Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru 2015

Avatar

Published

on

Enwebwyd: Doctor Who

Enwebwyd: Doctor Who

MAE’R ACADEMI Celfyddydau Ffilm a Theledu Brydeinig yng Nghymru, sef BAFTA Cymru, wedi cyhoeddi enillwyr 24ain Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru, gan anrhydeddu rhagoriaeth mewn darlledu a chynhyrchu ym myd ffilmiau a theledu yng Nghymru. Cyflwynwyd y seremoni gan Huw Stephens yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. Roedd cyflwynwyr y gwobrau’n cynnwys James Dean Bradfield (Manic Street Preachers), Lee Mead (Casualty), Craig Roberts (Just Jim, Submarine), Kimberley Nixon (Fresh Meat) ac Alexander Vlahos (Merlin, The Indian Doctor), a chafwyd perfformiadau gan Amy Wadge ac Only Men Aloud.

Enillodd Set Fire to the Stars dair Gwobr yr Academi Brydeinig yng Nghymru, ar gyfer Coluro a Gwallt (Andrea Dowdall- Goddard), Dylunio Cynhyrchiad (Edward Thomas) a Cherddoriaeth Wreiddiol (Gruff Rhys).

Enillodd Jack to a King dair Gwobr hefyd, ar gyfer Cyfarwyddwr Ffeithiol (Marc Evans), Sain (Bang Post Production) a Golygu (John Richards).

Enillodd A Poet in New York ddwy Wobr ar y noson, ar gyfer Ffilm Nodwedd/Teledu (Griff Rhys Jones) ac Effeithiau Arbennig a Gweledol (Bait Studios). Enillodd Da Vinci’s Demons ddwy Wobr hefyd, ar gyfer Dylunio Gwisgoedd (Trisha Biggar) a Ffotograffiaeth a Goleuo (Owen McPolin).

Cyflwynwyd y Wobr ar gyfer Actor i Richard Harrington am ei bortread o DCI Tom Matthias yn y ddrama Gymraeg, Y Gwyll/ Hinterland, sydd wedi ennill clod yn rhyngwladol; enillodd y gyfres yn y categori Teitlau a Hunaniaeth Graffeg (Sarah Breese) hefyd. Cyflwynwyd y Wobr ar gyfer Actores i Rhian Morgan am ei rôl fel Gwen Lloyd yn Gwaith/Cartref.

Enillodd Y Streic a Fi y categorïau Cyfarwyddwr Ffuglen (Ashley Way) a Drama Deledu ac enillodd Tir y wobr ar gyfer Awdur (Roger Williams).

Yn y categorïau rhaglenni ffeithiol, enillodd Jamie Baulch: Looking for my Birth Mum y Wobr am Raglen Ddogfen Sengl, ac enillodd Adam Price a Streic y Glowyr y Wobr am Gyfres Ffeithiol; enillodd y rhaglen Wobr Gwyn Alf Williams hefyd. Enillodd Y Byd ar Bedwar y wobr Materion Cyfoes am y drydedd flwyddyn yn olynol, ac enillodd Rhod Gilbert y wobr ar gyfer Cyflwynydd am RAF Fighter Pilot: Rhod Gilbert’s Work Experience.

Eleni, cyflwynwyd y Wobr Torri Drwodd i’r Cynhyrchydd/ Cyfarwyddwr, Clare Sturges, am ei rhaglen ddogfen, Sexwork, Love and Mr Right.

Cyflwynwyd Gwobr Siân Phillips i’r Cyfarwyddwr, Euros Lyn, gan ei gyfaill agos, a chydweithiwr, Russell T Davies.

Daeth y seremoni i ben trwy gyflwyno Gwobr BAFTA ar gyfer Cyfraniad Arbennig i Deledu i Menna Richards OBE, Rheolwr BBC Cymru Wales rhwng 2000 a 2011. Cyflwynwyd y wobr gan gyn-bennaeth Cenedlaethau a Rhanbarthau’r BBC, Pat Loughrey.

Dywedodd Hannah Raybould, Cyfarwyddwr BAFTA Cymru: “Wrth i BAFTA Cymru ddechrau ar ei 25ain blynedd yn dathlu a hyrwyddo diwydiant y cyfryngau creadigol yma yng Nghymru, mae wedi bod yn galonogol iawn gweld cymaint o ehangder o ran cynnwys a dawn yng Ngwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru heno. Mae’r sector cynhyrchu annibynnol wedi cael ei gynrychioli’n dda unwaith eto, gydag 13 o gwmnïau bywiog ledled y wlad yn ennill gwobrau, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’n holl enwebeion ac enillwyr ar ddigwyddiadau BAFTA Cymru o bob cwr, yn annog ac ysbrydoli pobl ddawnus sy’n dod i’r amlwg yng Nghymru, i fod yn rhan o’r diwydiant rhyfeddol hwn.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cymraeg

Genweirwyr o bob gallu yn cael y cyfle i bysgota yn afon Tawe

Avatar

Published

on

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwneud gwelliannau diweddar a fydd yn galluogi genweirwyr o bob gallu i gael mynediad at afon Tawe yng Nghlydach, Abertawe, er mwyn dilyn eu camp o bysgota mewn afonydd.

Yn rhan o’r gwaith, adeiladwyd llwybrau, grisiau a phlatfformau sy’n cynnig rhywle diogel i gyrraedd mannau pysgota ar hyd yr afon, ac mae’n cynnwys adnewyddu platfform genweirio anabl sy’n hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Dywedodd uwch-swyddog o Cyfoeth Naturiol Cymru, Dave Charlesworth:

“Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru gylch gorchwyl i ddatblygu pysgodfeydd cynaliadwy yng Nghymru, ac mae ail-fuddsoddi refeniw sy’n deillio o werthu trwyddedau pysgota â gwialen yn un ffordd y gallwn sicrhau bod pobl o bob gallu yn cael mannau pysgota o safon uchel yn agos i ble maen nhw’n byw.

“Rydym wedi gweithio’n agos gyda’r gymdeithas genweirio leol, Cymdeithas Genweirio Mond, i ddatblygu ei hisadeiledd genweirio fel ei bod hi’n haws i aelodau gyrraedd afon Tawe i bysgota.

“Yn wir, dyma un o’r prin leoliadau ar hyd afonydd yn ne-orllewin Cymru sy’n cynnig cyfle realistig i enweiriwr anabl ddal eog.

Dywedodd Mike Oliver, Ysgrifennydd Cymdeithas Genweirio Mond:

“Bydd y gwelliannau hyn y mae mawr eu hangen ar ein darn ni o afon Tawe yn galluogi ein haelodau ifanc, hŷn ac eiddil i fanteisio ar yr afon, ac oherwydd y grisiau newydd ar ochr Abertawe o Bont Glais, gallwn fynd i leoedd yn is ar yr afon am y tro cyntaf erioed.

“Mae gan Gymdeithas Genweirio Mond gysylltiad hir â Chlwb Chwaraeon a Chymdeithasol Purfa Nicel Cwm Clydach, a bydd gwelliannau Cyfoeth Naturiol Cymru ar hyd y darn hwn o’r afon yn galluogi mwy o bobl i fwynhau manteision cymdeithasol ac iechyd pysgota ar gyfer brithyllod, brithyllod y môr ac eogiaid.”

Continue Reading

Cymraeg

Merch o Lanelli yn ceisio cipio coron Miss Universe

Avatar

Published

on

MAE LLANELLI yn fwy adnabyddus am ei rygbi na’i chysylltiad gyda’r byd harddwch, ond mae’r dref hefyd ar fap y pasiantau harddwch erbyn hyn, diolch i Emma Jenkins un o ferched tre’r sosban. Ym mis Rhagfyr y llynedd Emma oedd yn cynrychioli Prydain Fawr yng ngornest harddwch fwya’r bydysawd, Miss Universe yn Atlanta.

Mewn portread agored, cawn ddod i adnabod Emma wrth iddi gystadlu am goron Miss Universe 2019. Cawn hefyd weld beth yw realiti bywyd i fenyw mwyaf prydferth Prydain yn DRYCH: Miss Universe a fydd i’w gweld ar S4C ar 2 Chwefror am 9.00. Byddwn yn dod i’w hadnabod oddi ar y catwalks a’r byd ffasiwn.

Dywedodd Emma, sy’n 26 mlwydd oed, “Miss Universe yw’r freuddwyd ers ennill Miss Cymru yn 2015. I gyrraedd, mae angen ennill Miss Prydain Fawr ac mae honno ei hun yn gystadleuaeth fawr ac anodd, o ni wir ddim yn credu y byddwn yn cal fy newis. Roeddwn wedi tynnu allan dwy waith o’r blaen gan fod llais yn fy mhen yn dweud fy mod i ddim digon da.


“Mae’n fraint bod ymhlith y 90 o ferched profiadol a hyderus sy’n cystadlu am Miss Universe. Mae rhai ohonynt yn gyfreithwyr hawliau dynol a rhai yn athrawon. Dyna beth y ni mewn gwirionedd, merched cyffredin sydd eisiau gwneud gwahaniaeth. Ma’n hawdd anghofio pwer un person i neud pethau da. Does dim cattyness fel ma pobl yn feddwl. Dwi jyst yn ferch o Lanelli sy’n trio gwneud gwahaniaeth.”

Cyn cyrraedd America, bydd Emma’n gadael cefn gwlad sir Gâr am slymiau India, i ymweld â Stop Acid Attacks, un o’r elusennau ma hi’n ei chefnogi. Sut bydd y profiad yn effeitho arni?

Gyda pwyslais mawr ar godi arian, bydd enillydd Miss Universe yn cael eu cyflogi am flwyddyn, yn cael fflat yn Efrog newydd ac yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o waith dyngarol o’u dewis. Mae’r gystadleuaeth fawreddog, a sefydlwyd yn Long Beach, California yn 1952, yn cael ei wylio gan dros hanner biliwn o bobl ac yn cael ei ddarlledu mewn mwy na 150 o wledydd. Wrth brofi cyffro’r byd hudol, cawn hefyd weld tu ôl y llen a darganfod beth sy’n ysgogi Emma.

“Rwyf wedi cael fy siâr o frwydrau ar ôl bod mewn perthynas ddinistriol. Roedd yn amser anodd iawn – un nad ydwyf wedi gallu siarad amdano yn gyhoeddus o’r blaen. Yn sicr, mae wedi fy ngwneud yn benderfynol o lwyddo.

“Hap a damwain oedd dod mewn i’r byd ma pan o ni’n 16 mlwydd oed. O ni’n gwybod dim am pageants nes cael fy nghyflwyno gan Huw Fash. Nawr, dwi wrth fy modd yn trafod a ceisio newid y ffordd ma pobl yn feddwl amdanynt.

“Mae pethe wedi newid ers amser vital stats ar y screen a phan oedd merched prin yn siarad. Nawr, personoliaeth sy’n bwysig ac mae harddwch yn cyfri am llai na hanner y pwyntiau. Mae cymaint o bobl ifanc heddiw yn becso dim am y byd. Gall y beirniad ofyn am unrhyw bwnc cyfoes felly mae’n rhaid cael barn a gwybod sut i’w fynegi.”

Beth fydd ffawd Emma yn y gystadleuaeth fawreddog? A fydd y daith yn newid ei bywyd? A fydd hi’n dychwelyd i Lanelli fel Miss Universe? Beth fydd ymateb y dref petae hi’n ennill?

Bwriad DRYCH: Miss Universe yw herio agweddau a chynnig persbectif ffres o’r pasiant, beth mae’n ei symboleiddio, sut mae’r ornest wedi newid dros y blynyddoedd a sut mae ein barn o harddwch wedi esblygu. Mewn gwledd weledol, bydd cyfle unigryw i brofi pasiant mwya’r byd trwy lygaid y ferch gyffredin o Lanelli.

Continue Reading

Cymraeg

Eisteddfod Llangollen yn Lansio Rhaglen 2020

Avatar

Published

on

MAE Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi cyhoeddi ei raglen ar gyfer 2020 (7-12 Gorffennaf 2020), ac mae tocynnau nawr ar werth.
Mae’r dathliad unigryw o heddwch a harmoni rhyngwladol yn dychwelyd am y 74ain tro, gyda pherfformiadau a chystadlaethau dyddiol gan rai o artistiaid a chorau gorau’r byd, cyn dod i ben llanw gyda gwobr fawreddog Côr y Byd.


Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod Ryngwladol, Edward-Rhys Harry, “Rydym yn falch iawn o lansio ein rhaglen o ragoriaeth gerddorol ac amrywiaeth rhyngwladol. Mae’n nod cyson gennym i ddod ag artistiaid cerddorol a dawns gorau’r byd ynghyd yma yng Nghymru, i berfformio yn ysbryd cyfeillgarwch.


“Mae’r digwyddiadau dyddiol yn adlewyrchu ein gweledigaeth o hybu heddwch trwy gerddoriaeth ac mae’r cyngherddau nos yn cynnig rhywbeth i bawb.”


Agorir rhaglen cyngherddau 2020 ddydd Mawrth 7fed Gorffennaf gyda dau o fawrion y byd canu clasurol, Aled Jones a Russell Watson. Ar nos Fercher 8fed Gorffennaf fe fydd Fusion, gydag ymddangosiad gan y Manchester Collective a’u sioe Sirocco, yn cynnig noson unigryw gyda naws yr Eisteddfod Ryngwladol yn ei hanfod wrth i elfennau cerddorol o ddiwylliannau gwahanol eistedd ochr yn ochr. Fe fydd brenhines ‘Soul’ Prydain, Beverley Knight, yn perfformio yn Llangollen am y tro cyntaf ar y nos Wener lle disgwylir sioe fyrlymus. Yr enillwyr gwobrau BRIT, James Morrison a Will Young, fydd ar frig lein-yp Llanfest 2020, mewn diweddglo gwych arall i wythnos yr Eisteddfod.


Croesawir dros 4,000 o berfformwyr i’r ŵyl flynyddol dros wythnos yr Eisteddfod, sy’n ddathliad cywrain o gerddoriaeth, diwylliant, creadigrwydd a chydweithio rhyngwladol. Mae’n hwb allweddol i dwristiaeth ddiwylliannol Gogledd Cymru gan ddenu dros 35,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK