i ddim wedi dod o hyd iddi” ychwanega Cheryl.
Ond beth ddigwyddodd nesaf? Yn y gyfres cawn glywed am y llawenydd wedi’r aduniad wrth i bawb ddod at ei gilydd a chreu teulu cyflawn o’r diwedd.
Stori am sut mae hen lun yn medru camarwain pobl oedd un John Jones o Lechryd, Ceredigion pan drodd at Westy Aduniad wedi blynyddoedd o chwilio am hanes ei dad.
A llun fu’n ganolog i stori Trebor Roberts o Lansannan hefyd – llun oedd wedi’i gario yn ei waled am ddegawdau.
Mae gan y tri hyn bellach stôr o luniau newydd i’w trysori i’r dyfodol. Ymunwch â’r daith emosiynol, fydd yn cynhesu’r galon yn y gyfres newydd hon.

Continue Reading

Cymraeg

Mae defnydd cynyddol o dechnoleg yn helpu dysgwyr Cymraeg

Avatar

Published

on

MAE Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan, wedi pwyso ar y niferoedd uwch nag erioed sy’n dysgu Cymraeg yn ddigidol i gymryd rhan yn Eisteddfod rithiol AmGen eleni.
Wrth siarad yn yr Eisteddfod AmGen, sy’n cael ei chynnal yn rhithiol eleni mewn ymgais i sicrhau y gall pobl ddal i gwrdd i ddathlu’r Gymraeg a diwylliant Cymru, datgelodd y Gweinidog ei bod wrth ei bodd yn clywed mai’r Gymraeg yw’r seithfed iaith fwyaf poblogaidd i’w dysgu ar ap iaith Duolingo yn y DU, a’i bod felly yn fwy poblogaidd na Tsieineeg.
Cofrestrodd mwy o bobl y DU nag erioed i ddysgu Cymraeg ar yr ap rhwng Mawrth a Mehefin eleni.
Mewn ymgais i estyn allan at ddysgwyr Cymraeg sy’n cynhesu at yr iaith, bydd yna weithgareddau dyddiol, megis sesiynau blasu Cymraeg, a digwyddiadau i ddysgwyr.
Bydd yna ddigwyddiadau hefyd i roi cyfleoedd i blant barhau i siarad a chlywed y Gymraeg y tu allan i’r ysgol, gan gynnwys straeon, gemau a cftau, a chaiff hyn ei gysylltu ag ymgyrch Llond Haf o Gymraeg.
Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed uchelgeisiol, sef sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac mae am gyrraedd y nod drwy strategaeth Cymraeg 2050.
Ym mis Ebrill, cymeradwyodd y Gweinidog gyfraniad ychwanegol o £500,000 tuag at Eisteddfod eleni, yn ogystal â chyllid craidd Llywodraeth Cymru o £603,000, er mwyn sicrhau dyfodol ariannol yr Eisteddfod a chaniatáu i’r Eisteddfod rithiol ddigwydd.
Yn ystod sesiwn banel i drafod gwahanol agweddau ar ddwyieithrwydd yng Nghymru, dywed y Gweinidog fod y cyfnod clo yn rhoi’r cyfle perffaith i bobl fireinio eu sgiliau Cymraeg.
Meddai Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan: “Mae’n wych gweld cymaint o bobl yn achub ar y cyfle i ddefnyddio technoleg i wella eu Cymraeg.
“A’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol hefyd yn gweld cynnydd nodedig yn y bobl sy’n cofrestru i ddysgu ar-lein, mae’n dangos sut y gall technoleg ei gwneud yn bosibl i genhedlaeth newydd ddysgu’r Gymraeg.
“Mae’n siom na all yr Eisteddfod ddigwydd fel arfer eleni, ond dw i’n ei llongyfarch am greu AmGen a dw i’n edrych ymlaen at gymryd rhan mewn panel i drafod gwahanol agweddau ar ddwyieithrwydd yng Nghymru.
“Mae dyfnhau ein dealltwriaeth o ddwyieithrwydd yn rhan allweddol o’n hymdrechion i hyrwyddo strategaeth Cymraeg 2050.”

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK