Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

I fyny! i fyny! a c i ffwrdd!

Published

on

Yn barod ar gyfer gweithredu

Yn barod ar gyfer gweithredu

MAE ‘MEDDYGON AWYR’ newydd Cymru wedi cael caniatâd swyddogol i ddechrau hedfan ar ôl cael eu lansio gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Fel rhan o EMRTS Cymru (y Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys), a ariennir gan Lywodraeth Cymru, bydd ymgynghorwyr yn ymuno ag ymarferwyr gofal critigol ar alwadau Ambiwlans Awyr Cymru am y tro cyntaf.

Mae’r timau’n gallu cyrraedd 95% o’r boblogaeth drwy’r awyr a 46% ar hyd y ffyrdd o fewn 30 munud.

Mae’r ‘meddygon awyr’ wedi bod yn weithredol ers diwedd mis Ebrill ac eisoes wedi cwblhau mwy na 100 o alwadau ar hofrenyddion Ambiwlans Awyr Cymru.

Hyd yn hyn, mae’r tîm wedi gwneud chwe thrallwysiad gwaed ac wedi rhoi anesthetig brys fwy nag 20 o weithiau. Mae’r tîm EMRTS wedi ymateb i achosion o drawma mewn mwy na hanner o’r galwadau.

Yn ogystal ag anfon meddygon ar hofrenyddion yr Ambiwlans Awyr, mae EMRTS Cymru hefyd wedi cyflwyno technoleg ac offer arloesol newydd gan y lluoedd arfog a datblygiadau cwbl newydd ym maes gwasanaeth hofrenyddion meddygol brys yn y DU.

Mae’r gwasanaethau sydd wedi’u huwchraddio yn cynnwys offer newydd sydd fel arfer ond ar gael mewn ysbytai, cerbydau ymateb brys 4×4 newydd a mwy o driniaethau ar gyfer pobl â salwch ac anafiadau difrifol ledled Cymru.

Mae lansio EMRTS Cymru yn golygu mai Ambiwlans Awyr Cymru yw un o’r gwasanaeth cyntaf o’i fath i sifiliaid yn Ewrop i gludo tri chynnyrch gwaed gwahanol, sy’n caniatáu i’r tîm gofal critigol wneud trallwysiadau gwaed yn y fan a’r lle. Mae hefyd wedi cyflwyno monitorau, peiriannau adeiladu, offer monitro gwaed a sganwyr uwchsain o’r radd flaenaf.

Datblygwyd EMRTS Cymru mewnpartneriaethrhwngLlywodraeth Cymru, elusen Ambiwlans Awyr Cymru, GIG Cymru, Gwasanaeth Gwaed Cymru, a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £2.868m o 2015-16 i gefnogi tîm gofal critigol EMRTS Cymru. Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn parhau i ddibynnu ar roddion elusennol i godi £6m ofynnol bob blwyddyn i gadw’r ambiwlansys awyr yn yr awyr.

Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones: “Mae lansiad swyddogol EMRTS Cymru heddiw yn garreg filltir bwysig i’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru. Bydd y timau gofal critigol newydd yn cael eu harwain gan feddygon ac yn ein galluogi i gynnig y gofal gorau posibl i’r cleifion sydd fwyaf difrifol wael yng Nghymru.

Mae hyn yn golygu bod cleifion mewn rhannau diarffordd a gwledig o Gymru yn gallu manteisio ar sgiliau ymgynghorydd neu feddygon gofal dwys a all achub bywyd a rhoi gofal critigol arbenigol.”

Un o’r bobl gyntaf i elwa ar ofal y meddygon awyr oedd Simon James, 37 oed, a gafodd drawiad ar y galon ar y cae wrth chwarae i Glwb Rygbi Brynaman ar 5 Ebrill.

Ar ôl cael triniaeth frys gan rai o’r dorf, aelodau o’i dîm ac ymatebydd cyntaf, cafodd y tad i ddau driniaeth gan y tîm ambiwlans awyr, gan gynnwys Dr Dindi Gill. Fe’i rhuthrwyd i’r ysbyty, lle treuliodd fwy nag wythnos mewn cyflwr difrifol.

Mae bellach yn gwella diolch i’r driniaeth a gafodd gan dîm EMRTS Cymru.

Dywedodd Mr James: “Roedd gan lawer o bobl ran i’w chwarae yn fy helpu, ac fe allai pethau fod wedi bod yn wahanol iawn os byddai un ohonyn nhw ddim yna. Mae siawns eitha’ da y bydden i heb ddod drwyddi.

Bydd y gwasanaeth meddygon awyr yn helpu i achub bywydau, heb unrhyw amheuaeth.

Rwy’n gyrru loris ac yn gweld damweiniau ar hyd yr M4. Mae’r gwasanaeth newydd yn golygu fydd dim rhaid aros i fynd â phobl i’r ysbyty cyn bod meddyg yn gallu eu gweld nhw – mae’r meddyg yna yn y fan a’r lle.

Gallai olygu’r gwahaniaeth rhwng byw a marw.”

Dywedodd Dr Dindi Gill o EMRTS Cymru: “Mae hyn yn enghraifft wych o’r gadwyn oroesi – mae cael meddyg yn y fan a’r lle yn rhan o’r gadwyn. Rydyn ni’n gallu cynnig gofal gwell, sy’n rhoi mwy o siawns i’r claf adfer o safbwynt niwrolegol ac yn sicrhau eu bod yn cael gofal arbenigol yn brydlon.

“Yn achos Simon, roeddwn i’n gallu rhoi anesthetig cryf iddo, a rhoi tiwb yn ei gorn gwddf i’w helpu i anadlu a gwella’i lefelau ocsigen. Hefyd rhoddais adrenalin i helpu ei bwysau gwaed a’i dawelyddu cyn ei drosglwyddo i’r ysbyty.

Pan gyrhaeddodd yn yr ysbyty, doedd dim rhaid iddo fynd i’r adran frys. Fe aeth yn syth i’r uned cardio arbenigol er mwyn cael angioplasteg i glirio’r rhydweli oedd wedi achosi’r trawiad ar y galon.

Mae hyn oll wedi rhoi mwy o siawns iddo ddod drwyddi a gwella.”

Dywedodd Angela Hughes, prif weithredwr Ambiwlans Awyr Cymru: “Mae rhoi ymgynghorwyr ar ein hofrenyddion yn gam mawr arall tuag at ddarparu’r gwasanaeth ambiwlans awyr gorau yn y byd. M

Mae’n bwysig i bobl Cymru bod gwasanaeth gofal brys o’r radd flaenaf ar gael, yn enwedig o ystyried nifer y cymunedau gwledig sydd yma. Bydd y datblygiadau hyn yn achub bywydau llawer o bobl sydd angen cymorth brys.

Rydyn ni wedi cael cefnogaeth aruthrol gan bobl yn codi arian ers ein lansio yn 2001, ac rydyn ni’n parhau i ddibynnu’n llwyr ar gyfraniadau elusennol i godi mwy na £6m y flwyddyn i gadw hofrenyddion Cymru yn yr awyr.”

Dywedodd Dr Rhys Thomas, cyd-gyfarwyddwr EMRTS Cymru: “Rydyn ni wedi cael ymateb gwych i broses recriwtio’r rhaglen ac wedi rhoi tîm o glinigwyr hynod ddawnus at ei gilydd o bob rhan o Gymru a thu hwnt.

Mae pob aelod o’r tîm wedi perfformio’n rhagorol i gwblhau eu hyfforddiant cyn mynd ar yr hofrenyddion, ac maen nhw eisoes yn gwneud cyfraniad mawr ar alwadau ledled Cymru.

Mae eu sgiliau, ynghyd â’r offer newydd sydd gennym, yn ffurfio tîm gofal critigol y gall Cymru ymfalchïo’n fawr ynddo.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Charity

Noson Bocsio Coler Wen yn codi dros £1,000 ar gyfer gwasanaethau nyrsio plant

Published

on

Yn y llun uchod o’r chwith i’r dde: Nicola Thomas, Nyrs Plant Cymunedol; Angelo Dragone, perchennog Stallion Boxing Gym, a Claire Rumble, Swyddog Codi Arian.

Mae noson focsio coler wen wedi codi £1,178.43 ar gyfer y Gwasanaethau Nyrsio Plant Cymunedol ar draws Hywel Dda.

Cynhaliwyd y digwyddiad, a drefnwyd gan Angelo Dragone, perchennog Stallion Boxing Gym, ar 13 Mai 2022, yng Nghanolfan Selwyn Samuel ac Ystafell Lliedi, Llanelli.

Mae’r Gwasanaethau Nyrsio Plant Cymunedol yn cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion iechyd hirdymor a thymor byr gyda’u hannibyniaeth ac yn helpu eu teuluoedd i ofalu amdanynt yn ddiogel gartref, gan leihau’r angen i gael eu derbyn i’r ysbyty.

Maent hefyd yn cefnogi ac yn hyfforddi staff ysgol a seibiant i alluogi plant a phobl ifanc i fynychu addysg i wneud y gorau o’u potensial bywyd, ac maent yn rhoi mynediad i ofal seibiant i deuluoedd.

Bydd yr arian a godir o’r digwyddiad hwn yn cefnogi’r nyrsys i gael deunyddiau hyfforddi a chynnal digwyddiadau er budd bywydau’r plant a’r bobl ifanc y mae’r gwasanaeth yn eu cefnogi.

Dywedodd Angelo Dragone, perchennog Stallion Boxing Gym: “Roeddwn yn hynod o hapus i godi arian ar gyfer y Gwasanaethau Nyrsio Plant Cymunedol. Mae Nicola, sy’n nyrs gymunedol i blant, yn hyfforddi yn y Stallion Boxing Gym ac mae wedi dweud llawer wrthyf am y gwasanaeth. Maent yn darparu llawer i blant llai ffodus.

“Diolch i bawb a fynychodd y noson ac a gyfrannodd at yr achos anhygoel hwn.”

Dywedodd Sara McDonnell, Arweinydd Tîm y Gwasanaethau Nyrsio Plant Cymunedol: “Diolch am wneud y rhodd garedig hon i’r Tîm Nyrsio Plant Cymunedol (CCN). Mae tîm CCN yn dîm bach o nyrsys sy’n gweithio ar draws tair sir Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, sy’n cwmpasu Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae gennym nyrsys yn Llanelli, Caerfyrddin, Hwlffordd, Aberdaugleddau, Aberteifi ac Aberystwyth. Rydym yn gofalu am blant a phobl ifanc yn y gymuned.

“Gall hyn fod yn blant ag angen iechyd tymor byr ond yn bennaf yn blant a phobl ifanc ag anghenion iechyd cymhleth hirdymor. Rydym yn cefnogi’r plentyn drwy hybu ei annibyniaeth a grymuso ei deulu i ofalu amdano’n ddiogel gartref, gan leihau’r angen i gael ei dderbyn i’r ysbyty. Rydym yn cefnogi ac yn hyfforddi staff ysgol a seibiant i alluogi’r plentyn a’r person ifanc i fynychu addysg i wneud y gorau o’u potensial bywyd a galluogi teuluoedd i gael mynediad at ofal seibiant.

“Bydd y rhodd wych a godwyd o’r digwyddiad hwn yn ein cefnogi i gael deunyddiau hyfforddi a chynnal digwyddiadau er budd bywydau’r plant a’r bobl ifanc rydym yn eu cefnogi. Diolch eto am ein cefnogi.”

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Josey Vaughan Hughes, Cynorthwyydd Cyfathrebu, drwy e-bost yn Josey.Vaughan-Hughes@wales.nhs.uk neu drwy ffonio 07790 831735 / 01267 239815.

Elusennau Iechyd Hywel Dda yw elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Nod yr elusen yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i iechyd, lles a phrofiad cleifion, defnyddwyr gwasanaeth a staff GIG ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Nid yw’r rhoddion elusennol hael a dderbynnir gan gleifion, eu teuluoedd a chymunedau lleol yn disodli cyllid y GIG, ond fe’u defnyddir i ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu.
Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn codi ac yn dosbarthu arian i wella gwasanaethau GIG lleol trwy:

  • Cynnig cysuron ychwanegol i gleifion i wneud yr amser a dreulir yn yr ysbyty yn fwy cyfforddus
  • Darparu’r offer meddygol diweddaraf ar gyfer diagnosis a thriniaeth
  • Creu amgylchedd mwy croesawgar i gleifion, eu teuluoedd a staff
  • Cefnogi dysgu a datblygiad staff a mentrau lles
  • Gwella gofal yn ein cymunedau lleol
  • Ariannu prosiectau ymchwil i wella ein dealltwriaeth o driniaethau newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg
  • Cyflwyno mentrau byw’n iach a hybu iechyd.

Am fwy o wybodaeth ewch i: www.elusennauiechydhyweldda.org.uk

Continue Reading

Community

Popular physical activity game Beat the Street gets underway in Llanelli

Published

on

BEAT THE STREET is a free, interactive game that encourages people of all ages to incorporate physical activity into their daily lives by rewarding teams with points and prizes the further they walk, cycle and roll.

There are prizes for the teams that travel the furthest with vouchers for books and sports equipment. There is a total points leader board and an average leader board so opportunities for teams of all sizes to win.

Beeping and flashing sensors called Beat Boxes will be placed on lampposts around the area for the duration of the six-week game. Primary school pupils will be provided with a player pack containing a map and a card for the child and an accompanying adult. The wider community can pick up a contactless card from a distribution point listed at www.beatthestreet.me/llanelli

Players then travel between the contactless Beat Boxes scoring points with their cards as they go. The further players travel, the more points they score for their community or school team. Each week is themed with different activities to help participants get the most out of their Beat the Street experience.

Beat the Street Llanelli is provided by Intelligent Health, commissioned by Carmarthenshire County Council and is supported by Sport Wales.

Cabinet Member for Regeneration, Leisure Culture and Tourism Cllr Gareth John, said: “We are delighted to bring this innovative and compelling game to Llanelli and we can’t wait to see how far everyone is able to walk, run, cycle and scoot. The game brings a competitive element to physical activity, but more than that, unites communities, helps people get to know their local area, reduces carbon emissions and improves both physical activity and mental health.”

More information is available at the Llanelli | Beat the Street website and on social media @BTSLlanelli

Continue Reading

Community

Gêm gweithgaredd corfforol boblogaidd Beat the Street wedi cychwyn yn Llanelli

Published

on

Mae Beat the Street yn gêm ryngweithiol, rhad ac am ddim sy’n annog pobl o bob oedran i ymgorffori gweithgaredd corfforol yn eu bywydau bob dydd trwy wobrwyo timau â phwyntiau a gwobrau po bellaf y maent yn cerdded, beicio a rholio.

Mae’r timau sy’n teithio bellaf yn cael eu gwobrwyo gyda thalebau ar gyfer llyfrau ac offer chwaraeon. Mae yna fwrdd arweinwyr ar gyfer cyfanswm pwyntiau ac hefyd bwrdd arweinwyr cyfartaledd felly mae cyfleoedd i dimau o bob maint ennill.

Bydd synwyryddion o’r new ‘Beat Boxes’ sy’n bîpio a fflachio yn cael eu gosod ar bolion lampau o amgylch yr ardal am gyfnod y gêm chwe wythnos. Bydd disgyblion ysgol gynradd yn cael pecyn chwaraewr sy’n cynnwys map a cherdyn ar gyfer y plentyn ac oedolyn sy’n dod gyda nhw. Gall y gymuned ehangach godi cerdyn digyswllt o bwynt dosbarthu a restrir yn www.beatthestreet.me/llanelli.

Yna mae chwaraewyr yn teithio rhwng y ‘Beat Boxes’ digyswllt gan sgorio pwyntiau gyda’u cardiau wrth fynd. Po bellaf y bydd chwaraewyr yn teithio, y mwyaf o bwyntiau y byddant yn eu sgorio ar gyfer eu tîm cymunedol neu ysgol. Mae thema bob wythnos gyda gwahanol weithgareddau i helpu cyfranogwyr i gael y gorau o’u profiad Beat the Street.

Mae Beat the Street Llanelli yn cael ei ddarparu gan Intelligent Health, wedi ei gomisiynu gan Gyngor Sir Caerfyrddin ac yn cael ei gefnogi gan Chwaraeon Cymru,.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth John, yr Aelod Cabinet dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth: “Rydym yn falch iawn o ddod â’r gêm arloesol a chymhellol hon i Lanelli ac rydym yn edrych ymlaen at weld pa mor bell y gall pawb gerdded, rhedeg, beicio a sgwtera. Mae’r gêm yn dod ag elfen gystadleuol i weithgarwch corfforol, ond yn fwy na hynny, mae’n uno cymunedau, yn helpu pobl i ddod i adnabod eu hardal leol, yn lleihau allyriadau carbon ac yn gwella gweithgarwch corfforol ac iechyd meddwl.”

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Llanelli | Beat the Street ac ar gyfryngau cymdeithasol @BTSLlanelli

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK