Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Bydd cartref rygbi Cymru yn cael ei ailenwi’n

Avatar

Published

on

Graeme Yorston, capten Cymru Sam Warburton a chadeirydd URC Gareth Davies: Prif weithredwr grwp Cymdeithas Adeiladu y Principality

Graeme Yorston, capten Cymru Sam Warburton a chadeirydd URC
Gareth Davies: Prif weithredwr grwp Cymdeithas Adeiladu y Principality

MAE CYMDEITHAS Adeiladu’r Principality ac Undeb Rygbi Cymru wedi cytuno ar bartneriaeth newydd a fydd yn para deng mlynedd ac yn helpu i hybu, datblygu ac ehangu camp genedlaethol Cymru ar bob lefel. Yn arwydd o’r bartneriaeth hon bydd stadiwm cenedlaethol Cymru yn cael enw newydd ym mis Ionawr 2016. Mae gan Undeb Rygbi Cymru hanes hir a balch o gydweithio â’r Principality, sef y gymdeithas adeiladu fwyaf yng Nghymru. Mae’r berthynas rhyngddynt yn ymestyn yn ôl i 1969 pan oedd y bartneriaeth gyntaf rhwng y ddau sefydliad wedi golygu cynnig rhai o seddi debentur cyntaf Undeb Rygbi Cymru i aelodau’r Principality. Ers 2001 bu’r gymdeithas adeiladu’n noddi prif gystadleuaeth gwpan Undeb Rygbi Cymru, ac wedyn aeth ymlaen i noddi’r Uwchgynghrair yng Nghymru dros gyfnod o ddeng mlynedd gan roi ei henw i’r gynghrair honno.

I gydnabod y gefnogaeth hon bydd cartref rygbi Cymru, sydd wedi datblygu’n symbol eiconig i Gymru ledled y byd, yn cael ei ailenwi’n ‘Stadiwm Principality’ o fis Ionawr 2016. Felly’r gêm gyntaf i gael ei chwarae ar y maes cenedlaethol dan ei enw newydd fydd ail gêm Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, gartref yn erbyn yr Alban ar 13 Chwefror. Mae Undeb Rygbi Cymru a Chymdeithas Adeiladu’r Principality ill dau’n eiddo i’w haelodau ac yn canolbwyntio ar eu haelodau, ac maent yn gweithio’n galed i ddod â gwerth a ffyniant i’w rhanddeiliaid.

Meddai Cadeirydd Undeb Rygbi Cymru, Gareth Davies: “Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi bod yn frwd ei chefnogaeth i’r gamp ar lefel led-broffesiynol ers 2005, ond bellach bydd ei henw’n golygu rhywbeth newydd i bob cymuned yng Nghymru. Meddai Prif Weithredwr Gr?p Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis: “Mae hwn yn ddiwrnod pwysig yn hanes rygbi Cymru a’n cysylltiad hir â Chymdeithas Adeiladu’r Principality. “Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn fusnes proffil uchel sydd â rôl bwysig yn ein cymdeithas, ac rydym yn falch o gael ffurfio cysylltiad agosach fyth rhyngom. “Mae rygbi Cymru yn llawer mwy na champ genedlaethol Cymru yn unig, oherwydd mae rygbi wedi dod i ymgorffori ein statws fel cenedl ar lwyfan byd-eang.”

Meddai Prif Weithredwr Gr?p Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Graeme Yorston: “Fel busnes sy’n eiddo i’n haelodau, rydym yn ymroddedig i’r cymunedau yr ydym yn gweithredu ynddynt. Mae a wnelo’r bartneriaeth hon â buddsoddi yn natblygiad rygbi ar bob lefel, darparu cyfleoedd i bobl ffynnu drwy chwaraeon, a chreu profiadau cofiadwy a heb eu hail i’n haelodau a’n cymunedau. “Mae dod yn noddwr swyddogol cartref rygbi Cymru yn ddatganiad pwysig am ein huchelgais.” Mae’r Principality wedi ymrwymo i barhau i gefnogi’r Uwch-gynghrair nes 2016/2017. Yn fuan bydd y lleoliad yn gartref i wyth o gemau yng Nghwpan Rygbi’r Byd, gan gynnwys dwy gêm gogynderfynol, dan yr enw presennol Stadiwm y Mileniwm cyn iddo gael ei ailenwi’n swyddogol ym mis Ionawr y flwyddyn nesaf. Bydd Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA yn 2017 yn cael ei chynnal yn y Stadiwm hefyd.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cymraeg

Eisteddfod Llangollen yn Lansio Rhaglen 2020

Avatar

Published

on

MAE Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi cyhoeddi ei raglen ar gyfer 2020 (7-12 Gorffennaf 2020), ac mae tocynnau nawr ar werth.
Mae’r dathliad unigryw o heddwch a harmoni rhyngwladol yn dychwelyd am y 74ain tro, gyda pherfformiadau a chystadlaethau dyddiol gan rai o artistiaid a chorau gorau’r byd, cyn dod i ben llanw gyda gwobr fawreddog Côr y Byd.


Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod Ryngwladol, Edward-Rhys Harry, “Rydym yn falch iawn o lansio ein rhaglen o ragoriaeth gerddorol ac amrywiaeth rhyngwladol. Mae’n nod cyson gennym i ddod ag artistiaid cerddorol a dawns gorau’r byd ynghyd yma yng Nghymru, i berfformio yn ysbryd cyfeillgarwch.


“Mae’r digwyddiadau dyddiol yn adlewyrchu ein gweledigaeth o hybu heddwch trwy gerddoriaeth ac mae’r cyngherddau nos yn cynnig rhywbeth i bawb.”


Agorir rhaglen cyngherddau 2020 ddydd Mawrth 7fed Gorffennaf gyda dau o fawrion y byd canu clasurol, Aled Jones a Russell Watson. Ar nos Fercher 8fed Gorffennaf fe fydd Fusion, gydag ymddangosiad gan y Manchester Collective a’u sioe Sirocco, yn cynnig noson unigryw gyda naws yr Eisteddfod Ryngwladol yn ei hanfod wrth i elfennau cerddorol o ddiwylliannau gwahanol eistedd ochr yn ochr. Fe fydd brenhines ‘Soul’ Prydain, Beverley Knight, yn perfformio yn Llangollen am y tro cyntaf ar y nos Wener lle disgwylir sioe fyrlymus. Yr enillwyr gwobrau BRIT, James Morrison a Will Young, fydd ar frig lein-yp Llanfest 2020, mewn diweddglo gwych arall i wythnos yr Eisteddfod.


Croesawir dros 4,000 o berfformwyr i’r ŵyl flynyddol dros wythnos yr Eisteddfod, sy’n ddathliad cywrain o gerddoriaeth, diwylliant, creadigrwydd a chydweithio rhyngwladol. Mae’n hwb allweddol i dwristiaeth ddiwylliannol Gogledd Cymru gan ddenu dros 35,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Continue Reading

Cymraeg

Straeon rhyfeddol rhai o adeiladau Cymru

Avatar

Published

on

O GALEDI’r tloty i foethusrwydd tŷ bonedd, bydd cyfres newydd sbon ar S4C yn agor y drws ar straeon rhyfeddol rhai o adeiladau Cymru.


Bydd Waliau’n Siarad yn dathlu hanes a phensaernïaeth ein gwlad drwy straeon y bobl fu’n byw neu’n gweithio mewn chwe adeilad arbennig.
Bob wythnos, bydd y cyflwynwyr Aled Hughes a Sara Huws yn cael rhwydd hynt i grwydro coridorau a chorneli un adeilad penodol.


Ffermdy hynafol yng Ngheredigion gyda chysylltiadau ag oes y tywysogion, yr abatai a’r Greal Sanctaidd gaiff eu sylw yn y rhaglen gyntaf am 8yh nos Sul 12 Ionawr 2020.


Bydd Aled a Sara yn holi pam, sut a phryd y cafodd Mynachlog Fawr ei godi drws nesa at abaty eiconig Ystrad Fflur ger Tregaron.


Maen nhw’n sgwrsio gyda Charles Arch a’i chwaer Beti Williams am eu magwraeth ar y ffarm ganol y ganrif ddiwethaf, a’r ddau yn dwyn i gof hen ffordd Gymreig o fyw ac amaethu.


Mae Aled a Sara hefyd yn clywed am gyfraniad mynachod y Canol Oesoedd at ddiogelu’n llenyddiaeth, a damcaniaeth am greu canolfan tebyg i Abaty Westminster yn Ystrad Fflur i weinyddu Cymru annibynnol.


Yn gyflwynydd y gyfres gwis Rhannu ar S4C a sioe foreol BBC Radio Cymru, mae Aled wrth ei fodd yn clywed hanesion ac atgofion gan ystod eang o gyfranwyr.


“Mae gwneud y gyfres yma wir wedi bod yn fraint,” meddai Aled, sy’n dod o Lanbedrog yn wreiddiol ond sydd bellach yn byw ar Ynys Môn.


“Dw’i a Sara wedi cael cyfle prin i fynd i mewn a chanfod mwy am chwech adeilad sy’n bwysig i’n hanes a’n hunaniaeth ni fel gwlad. Maen nhw’n gymaint mwy na waliau sych. Mae gan bob un eu straeon unigryw ac mae’r rheiny’n dod yn fyw wrth sgwrsio gyda phobl, a chlywed am eu profiadau nhw ac eraill fu’n byw neu’n gweithio yn yr adeiladau hyn.”


Mae Sara Huws yn wyneb newydd ar S4C ond fel hanesydd adeiladau mae ganddi brofiad helaeth o weithio ym maes archif a hanes pensaernïaeth.


“Beth oedd yn wych am Waliau’n Siarad oedd cael cyfle i fusnesu mewn adeiladau sydd fel arfer ynghau i’r cyhoedd. Mae llefydd fel Coleg Harlech yn rhan o’n hanes ni i gyd yng Nghymru ac roedd yn fraint cael mynediad at y lle. Mae mor bwysig i ni ddathlu ac ymfalchïo yn y trysorau pensaernïol yma, a gwneud yn siwr nad yw eu straeon yn mynd yn angof,” meddai Sara sy’n gweithio yn Adran Casgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd.

Continue Reading

Cymraeg

Argyfwng yr Hinsawdd a Gwrthryfel Difodiant

Avatar

Published

on

MAE’r wyddoniaeth yn glir: oherwydd y newid yn yr hinsawdd sydd wedi’i achosi gan allyriadau nwyon tŷ gwydr, ac oherwydd dinistrio cynefinoedd ac ecosystemau dros y byd, mae argyfwng difrifol yn ein hwynebu. Mae hyn wedi’i ddatgan yn swyddogol gan lywodraethau Cymru a’r DU, yn ogystal â gan y Cenhedloedd Unedig, NASA, a 97% o wyddonwyr hinsawdd y byd. Mae mudiadau dros y byd, a phobl ifanc dros y byd, yn ceisio gwthio eu llywodraethau i ymateb i’r argyfwng mewn ffordd ddigonol ac effeithiol. Gwrthryfel Difodiant / Extinction Rebellion (XR) yw’r un sy wedi hawlio’r penawdau fwyaf efallai.


Bydd cyflwyniad i Argyfwng yr Hinsawdd, ac ymateb Gwrthryfel Difodiant iddo, yn Neuadd Goffa Pontgarreg, SA44 6AJ, nos Wener, 10 Ionawr 2020 am 7yh. Bydd y cyflwyniad trwy gyfrwng y Gymraeg. Cewch ragor o wybodaeth trwy e-bostio xrcymraeg@gmail.com, neu trwy ymweld â thudalen Facebook “XR Cymraeg”.
Croeso cynnes i bawb, mynediad am ddim.

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK