Connect with us
Advertisement
Advertisement

Farming

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi teilyngwyr

Avatar

Published

on

Enwebeion ar gyfer gwobrau

GWOBRAU Dewi Sant yw’r gwobrau cenedlaethol Cymru. Maent yn cydnabod llwyddiannau anhygoel bobl i mewn neu o Gymru ac yn cydnabod gorchestion a chyfraniadau gwych pobl o bob cefndir.

Wrth gyhoeddi’r teilyngwyr, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: “Nod Gwobrau Dewi Sant, sydd bellach yn eu pedwaredd flwyddyn, yw dathlu pobl sydd wedi mynd yr ail filltir i wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun arall, sydd wedi goresgyn anawsterau neu wedi cyflawni rhywbeth ysbrydoledig.

“Unwaith eto, mae teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant yn grŵp eithriadol o bobl. Mae pob un ohonynt yn gaffaeliad i Gymru – mae hi’n mynd i fod yn anodd dewis yr enillwyr! Rwy’n edrych ymlaen at ddathlu yr hyn y maen nhw wedi’i wneud yn y seremoni wobrwyo ar 23 Mawrth.”

Dyma’r rhestr o deilyngwyr yn y categorïau gwobrwyo canlynol: Dewrder; Dinasyddiaeth; Diwylliant; Menter; Arloesedd a Thechnoleg; Rhyngwladol; Chwaraeon; a Pherson ifanc.

DEWRDER

Diffoddwyr Tân, Gary Slack a Billy Connor. Ym mis Awst 2016, gwnaeth y diffoddwyr tân, Gary Slack a Billy Connor, herio cerrynt cryf ar Draeth y Castell, Dinbych-y-pysgod, i achub dau blentyn rhag boddi.

PC Christopher Bluck a PC Rhys Edwards, Heddlu De Cymru. Ym mis Mawrth 2016, gwnaeth y cwnstabliaid Christopher Bluck a Rhys Edwards beryglu eu hunain i achub bywyd menyw a oedd wedi rhoi ei hun ar dân ac a oedd â gwn yn ei llaw.

Diffoddwyr Tân Pontardawe. Ym mis Gorffennaf 2016, galwyd y diffoddwyr tân i dŷ oedd ar dân gyda dau fachgen bach yn methu dianc ohono. Gwnaeth y diffoddwyr frwydro yn erbyn amodau peryglus ac 800 gradd o wres i achub un o’r plant, bachgen tair blwydd oed, o’r tân. Achubwyd ail blentyn o’r tŷ hefyd, ond yn anffodus, bu farw.

DINASYDDIAETH

Cwnstabl Arbennig Cairn Newton- Evans, Heddlu Dyfed-Powys. Ar ôl dioddef trosedd casineb homoffobig, ymunodd Cairn â’r Heddlu er mwyn ceisio rhoi stop ar y math hwn o ymosodiadau rhag digwydd i eraill. Mae Cairn yn wirfoddolwr rheolaidd ac yn eiriolwr brwdfrydig dros hawliau LGBT.

21 Plus, elusen i gefnogi pobl â syndrom Down. Mae’r elusen, sy’n cael ei rhedeg gan dair mam sydd â phlant sydd â syndrom Down, wedi mynd o nerth i nerth dros y deng mlynedd diwethaf.

Anthony Evans, ymgyrchydd addysg i fyfyrwyr anabl. Wedi’i sbarduno wrth geisio gwella addysg ei fab sydd ag anabledd difrifol, mae Anthony wedi ymgyrchu dros addysg ôl-19 i oedolion sydd ag anableddau difrifol. O ganlyniad i ymdrechion Anthony, sefydlwyd coleg dydd i oedolion ifanc anabl yng Nghymru ym mis Medi 2016.

DIWYLLIANT

Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae Elfed, sydd wedi bod wrth lyw’r ŵyl am bron 25 mlynedd, wedi sicrhau bod yr Eisteddfod yn parhau i dyfu a datblygu, gan aros yn gyfoes a chroesawgar i bawb.

Yr Athro Jen Wilso, cerddor ac archifydd jazz. Am dros 50 mlynedd, mae Jen wedi chwarae rôl ganolog yn hyrwyddo cerddoriaeth jazz yng Nghymru ac yn dogfennu ei hanes a’i heffaith gymdeithasol – ac yn benodol rôl menywod mewn jazz.

The Cory Band. Wedi’i sefydlu yn Nhreorci yn 1884, mae gan y band pres enw da am ragoriaeth. Fe wnaethant greu hanes yn 2016 drwy fod y band cyntaf i fod yn bencampwyr y cystadlaethau Cenedlaethol, Agored, Ewrop a Brass in Concert a hynny i gyd yr un pryd.

MENTER

Llaeth y Llan – The Village Dairy, cynhyrchwyr iogwrt. Mae Llaeth y Llan, busnes teuluol a ddatblygwyd drwy arallgyfeirio fferm yng Nghonwy, yn cynhyrchu iogyrtiau a werthir ledled Cymru a’r DU. Maent yn credu bod eu busnes dim ond mor dda â’u 43 aelod o staff ac maent yn rhoi pwyslais ar hyfforddi a buddsoddi yn y gymuned.

David Banner, cyfarwyddwr gemau fideo. Yn ogystal â bod yn gyfarwyddwr gemau llwyddiannus ac yn Rheolwr Gyfarwyddwr Wales Interactive, mae Dai wedi bod yn rhan bwysig o dwf y diwydiant gemau yng Nghymru. Sefydlodd Sioe Gemau flynyddol Cymru yn 2012 a chreodd y prosiect GamesLab, menter datblygu ddigidol i Brifysgol De Cymru. Mae wedi helpu cannoedd o fyfyrwyr ac mae’n rhoi platfform byd-eang i gwmnïau digidol Cymru.

Halen Môn. Mae’r perchnogion, Alison a David Lea-Wilson, wedi llwyddo i ddechrau busnes cynaliadwy a llwyddiannus sy’n cyflogi pobl leol sydd ag egwyddorion amgylcheddol ac addysgol. Maent hefyd yn denu twristiaid i Ynys Môn.

ARLOESEDD, GWYDDONIAETH A THECHNOLEG

Jessica Leigh Jones, astroffisegwr a pheiriannydd. Mae gan Jessica radd mewn astroffiseg ac a enillodd wobr Peiriannydd Ifanc y Flwyddyn yn y DU. Mae hefyd wedi ennill Gwobr Entrepreneuriaeth Intel Inspiration am ddatblygu cyfres o droswyr ffibr optig newydd. Mae’n eiriolwr ar gyfer y gwyddorau technoleg, ac mae hefyd yn gyfarwyddwr Cynllun Addysg Beirianneg Cymru ac yn noddi Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn Ysgol Alton Convent.

Yr Athro Meena Upadhyaya OBE, genetegydd. Mae gyrfa Meena, y fenyw Brydeinig gyntaf o dras Indiaidd i fynd yn Athro Prifysgol mewn geneteg feddygol yn y DU, gan ganolbwyntio ar anhwylderau genetig. Mae Meena wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl drwy ei hymchwil feddygol a’i gwaith cymunedol ac elusennol. Derbyniodd OBE yn 2016 am ei gwaith ar eneteg feddygol a thros y gymuned Asiaidd yng Nghymru.

Genesis Biosciences. Mewn marchnad sy’n cael ei dominyddu gan ddeunydd glanhau cemegol caled a pheryglus ar adegau, mae Genesis yn datblygu cynnyrch sy’n ceisio diogelu cwsmeriaid a’r amgylchedd. Mae’r diwydiant wedi’u gwobrwyo droeon am eu gwaith gan gynnwys Gwobrau Arweinwyr Cynaliadwyedd EDIE 2015 a chategori Busnes Technoleg ac Arloesi’r Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes Caerdydd 2015.

RHYNGWLADOL

Dr David Nott OBE, llawfeddyg rhyfel. Bob blwyddyn ers 23 mlynedd, mae David wedi cymryd gwyliau heb dâl o’i swydd fel llawfeddyg ymgynghorol yn Ysbyty Chelsea a San Steffan i weithio i asiantaethau cymorth a darparu triniaeth lawfeddygol i ddioddefwyr rhyfel a thrychinebau. Mae David a’i wraig, Elly, hefyd wedi sefydlu’r “davidnottfoundation”, gan godi cannoedd a miloedd o bunnoedd i elusen a rhoi hyfforddiant llawfeddygol i feddygon ar y rheng flaen.

Nizar Dahan, gwirfoddolwr rhyngwladol. Mae Nizar yn gweithio i’r Human Relief Foundation. Mae wedi cael ei enwebu am ei waith dyngarol rhyngwladol helaeth mewn ymateb i argyfwng y ffoaduriaid ac am sefydlu Prosiect Ymateb Cymorth Dyngarol Abertawe, sy’n cefnogi pobl sy’n agored i niwed ac sydd wedi gorfod gadael eu cartrefi.

Yr Athro Carl G. Jones MBE, biolegydd cadwraeth. Mae’r Athro Jones wedi treulio’u holl fywyd yn adfer poblogaethau a chynefinoedd anifeiliaid mewn perygl, ac mae’n cael ei ystyried yn un o’r cadwraethwyr mwyaf llwyddiannus yn y byd. Mae’n gyfrifol am achub cudyllod cochion Mauritius, tair rhywogaeth o ymlusgiaid, ystlumod ffrwythau a sawl math o blanhigyn rhag diflannu.

CHWARAEON

Tîm Pêl-droed Rhyngwladol Cymru, UEFA Euro 2016. Gwnaeth tîm pêl-droed rhyngwladol Cymru, dan arweiniad Chris Coleman, gyrraedd y rownd gyn-derfynol yn Euros 2016. Roedd y tîm yn gynrychiolwyr o’r radd flaenaf i Gymru, ar y cae ac oddi arno, ac mae eu slogan, “Gorau Chwarae Cyd Chwarae”, wedi ysbrydoli’r genedl ac wedi denu diddordeb byd-eang.

Aelodau o Gymru oedd yn rhan o TeamGB yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, Rio 2016. Y 24 athletwr o Gymru a ddewiswyd gan TeamGB oedd y garfan fwyaf o athletwyr o Gymru i fynd i Gemau Olympaidd dramor erioed, tra roedd y 26 o athletwyr Paralympaidd o Gymru yn cynrychioli 10% o dîm Prydain Fawr. Roedd 2016 yn flwyddyn lwyddiannus iawn i athletwyr Cymru. Gwnaethant gynrychioli’r wlad gydag urddas a dewrder.

Anne Ellis OBE, Llysgennad Chwaraeon. Ym mis Gorffennaf 2016, penderfynodd Anne Ellis roi’r gorau i fod yn Llywydd Hoci Cymru ar ôl ugain mlynedd wrth y llyw. Yn ystod y dau ddegawd, mae Hoci Cymru wedi gweld newidiadau sylweddol ac mae Anne wedi bod yn rhan o bob cam.

PERSON IFANC

Brittany Davies, gwirfoddolwr gyda phlant sy’n derbyn gofal. Dechreuodd Brittany dderbyn gofal pan oedd yn 16 oed ac er gwaethaf nifer o heriau arwyddocaol a thruenus, mae bellach yn astudio ar gyfer ei harholiadau Lefel Uwch ac yn gwirfoddoli’n rheolaidd i helpu eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Savannah Lloyd, gwirfoddolwr iechyd meddwl. Ar ôl brwydro problemau iechyd meddwl ers pan oedd yn 11 mlwydd oed, mae Savannah yn defnyddio ei phrofiadau i estyn llaw a help i eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Elan Môn Gilford, gwirfoddolwr chwaraeon. Er bod gan Elan, sy’n 18 oed, nam ar ei chlyw, mae’n gwirfoddoli am 8-10 awr yr wythnos i hyfforddi mewn sesiynau chwaraeon, karate i blant a phêl-rwyd. Mae Elan hefyd yn cynnal cwrs iaith arwyddion yn y gymuned.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Farming

Farmers ‘totally let down’ by Labour

Avatar

Published

on

I AM late and apologetic and Janet Finch-Saunders, the Conservatives Shadow Minister for Rural Affairs, is in a hurry to beat the foul weather and get to Cardiff to attend the Senedd.
I have committed the cardinal sin of booking two interviews close together and the first has run over. 
We get through understandably brisk introductions and she explains: “I’m heading to Cardiff for the week’s business. It’s the least we can do as members: actually turn up and try to hold the Welsh Government to account. I think it’s ridiculous that ministers can’t be bothered to turn up in the Chamber to face proper scrutiny.
“Zoom is all very well but it’s no substitute for detailed questioning, face-to-face. Most people turn up at their place of work and are expected to. Yet Welsh ministers, who live nearby, can make it to a TV studio in Cardiff but not get to the Chamber where they should be answering questions in person,” she added sharply.
“Turning up isn’t a gesture. It’s where Senedd members, are supposed to be and it’s disgraceful Welsh Labour ministers aren’t.”
With that chilly blast out of the way, we move rapidly on to policy. 
Janet Finch-Saunders took on the rural affairs brief as a result of Paul Davies’ re-shuffle of his frontbench team. She succeeded the combative Andrew RT Davies and she also doesn’t pull her punches about the Welsh Government’s approach to farmers and rural communities.
“They’ve been totally let down by this Welsh Labour Government,” she said, continuing: “Cardiff Bay is not governing for the whole of Wales. Our farmers and rural communities are being ignored and treated as an afterthought. The Welsh Government is set on its own agenda which doesn’t take account of the importance of farming to the lives of rural communities, let alone the livelihoods of the people who live there.
“Eight-four percent of land in Wales is rural. Rural communities are an integral part of Wales and who we are. But after twenty years of devolution they don’t have much to show for how important they are. The Welsh Government has wasted money on its own vanity projects and programmes; taken the maximum cut out of funds that should have gone to farmers and thrown it at projects which delivered no measurable benefit; its policy on Bovine TB is a total mess. 
“The Welsh Labour Government has no rural constituency seats and it shows in the way it approaches policy: a few think tanks filled with the usual suspects tell it what it wants to hear and off it goes without any understanding of farming and rural life. And farmers and rural groups who oppose Welsh Labour’s pet-projects are then said to oppose measures to improve the environment! It’s nonsense.”
We asked whether there was a particular policy Janet Finch-Saunders had in mind and she responded in a flash.
“NVZs (Nitrate Vulnerable Zones). That is a policy which the Welsh Labour Government asked its own statutory advisor, Natural Resources Wales, to advise it on how the Welsh Government should deal with nitrate pollution in rivers. NRW gave its advice, which was that there was no need to declare the whole of Wales an NVZ and that enforcement would be impossible within its current budget. But the Welsh Government went ahead and did it anyway. Then, during recess and at one of the busiest parts of the farming year, the Minister (Lesley Griffiths) started a consultation, ignored requests to postpone it because of the coronavirus pandemic, and that is going to be the background to government’s approach.
“This sort of government, by consultation after consultation (when the Welsh Government has already made up it’s mind) and communicating Cabinet statement has to stop. Ministers must make informed decisions which take account of everyone who is involved in what happens on the ground. They have to turn up to the Senedd and answer for them.”
When it came to a specific issue, Janet Finch-Saunders identified the plight of Wales’ wool producers.
“The price of fleeces has fallen through the floor. We have a fantastic product which can be used for so many different things. I am glad the Welsh Government has taken on board the pressure from farming unions and my requests to commit to using Welsh wool. It’s environmentally-friendly insulation and should be used in Welsh Government buildings at every opportunity.
“It’s criminal that wool farmers are having to use fleeces for compost because wool processors are not taking up the allocation they usually would because of COVID. That’s an instance where the Welsh Government can make a big difference by making a relatively small commitment from its budget to support Wales’ wool producers.”
Janet Finch-Saunders’ predecessor was not shy of criticising Lesley Griffiths for avoiding attending the Senedd to answer questions; unsurprisingly, given her earlier words, neither is Janet Finch-Saunders.
“There is no good reason for avoiding being questioned in person, Making announcements when members cannot ask you about them is ridiculous. I’ve written to Lesley Griffiths on behalf of a constituent and waited ages for an answer. The person’s problem needed sorting out. How are Senedd members supposed to help their constituents when a Minister is permanently unavailable?”
Warming to her theme, Mrs Finch-Saunders continued: “This is a shambles of a government. I can tell you that a Welsh Conservative Government won’t treat our rural communities and farmers with such contempt. They will be front and centre of our policies. 
“The problem, as Paul Davies has said, is not devolution but the way Welsh Labour has mismanaged it. It’s wasted money and wasted opportunities. It’s dithered, delayed, kicked cans down the road, and achieved a fraction of what it could’ve and should’ve for Wales. That gap in achievement is nowhere bigger than when it comes to farming and our communities.
“A Welsh Conservative Government will close that gap. We will make the most of opportunities to deliver locally-focussed schemes which will also benefit Wales as a whole. We will strip out inefficiency and waste and get on with delivering policies which will make a real difference to our farmers, agricultural industries, producers and the rural communities which depend on them.”
And with that, Janet Finch-Saunders really had to go and travel to Cardiff through the pouring rain to make sure she was where Members of the Senedd should be.

Continue Reading

Farming

Bringing back beaver

Avatar

Published

on

PLANS to reintroduce beavers to the Cors Dyfi Nature Reserve have been criticised by the local branch of the FUW.
The Montgomeryshire branch of the union described the plans as ‘a short-sighted move’.
FUW Montgomeryshire County Executive Officer Emyr Wyn Davies said: “We believe there is insufficient evidence to conclude that this animal does not pose a threat to livestock and the people living here, including bringing disease into the area. That’s just one of many concerns and we are extremely worried about this short sighted move.”
Other concerns raised by the FUW about the reintroduction of the beaver include the animals damming watercourses, which could severely impact the adjacent agriculture land; the risk of the animals escaping their enclosure and the low lying levels of the Dyfi, which are already prone to flooding through natural means – the introduction of an animal which dams watercourses by instinct is likely to exacerbate the flooding propensity for this area.
Emyr Wyn Davies continued: “We must also consider what happens if a landholding in close proximity to the proposed enclosure enters a Welsh Government agri-environment scheme to increase biodiversity habitats by tree planting and on a Welsh Government inspection is found to be in breach of contract because of vegetation damage by beaver activity – which organisation compensates the at loss landowner?
“Furthermore, will NRW have a legal obligation to monitor and clear debris entering water courses as a direct result of beavers felling timber?” Mr Wyn Davies questioned.
He added that whilst the farming community is supportive of increasing biodiversity and habitats, this must not come at the expense of people living in an area.
“Let’s also not forget the ambulances getting through to Bronglais Hospital on a stretch of road next to the proposed release site that’s only just stopped flooding whenever it rains – the alternative is a 60 mile detour!”
Reintroducing a species which has been absent for over 400 years is a challenging project from an ecological and social perspective. 
Over such a timescale, the ecosystem and its biodiversity have changed considerably due to a host of natural and anthropogenic drivers. Moreover, people have forgotten that beavers were a natural ecosystem component and so species that have been absent for hundreds of years may now be considered as invaders or intruders despite being originally native.
There have been more than 200 formal beaver reintroduction projects (plus numerous unofficial releases) in more than 26 European countries.
Beavers are often referred to as ‘ecosystem engineers’. They make changes to their habitats, such as digging canal systems, damming water courses, and coppicing tree and shrub species, which create diverse wetlands. In turn these wetlands can bring enormous benefits to other species, such as otters, water shrews, water voles, birds, invertebrates (especially dragonflies) and breeding fish.
However, through their activities, there’s the potential for beavers to come into conflict with land management, flood defence and fisheries interests
Additional problems arise when so-called ‘re-introducers’ release species into the wild unchecked and outside the stringent statutory procedures regarding wild animals return to UK habitats.
The reintroduction of beavers into the Scottish countryside almost came unglued after the unauthorised and unmonitored release of beavers to waterways around Tayside.
With regard to the illegal releases on the Tay, both the reintroduction process and the government’s response in Tayside (the Scottish Government declined to act) had been responsible for fuelling the conflict there.
Previous deliberate and ultimately disastrous introductions of non-native animal species into the Welsh countryside, for example mink, have also undermined the case for reintroducing once-native species.
In beavers’ case, the issue isn’t just about the reintroduction of a species – it’s about the reintroduction of an entire ecosystem that disappeared over 400 years ago.. 
Those who support beavers’ reintroduction say it will benefit both farmers and wildlife because beaver dams help reduce downstream flooding by holding back water and releasing the water slowly after heavy rain while reducing silt build-up.
However, research into Scottish releases revealed that among those opposed or sceptical about beavers’ reintroduction, identified that while projects listed ‘desired outcomes’, none of them considered what to do if those ‘desired outcomes’ were not achieved. The need to control beavers, their spread and absence of long-term funding for their management was also a concern.
Reintroductions involve humans. Individuals or groups carry out these projects which, in turn, have an effect on landscapes and the way they are being inhabited, used or simply perceived. In light of this, any reintroduction project is challenging. It implies looking at a specific species, its effects on the environment and people’s perceptions and acceptance of it. It also requires engaging in effective discussions which involve all the actual and potential stakeholders, without labelling them, to agree on a broad and long-term plan for the landscape.
The lack of trust between wildlife/conservation groups and farmers is the largest barrier to reintroductions’ success. In the case of the Dyfi Biosphere, the controversial Summit to Sea project drove a wedge between local farmers and projects involving species’ reintroduction which will take many years to resolve.

Continue Reading

Farming

Agriculture Bill passes Commons

Avatar

Published

on

THE CONSERVATIVE Party used its Commons majority to ram through its Agriculture Bill on Monday, October 12.
Along the way, it voted down amendments which would have forced Boris Johnson’s government to uphold its manifesto promises on food production standards and animal welfare.
The Government’s actions, combined with its procedural manoeuvre to block an attempt to give a proposed trade watchdog teeth, have drawn universal condemnation from farming unions and organisations.
Fourteen Conservative MPs opposed the Government, including former DEFRA Secretary of State Theresa Villiers. Every Welsh Conservative MP voted against safeguarding farmingstandards.
The Wildlife Trusts of Wales and England described the vote as: “[T]he clearest signal yet that the Government do not intend to uphold their election manifesto commitment to maintain the UK’s high environmental protection, animal welfare and food standards in trade negotiations.”
Phil Stocker of the NSA commented: “There is now the very real risk, despite Government’s assurances, that the UK’s standards that our nation’s farmers are proud to work to, could be undermined by lower standard imports.”

‘DISAPPOINTMENT AN UNDERSTATEMENT’


Speaking to The Herald after the vote, TFA Chief Executive George Dunn said: “To say that the events which took place in the House of Commons last night were a disappointment, would be a major understatement. For the Government to whip its MPs to vote against an amendment entirely in line with its own policy has created a breach of trust in believing its rhetoric around protecting our high environmental, animal welfare and food safety standards in future international trade agreements.”
“It was also shocking that the Government used a procedural manoeuvre to deny MPs the opportunity of voting on a crucial House of Lords amendment that would have improved the operation of the newly appointed Trade and Agriculture Commission,” Mr Dunn told us. 
He continued: “This was a shocking piece of political chicanery which prevented MPs from even debating this important piece of legislation. Over a million people signed a petition earlier in the year calling on the Government to ensure the strongest standards in trade and it is an issue for which there has been cross-party support. Expanding the role and remit of the Trade and Agriculture Commission would not, as the Government claimed, tie its hands but merely ensure that its future trade policy had proper scrutiny and support from an expert panel.”
Mr Dunn concluded by drawing attention to the erosion of trust between the Conservative Government and the agriculture industry: “Day after day we hear Government Ministers declare that they will not jeopardise our high environmental, animal welfare and consumer safety standards in trade. Sadly, their words say one thing, but their actions say another. Unless we have strong legislation in this area, the fine words are just empty promises.”


‘WARM WORDS WON’T WASH’


Carmarthen East & Dinefwr MP Jonathan Edwards told this newspaper: “The Agriculture Bill was a missed opportunity to safeguard in law food product standards and in particular food production standards.
“Warm words from the British Government that they won’t allow Welsh farmers to be undercut by lower standard food in trade deals won’t wash.
“The fact that the British Government have gone out of their way to stop democratic accountability over trade deals does not fill me with confidence.
“Wales should have a veto over trade deals negotiated by the British Government in the same way that every single member of the European Union could veto trade deals negotiated by the EU.
“The reality is that the future of Welsh farming is in the hands of a British Government who I fear will be conceding access to food markets in order to gain concessions for London banks.”


NFU DISMAY


NFU Cymru expressed dismay but vowed to continue lobbying for binding commitments to safeguard farming’s high standards in future trade deals
NFU Cymru Deputy President Aled Jones said: “It is a blow that the Grantchester amendment (on animal welfare) was not adopted by a majority of MPs, nor did MPs have the chance to vote on the Curry amendment (strengthening the Trade & Agriculture Commission). However, NFU Cymru remains steadfast in its belief that Welsh farmers must not be undermined by imported products produced to lower standards than those observed here in the UK.”
Adopting an upbeat approach which suggested NFU Cymru was prepared to take government promises and MPs’ words at face value, Mr Jones continued: “We were encouraged to hear so many MPs in last night’s debate expressing their support for those high standards – standards that consumers in this country have come to expect – and we thank those MPs who spoke up in favour of this important cause. 
“This ongoing debate around food standards is matter of a huge importance for Britain’s farmers and Britain’s consumers, also. We simply cannot risk any trade scenario which could result in food imports coming into this country that would be illegal if produced here.”
Looking forward to the next stage of the Bill’s passage to the statute books, Aled Jones added: “With the Agriculture Bill set to return to the House of Lords, this gives peers another opportunity to put forward amendments that we hope will bring about the changes we want to see – UK farming’s high standards protected and enshrined in law, while also giving more power to the elbow of the Trade and Agriculture Commission.”


LACK OF COMMITMENT ‘SPEAKS VOLUMES’

Plaid Cymru’s Shadow Rural Affairs Minister, Llyr Gruffydd MS, told us: “Last night, Plaid Cymru supported amendments that would have protected food standards in future trade deals and strengthened parliamentary scrutiny of trade negotiations.
“Yet again, the Conservatives let down Welsh farmers when given the chance to protect their livelihoods. Despite all their promises and manifesto commitments, the Government defeated the amendments, exposing our farmers to cheap produce in future trade deals.
“Plaid Cymru will continue to put forward a positive vision for our food producers based on a greater say for our devolved governments and the protection of food standards. This is not because we not only believe them necessary now, but because they are fundamental to our farmers and food producers in the future.”
Lesley Griffiths, Wales’ Minister for Rural Affairs, said: “Although UK Ministers continue to insist they will maintain existing high standards of food safety and animal welfare in any new trade deals, their rejection of the opportunity to put this commitment into statute speaks volumes – especially given the fact that the amendments put forward by the Lords gave them a prime opportunity to do so.
“Food safety and welfare are devolved matters, and we have been clear that we would resist any clauses in the Internal Market Bill which would allow Westminster to start a race to the bottom in terms of standards – a move which would not just impact consumers, but also risk farm businesses across Wales as they face international competition from companies willing to forego the standards to which they adhere.”

WIDER REACTION

Prominent farmer and TV presenter Gareth Wyn Jones tweeted: ‘Very disappointed this morning after last night’s government defeated amendments to the #AgricultureBill which would have protected our #food & #farming standards. Don’t forget they’ve not only sold the farming community out but the health of our nation. @BorisJohnson’
Conservation groups and environmental campaigners also expressed their concern at the government’s unwillingness to commit to anything more than warm sentiment over environmental standards and welfare measures.
The RSPB said: “The UK Government must now say how it will meet its manifesto commitment to maintain standards in future trade deals, as confidence in them to do so is now at a chronically low ebb.”
RSPCA Chief Executive Chris Sherwood also underlined the Government’s failure to put meat on its manifesto promise.
Chris Sherwood said: “The Government once again failed to make good their manifesto promise that they will not sell out the UK’s animal welfare for a quick trade deal. The vote shows a disregard for the British public, 83% of whom said they did not want lower standard imports coming in from the US when we leave the EU.”
Nature Friendly Farming Network UK Chair, Martin Lines, observed: “Despite manifesto commitments and repeated assurances from successive governments not to lessen standards in trade, the government has instead passed on one of the final opportunities to enshrine our high-quality environmental and animal welfare standards in law and to protect the UK farmingindustry.”
James Russell, BVA President, said: “This result is a severe blow for animal welfare and a betrayal of the Government’s own manifesto commitment to maintain and improve on health and welfare standards. 
“We have long argued that the UK cannot commit to raising the bar domestically while allowing in goods that don’t meet the high standards that British consumers rightly want and expect.
“If the government won’t legislate to protect our standards it is vital that the Trade and Agriculture Commission is given more powers and stature to safeguard them in future trade deals.”
CLA President Mark Bridgeman sounded a warning note: “Government Ministers have successfully convinced MPs they can be trusted to protect food production standards without the need for legislation.
“Time and again Ministers have promised to protect British farmers from a flood of cheap imports produced to animal welfare and environmental standards far below our own.
“Farmers across the country will be watching Government’s every move very closely from hereon in.”

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK