Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

I fyny! i fyny! a c i ffwrdd!

Avatar

Published

on

Yn barod ar gyfer gweithredu

Yn barod ar gyfer gweithredu

MAE ‘MEDDYGON AWYR’ newydd Cymru wedi cael caniatâd swyddogol i ddechrau hedfan ar ôl cael eu lansio gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Fel rhan o EMRTS Cymru (y Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys), a ariennir gan Lywodraeth Cymru, bydd ymgynghorwyr yn ymuno ag ymarferwyr gofal critigol ar alwadau Ambiwlans Awyr Cymru am y tro cyntaf.

Mae’r timau’n gallu cyrraedd 95% o’r boblogaeth drwy’r awyr a 46% ar hyd y ffyrdd o fewn 30 munud.

Mae’r ‘meddygon awyr’ wedi bod yn weithredol ers diwedd mis Ebrill ac eisoes wedi cwblhau mwy na 100 o alwadau ar hofrenyddion Ambiwlans Awyr Cymru.

Hyd yn hyn, mae’r tîm wedi gwneud chwe thrallwysiad gwaed ac wedi rhoi anesthetig brys fwy nag 20 o weithiau. Mae’r tîm EMRTS wedi ymateb i achosion o drawma mewn mwy na hanner o’r galwadau.

Yn ogystal ag anfon meddygon ar hofrenyddion yr Ambiwlans Awyr, mae EMRTS Cymru hefyd wedi cyflwyno technoleg ac offer arloesol newydd gan y lluoedd arfog a datblygiadau cwbl newydd ym maes gwasanaeth hofrenyddion meddygol brys yn y DU.

Mae’r gwasanaethau sydd wedi’u huwchraddio yn cynnwys offer newydd sydd fel arfer ond ar gael mewn ysbytai, cerbydau ymateb brys 4×4 newydd a mwy o driniaethau ar gyfer pobl â salwch ac anafiadau difrifol ledled Cymru.

Mae lansio EMRTS Cymru yn golygu mai Ambiwlans Awyr Cymru yw un o’r gwasanaeth cyntaf o’i fath i sifiliaid yn Ewrop i gludo tri chynnyrch gwaed gwahanol, sy’n caniatáu i’r tîm gofal critigol wneud trallwysiadau gwaed yn y fan a’r lle. Mae hefyd wedi cyflwyno monitorau, peiriannau adeiladu, offer monitro gwaed a sganwyr uwchsain o’r radd flaenaf.

Datblygwyd EMRTS Cymru mewnpartneriaethrhwngLlywodraeth Cymru, elusen Ambiwlans Awyr Cymru, GIG Cymru, Gwasanaeth Gwaed Cymru, a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £2.868m o 2015-16 i gefnogi tîm gofal critigol EMRTS Cymru. Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn parhau i ddibynnu ar roddion elusennol i godi £6m ofynnol bob blwyddyn i gadw’r ambiwlansys awyr yn yr awyr.

Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones: “Mae lansiad swyddogol EMRTS Cymru heddiw yn garreg filltir bwysig i’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru. Bydd y timau gofal critigol newydd yn cael eu harwain gan feddygon ac yn ein galluogi i gynnig y gofal gorau posibl i’r cleifion sydd fwyaf difrifol wael yng Nghymru.

Mae hyn yn golygu bod cleifion mewn rhannau diarffordd a gwledig o Gymru yn gallu manteisio ar sgiliau ymgynghorydd neu feddygon gofal dwys a all achub bywyd a rhoi gofal critigol arbenigol.”

Un o’r bobl gyntaf i elwa ar ofal y meddygon awyr oedd Simon James, 37 oed, a gafodd drawiad ar y galon ar y cae wrth chwarae i Glwb Rygbi Brynaman ar 5 Ebrill.

Ar ôl cael triniaeth frys gan rai o’r dorf, aelodau o’i dîm ac ymatebydd cyntaf, cafodd y tad i ddau driniaeth gan y tîm ambiwlans awyr, gan gynnwys Dr Dindi Gill. Fe’i rhuthrwyd i’r ysbyty, lle treuliodd fwy nag wythnos mewn cyflwr difrifol.

Mae bellach yn gwella diolch i’r driniaeth a gafodd gan dîm EMRTS Cymru.

Dywedodd Mr James: “Roedd gan lawer o bobl ran i’w chwarae yn fy helpu, ac fe allai pethau fod wedi bod yn wahanol iawn os byddai un ohonyn nhw ddim yna. Mae siawns eitha’ da y bydden i heb ddod drwyddi.

Bydd y gwasanaeth meddygon awyr yn helpu i achub bywydau, heb unrhyw amheuaeth.

Rwy’n gyrru loris ac yn gweld damweiniau ar hyd yr M4. Mae’r gwasanaeth newydd yn golygu fydd dim rhaid aros i fynd â phobl i’r ysbyty cyn bod meddyg yn gallu eu gweld nhw – mae’r meddyg yna yn y fan a’r lle.

Gallai olygu’r gwahaniaeth rhwng byw a marw.”

Dywedodd Dr Dindi Gill o EMRTS Cymru: “Mae hyn yn enghraifft wych o’r gadwyn oroesi – mae cael meddyg yn y fan a’r lle yn rhan o’r gadwyn. Rydyn ni’n gallu cynnig gofal gwell, sy’n rhoi mwy o siawns i’r claf adfer o safbwynt niwrolegol ac yn sicrhau eu bod yn cael gofal arbenigol yn brydlon.

“Yn achos Simon, roeddwn i’n gallu rhoi anesthetig cryf iddo, a rhoi tiwb yn ei gorn gwddf i’w helpu i anadlu a gwella’i lefelau ocsigen. Hefyd rhoddais adrenalin i helpu ei bwysau gwaed a’i dawelyddu cyn ei drosglwyddo i’r ysbyty.

Pan gyrhaeddodd yn yr ysbyty, doedd dim rhaid iddo fynd i’r adran frys. Fe aeth yn syth i’r uned cardio arbenigol er mwyn cael angioplasteg i glirio’r rhydweli oedd wedi achosi’r trawiad ar y galon.

Mae hyn oll wedi rhoi mwy o siawns iddo ddod drwyddi a gwella.”

Dywedodd Angela Hughes, prif weithredwr Ambiwlans Awyr Cymru: “Mae rhoi ymgynghorwyr ar ein hofrenyddion yn gam mawr arall tuag at ddarparu’r gwasanaeth ambiwlans awyr gorau yn y byd. M

Mae’n bwysig i bobl Cymru bod gwasanaeth gofal brys o’r radd flaenaf ar gael, yn enwedig o ystyried nifer y cymunedau gwledig sydd yma. Bydd y datblygiadau hyn yn achub bywydau llawer o bobl sydd angen cymorth brys.

Rydyn ni wedi cael cefnogaeth aruthrol gan bobl yn codi arian ers ein lansio yn 2001, ac rydyn ni’n parhau i ddibynnu’n llwyr ar gyfraniadau elusennol i godi mwy na £6m y flwyddyn i gadw hofrenyddion Cymru yn yr awyr.”

Dywedodd Dr Rhys Thomas, cyd-gyfarwyddwr EMRTS Cymru: “Rydyn ni wedi cael ymateb gwych i broses recriwtio’r rhaglen ac wedi rhoi tîm o glinigwyr hynod ddawnus at ei gilydd o bob rhan o Gymru a thu hwnt.

Mae pob aelod o’r tîm wedi perfformio’n rhagorol i gwblhau eu hyfforddiant cyn mynd ar yr hofrenyddion, ac maen nhw eisoes yn gwneud cyfraniad mawr ar alwadau ledled Cymru.

Mae eu sgiliau, ynghyd â’r offer newydd sydd gennym, yn ffurfio tîm gofal critigol y gall Cymru ymfalchïo’n fawr ynddo.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cymraeg

Academyddion Aberystwyth yng Ngŵyl y Gelli

Avatar

Published

on

Bydd tri academydd o Brifysgol Aberystwyth ar raglen Gŵyl y Gelli eleni, a ddarlledir am ddim ar-lein o’r Gelli Gandryll o 26 Mai tan 6 Mehefin.

Yn yr ŵyl, fe gyflwynir yr Athro Mererid Hopwood, a ymunodd â Phrifysgol Aberystwyth fel Athro’r Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym mis Ionawr 2021, yn Gymrawd Rhyngwladol newydd Cymru Greadigol Gŵyl y Gelli.  Ac fe drafodir rhai cwestiynau sy’n berthnasol iawn i’r byd sydd ohoni, yng nghyd-destun pandemig COVID-19, mewn dwy ddarlith a fydd yn cael eu traddodi gan academyddion o Aberystwyth.

Yn ei darlith ‘Women and Leadership’ am 13:00 ddydd Sadwrn 29 Mai, fe fydd y Dr Jenny Mathers o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn gofyn a fyddai’r byd yn wahanol – ac yn well – pe bai mwy o fenywod yn dal yr awenau mewn safleoedd arweinyddiaeth.

Mae’r Dr Mathers yn esbonio sail ei darlith:  “Byddaf yn edrych eto ar y pwnc llosg hwn yng nghyd-destun y pandemig byd-eang. Rhywedd yw rhan o’r esboniad am y gwahaniaeth mawr rhwng profiadau COVID Seland Newydd o dan Jacinda Ardern a’r Unol Daleithiau o dan America.  Mae rhai wedi dadlau y gallasai effeithiau Argyfwng Ariannol Byd-Eang 2008 wedi’u lleddfu pe buasai mwy o fenywod wrth fyrddau rheoli’r prif sefydliadau ariannol. Ond mae arweinwyr benywaidd yn dal i fod yn gymharol brin, ac mae’r menywod sy’n arwain llywodraethau a sefydliadau drwy argyfyngau yn cael eu trin yn fwy garw na dynion mewn safleoedd cyfatebol.”
Ddydd Mercher 2 Mehefin, 13:00, bydd y Dr Siobhan Maderson, Cymrawd Ôl-Ddoethurol yr ESRC yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, yn siarad am ‘The Great Reset: Co-designing an inclusive, sustainable, post-pandemic future’.

Mae’r Dr Maderson yn esbonio: “Wrth i’r rhaglen frechu at COVID-19 fynd rhagddi, mae llawer ohonom yn dechrau mentro teimlo’n obeithiol am y dyfodol, er ein bod hefyd yn ymwybodol o’r difrod cymdeithasol ac economaidd a achoswyd gan y pandemig. Yn fy narlith arall byddaf yn ystyried sut olwg allai fod yn ar y normal newydd a sut y gellir sicrhau bod yr ailgychwyn yn gweithio er lles pawb – a rhywogaethau eraill – yn yr amgylchedd ehangach. Bydd fy nghyflwyniad yn cloriannu camgymeriadau’r gorffennol, edrych ar fentrau’r presennol ac ystyried gweledigaethau llawn dewrder a dychymyg at y dyfodol.”

Bydd y ddwy ddarlith yn cael eu recordio ymlaen llaw, ac fe fydd y Doethuriaid Mathers a Maderson ill dwy ar gael wrth i’w darlithoedd gael eu darlledu a thoc wedyn i ateb cwestiynau gan y gynulleidfa yn y llif sgwrsio.

Bydd darlith yr Athro Hopwood ddydd Sul 30 Mai yn trafod sut mae’r beirdd wedi dychmygu iaith a sut mae’r dychymyg hwnnw yn ein helpu i ddeall yr elfen hanfodol hon o lenyddiaeth.

Mae’r ysgolhaig o Brifysgol Aberystwyth wedi ennill prif gystadlaethau’r Brifwyl dair gwaith, a hi oedd y fenyw gyntaf i ennill y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yn 2001. Mae wedi bod yn Fardd Plant Cymru ac wedi ennill gwobr Glyndŵr am ei chyfraniad at lenyddiaeth. Roedd ei chasgliad o farddoniaeth Nes Draw yn fuddugol yng nghategori barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn yn 2016.
Dywedodd yr Athro Hopwood: “Fel Cymrawd Rhyngwladol Cymru Greadigol Gŵyl y Gelli eleni, mae’n arbennig o braf gweld yr Ŵyl yn ymestyn nid yn unig dramor ond hefyd yn nes at adref. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at barhau’r drafodaeth ddechreuodd llynedd am ddwyieithrwydd, gan ystyried eleni sut mae llenorion wedi dychmygu iaith ar hyd yr oesoedd.”

Ychwanegodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “A ninnau’n brifysgol sydd ag enw da am ragoriaeth ein gwaith dysgu ac ymchwil, mae gennym lawer o werthoedd cyffredin â Gŵyl y Gelli – yn fan lle y gellir trin a thrafod materion pennaf yr oes.  Mae’n bleser gennym fod yn bartner i Ŵyl y Gelli, 2021, gan barhau â’n perthynas ehangach a fagwyd drwy fentrau megis Taith ‘Scribblers’ Gŵyl y Gelli, ‘Hay Levels’ a’n cynlluniau am ŵyl flynyddol ar y cyd yn yr Hen Goleg yn Aberystwyth ar ôl iddo ailagor tua diwedd 2023.”

Bydd y rhaglen ddigidol o ddigwyddiadau am ddim i Ŵyl y Gelli 2021 yn dod â llenorion a darllenwyr ynghyd am amrywiaeth o sgyrsiau, trafodaethau, gweithdai a pherfformiadau ar-lein, yn llawn ysbrydoliaeth, o ddydd Mercher 26 Mai tan ddydd Sul 6 Mehefin.  I weld y rhaglen lawn o ddigwyddiadau ac i gofrestru ar-lein yn rhad ac am ddim, gweler: www.hayfestival.com

Continue Reading

Cymraeg

Cadeirydd Newydd HCC yn Nodi Blaenoriaethau

Avatar

Published

on

Yn ei chyfarfod Bwrdd cyntaf fel cadeirydd newydd Hybu Cig Cymru (HCC), mae Catherine Smith wedi nodi blaenoriaethau’r bwrdd ardoll ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd.

Yn y cyfarfod – a gynhaliwyd yn rhithiol oherwydd cyfyngiadau COVID – croesawyd dau aelod newydd, sef Jack Evershed ac Emlyn Roberts. Cafwyd ddadansoddiad o ofynion y  defnyddwyr wrth i Brydain ddod allan o’r cyfnod clo, a chadarnhawyd blaenoriaethau’r sefydliad ar gyfer y flwyddyn i ddod.  Hwn oedd cyfarfod cyntaf y Bwrdd ers diwygio’r Ardoll Cig Coch ym mis Ebrill er mwyn rhoi gwell chwarae teg i Gymru.

Mae diwygio’r ardoll, a gyflawnwyd yn sgil y Bil Amaeth yn San Steffan a thrafodaethau rhwng y tair llywodraeth, yn golygu y caiff yr ardoll i gynhyrchwyr ar anifeiliaid sy’n cael eu magu yng Nghymru ond sy’n cael eu lladd dros y ffin ei throsglwyddo i HCC ac na fydd Cymru’n ei cholli.

Dywedodd Catherine Smith: “Roedd diwygio’r Ardoll yn hir ddisgwyliedig, a bydd yn rhoi mwy o dryloywder a thegwch i ffermwyr yma yng Nghymru.

“Mae gennym gynlluniau cyffrous ar gyfer y flwyddyn sy’n dod, pan fyddwn yn adeiladu ar y gwaith cadarnhaol iawn a wnaed gan HCC wrth ymateb yn effeithiol i heriau COVID a Brexit.

“Yn ganolog i’n cynlluniau, mae datblygu’r ymgysylltiad llwyddiannus â’r defnyddwyr a’r gwaith o adeiladu brand sydd wedi gweld cynnydd yng ngwerthiant cig coch dros y flwyddyn ddiwethaf, a Chig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn cael eu gwerthu gan fwy o fân-werthwyr mawr.

“Rydym hefyd yn bwriadu gweithio’n agos â llywodraethau a’r cyrff sy’n bartneriaid i ni yn Lloegr a’r Alban i sicrhau mynediad i farchnadoedd newydd ar gyfer ein cynhyrchion ac i ddatblygu masnach.

“Yn ogystal, bydd HCC yn rhoi blaenoriaeth uchel iawn i hyrwyddo’r modd rydym yn arwain y byd o ran cynhyrchu cig oen a chig eidion yma yng Nghymru, gan adeiladu ar ein gweledigaeth, ‘Y Ffordd Gymreig’. Ar ben hyn, byddwn yn gwneud gwaith hanfodol, ochr yn ochr â phartneriaid mewn rhannau eraill o Brydain, i amddiffyn a gwella enw da ein diwydiant. Bydd yna gerrig milltir allweddol eleni – fel uwchgynhadledd COP26 yn Glasgow. Mae’n hanfodol bod y cyhoedd yn deall nad yw pob dull o ffermio ledled y byd yr un fath, a bod gennym gyfraniad cadarnhaol i’w wneud tuag at gynaliadwyedd a diogelwch bwyd yn fyd-eang.”

Continue Reading

Cymraeg

Gwersyll yr Urdd Llangrannog fydd cartref Eisteddfod T 2021

Avatar

Published

on

Mae Urdd Gobaith Cymru yn falch o gyhoeddi mai Gwersyll yr Urdd Llangrannog yng Ngheredigion fydd lleoliad yr ŵyl ddigidol Eisteddfod T eleni, a gynhelir yn ystod hanner tymor y Sulgwyn.

Darlledwyd Eisteddfod T 2020 o stiwdio dros dro yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd. Eleni, mae’r Urdd yn addo gŵyl ddigidol fwy arloesol fyth o gael darlledu Eisteddfod T o stiwdio arbennig yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog. Cynhelir yr ŵyl yn ystod wythnos arferol yr Eisteddfod, sef o ddydd Llun, 31 Mai hyd at ddydd Gwener, 4 Mehefin.

Yn wahanol i’r llynedd, bwriedir cynnal prif seremonïau Eisteddfod T ar leoliad yng Ngwersyll Llangrannog, a hynny o fewn cyfyngiadau Covid-19, ac mae’r trefnwyr wedi llwyddo i ail-recordio perfformiadau rhai unigolion mewn stiwdios darlledu.

Meddai Siân Eirian, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd a’r Celfyddydau: “Hoffwn ddiolch o galon i’r 12,000 sydd wedi cystadlu yn Eisteddfod T y tro hwn – sy’n ddwbl niferoedd llynedd. O Fôn i Fynwy ac o Drelew i Dubai, mae’r ymateb wedi bod yn syfrdanol.

“Mi ydan ni fel trefnwyr mor falch mai Gwersyll yr Urdd Llangrannog fydd cartref Eisteddfod T eleni. Mae’r ganolfan yn lleoliad eiconig yng Nghymru, a gwerth cenedlaethau o atgofion melys yn perthyn i’r lle. Bydd medru cynnal prif seremonïau’r ŵyl yno yn fonws, hefyd.”

Dywedodd Eifion Evans, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion: “Rydym yn croesawu Eisteddfod T yma i Geredigion gyda balchder a hyder y cawn wythnos o gystadlu brwd a diogel. Mae’r Gwersyll yn Llangrannog yn adnodd hynod o bwysig i’r mudiad ac i ni yng Ngheredigion, a braf iawn yw gweld yr Urdd yn gwneud defnydd o’r Gwersyll mewn ffordd greadigol i hybu adloniant i blant a phobl ifanc Cymru. Mae’r Cyngor Sir a’r Mudiad wedi gweithio’n agos iawn dros y misoedd diwethaf i sicrhau trefniadau a fydd yn boddhau gofynion a rheolau Covid-19 yn llawn. Edrychwn ymlaen yn fawr i weld y wledd o gystadlu a mwynhau dros wythnos yr Eisteddfod.”

Meddai Lowri Jones, Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Llangrannog: “Mi fydd hi’n bleser croesawu cyflwynwyr a chriw ffilmio Eisteddfod T i’r gwersyll, a chael cynnig Bae Ceredigion yn gefndir i wythnos llawn bwrlwm a hwyl.”

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK