Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Bydd cartref rygbi Cymru yn cael ei ailenwi’n

Avatar

Published

on

Graeme Yorston, capten Cymru Sam Warburton a chadeirydd URC Gareth Davies: Prif weithredwr grwp Cymdeithas Adeiladu y Principality

Graeme Yorston, capten Cymru Sam Warburton a chadeirydd URC
Gareth Davies: Prif weithredwr grwp Cymdeithas Adeiladu y Principality

MAE CYMDEITHAS Adeiladu’r Principality ac Undeb Rygbi Cymru wedi cytuno ar bartneriaeth newydd a fydd yn para deng mlynedd ac yn helpu i hybu, datblygu ac ehangu camp genedlaethol Cymru ar bob lefel. Yn arwydd o’r bartneriaeth hon bydd stadiwm cenedlaethol Cymru yn cael enw newydd ym mis Ionawr 2016. Mae gan Undeb Rygbi Cymru hanes hir a balch o gydweithio â’r Principality, sef y gymdeithas adeiladu fwyaf yng Nghymru. Mae’r berthynas rhyngddynt yn ymestyn yn ôl i 1969 pan oedd y bartneriaeth gyntaf rhwng y ddau sefydliad wedi golygu cynnig rhai o seddi debentur cyntaf Undeb Rygbi Cymru i aelodau’r Principality. Ers 2001 bu’r gymdeithas adeiladu’n noddi prif gystadleuaeth gwpan Undeb Rygbi Cymru, ac wedyn aeth ymlaen i noddi’r Uwchgynghrair yng Nghymru dros gyfnod o ddeng mlynedd gan roi ei henw i’r gynghrair honno.

I gydnabod y gefnogaeth hon bydd cartref rygbi Cymru, sydd wedi datblygu’n symbol eiconig i Gymru ledled y byd, yn cael ei ailenwi’n ‘Stadiwm Principality’ o fis Ionawr 2016. Felly’r gêm gyntaf i gael ei chwarae ar y maes cenedlaethol dan ei enw newydd fydd ail gêm Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, gartref yn erbyn yr Alban ar 13 Chwefror. Mae Undeb Rygbi Cymru a Chymdeithas Adeiladu’r Principality ill dau’n eiddo i’w haelodau ac yn canolbwyntio ar eu haelodau, ac maent yn gweithio’n galed i ddod â gwerth a ffyniant i’w rhanddeiliaid.

Meddai Cadeirydd Undeb Rygbi Cymru, Gareth Davies: “Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi bod yn frwd ei chefnogaeth i’r gamp ar lefel led-broffesiynol ers 2005, ond bellach bydd ei henw’n golygu rhywbeth newydd i bob cymuned yng Nghymru. Meddai Prif Weithredwr Gr?p Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis: “Mae hwn yn ddiwrnod pwysig yn hanes rygbi Cymru a’n cysylltiad hir â Chymdeithas Adeiladu’r Principality. “Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn fusnes proffil uchel sydd â rôl bwysig yn ein cymdeithas, ac rydym yn falch o gael ffurfio cysylltiad agosach fyth rhyngom. “Mae rygbi Cymru yn llawer mwy na champ genedlaethol Cymru yn unig, oherwydd mae rygbi wedi dod i ymgorffori ein statws fel cenedl ar lwyfan byd-eang.”

Meddai Prif Weithredwr Gr?p Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Graeme Yorston: “Fel busnes sy’n eiddo i’n haelodau, rydym yn ymroddedig i’r cymunedau yr ydym yn gweithredu ynddynt. Mae a wnelo’r bartneriaeth hon â buddsoddi yn natblygiad rygbi ar bob lefel, darparu cyfleoedd i bobl ffynnu drwy chwaraeon, a chreu profiadau cofiadwy a heb eu hail i’n haelodau a’n cymunedau. “Mae dod yn noddwr swyddogol cartref rygbi Cymru yn ddatganiad pwysig am ein huchelgais.” Mae’r Principality wedi ymrwymo i barhau i gefnogi’r Uwch-gynghrair nes 2016/2017. Yn fuan bydd y lleoliad yn gartref i wyth o gemau yng Nghwpan Rygbi’r Byd, gan gynnwys dwy gêm gogynderfynol, dan yr enw presennol Stadiwm y Mileniwm cyn iddo gael ei ailenwi’n swyddogol ym mis Ionawr y flwyddyn nesaf. Bydd Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA yn 2017 yn cael ei chynnal yn y Stadiwm hefyd.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cymraeg

Amser i gau’r bwlch ar Gymraeg yn sefydliadau

Avatar

Published

on

ER BOD sefydliadau cyhoeddus wedi perfformio yn well wrth gynnig gwasanaethau Cymraeg yn ystod 2019-20, mae ‘na le i rai sefydliadau wella eto yn ôl Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts.

Mae’r Comisiynydd wedi cyhoeddi adroddiad yr wythnos hon sydd yn adrodd ar berfformiad sefydliadau cyhoeddus wrth iddynt ymdrin â’r Gymraeg. Mae’r adroddiad yn dangos bod perfformiad wedi gwella ar y rhan fwyaf o wasanaethau eto yn 2019- 2020 ond bod rhai agweddau sydd yn parhau i beri pryder i’r Comisiynydd.

Dywedodd: “Mae yna risg fod bwlch yn tyfu rhwng y sefydliadau sydd yn perfformio’n dda a’r rhai sydd ddim cystal, ac mae angen i bob sefydliad gymryd eu cyfrifoldebau o ddifri.

“A hithau yn bedair blynedd ers i’r sefydliadau cyntaf ddod o dan safonau’r Gymraeg, mi fyddwn yn disgwyl i bob sefydliad gwrdd â’r gofynion bob tro.

“Mae yna rai sefydliadau sy’n perfformio yn dda iawn, ond gydag eraill, mae gwasanaethau allweddol, megis ffôn a derbynfa, yn perfformio’n wael a heb gynyddu dros y blynyddoedd diwethaf. Dyma’r gwasanaethau lle mae angen buddsoddi mewn staff.”

Roedd yr adroddiad yn dangos fod 92% o lythyrau neu e-bost Cymraeg wedi derbyn ateb yn Gymraeg, fod opsiynau awtomatig dros y ffon ar gael yn Gymraeg 90% o’r amser a bod ffurflenni ar gael yn gyflawn yn Gymraeg 78% o’r amser.

Ond, dim ond mewn 46% o ymweliadau derbynfa y cafwyd gwasanaeth Cymraeg, a dim ond 55% o alwadau ffôn y llwyddodd sefydliadau i ddelio gyda hwy yn Gymraeg a rhoi ateb cyflawn yn Gymraeg.

Ychwanegodd Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts, “Mi ddylai pob sefydliad fod yn ystyried pethau fel sefydlu tîm neu benodi swyddog sy’n gyfrifol am y Gymraeg, cynyddu faint o staff sy’n gallu siarad Cymraeg a chynnig gwasanaethau Cymraeg mewn ffordd sy’n golygu mai defnyddio’r Gymraeg yw’r opsiwn mwyaf naturiol. Mewn rhai amgylchiadau, er enghraifft cyfarfodydd sensitif ynghylch llesiant, dw i eisiau i sefydliadau ystyried cynnig gwasanaeth Cymraeg yn ddiofyn.

“Dw i eisiau gallu cymryd yn ganiataol fod gwasanaethau sylfaenol ar gael yn Gymraeg bob tro. Mi allwn ni wedyn ganolbwyntio ar ddyletswyddau eraill sy’n gwneud gwahaniaeth ar lefel strategol. Pethau megis penderfyniadau polisi, gan sicrhau bod sefydliadau yn ystyried effaith pob penderfyniad ar y Gymraeg, a gweithredu strategaethau 5 mlynedd cryf i hybu’r Gymraeg.”

Bydd y Comisiynydd nawr yn cyfarfod gyda’r sefydliadau yn unigol i drafod y canlyniadau a’r diffygion, a beth sydd angen digwydd er mwyn datrys a cheisio cau’r bwlch rhwng sefydliadau sy’n cydymffurfio yn dda a’r rhai sydd ddim cystal.

Continue Reading

Cymraeg

Y gorffennol yn dod yn fyw drwy hen ffilmiau

Avatar

Published

on

“MAE hen lun yn medru dweud llawer, ond mae hen ffilm yn medru dod â’r gorffennol yn fyw” meddai’r Prifardd ac Archdderwydd Myrddin ap Dafydd.

Bob wythnos ar Ffilmiau Ddoe, mae criw hwyliog o gyflwynwyr a gwestai neu gyfwelai yn gwylio detholiad o’r ffilmiau sy’n rhan o gasgliad Archif Sgrin a Sain Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Detholiad o ffilmiau sy’n cofnodi digwyddiadau cymdeithasol, ffilmiau personol am deuluoedd, a thystiolaeth weledol o sut mae Cymru wedi newid dros y blynyddoedd. Yr wythnos hon, Myrddin ap Dafydd fydd yn cael y fraint o dyrchu yn y casgliad rhyfeddol hwn, a hynny yng nghwmni ei westeion Peredur Lynch a Beryl Vaughan.

Bydd Peredur Lynch, un o draethwyr huawdl y Babell Lên, yn cymryd golwg ar ffilmiau o Eisteddfodau Cenedlaethol ar hyd y blynyddoedd, gan gynnwys clip o’r Brifwyl yn Aberystwyth yn 1916, ffilm ryfeddol o Eisteddfod Machynlleth yn 1937, cofnod yr artist Charles Tunnicliffe o seremoni cyhoeddi Pwllheli 1954, a chlipiau o enwogion ar y Maes yn Y Drenewydd yn 1965.

“Da’ch chi’n gweld pobl yn rhythu ar gamera sy’n troi o’u blaenau, ac weithiau dan ni’n teimlo nad ydi pawb yn siŵr iawn sut mae ymddwyn o flaen y lens” sylwa Myrddin, wrth wylio clip o Eisteddfod Y Drenewydd 1965.

Bywyd cefn gwlad fydd yn mynd â bryd Beryl Vaughan, a chawn ymweld â Ffair Dalis 1914, sef ffair geffylau enwog Llanbedr Pont Steffan, diwrnod cneifio yn Y Foel, golygfeydd ardal Penderyn a Bannau Brycheiniog, a Choleg Hyfforddi Felinfach.

“Mae rhyw hud a hiraeth mewn gweld ein gorffennol yn dod yn fyw o flaen ein llygaid” meddai Myrddin. “Mae’n rhoi cyfle i ni fynd yn ôl yno, wel am sbel fach beth bynnag. Diolch bod ganddon ni drysorfa o archif yma yng Nghymru, a rheiny’n cael eu gwarchod a’u rhannu.”

Continue Reading

Cymraeg

Dogfen DRYCH ar restr fer Gwobrau Grierson 2020

Avatar

Published

on

MAE S4C a Chwmni Da yn falch o gyhoeddi bod dogfen Eirlys, Dementia a Tim ar restr fer Gwobrau Grierson 2020.
Y Gwobrau Grierson, sydd hefyd yn cael ei hadnabod fel The British Documentary Awards, yw digwyddiad mwyaf yng nghalendr dogfennau yn y DU. Mae’r gwobrau yn adnabod ac yn dathlu dogfennau sy’n profi safon, creadigrwydd, gwreiddioldeb a rhagoriaeth.
Mae’r ddogfen, a gafodd ei chynhyrchu gan Gwmni Da ar gyfer cyfres DRYCH S4C – cyfres o ddogfennau gafaelgar sy’n adlewyrchu bywyd yng Nghymru heddiw – wedi ei henwebu yng nghategori ‘Dogfen Sengl Orau – Cartref’.
Mae Eirlys, Dementia a Tim, rhaglen a gafodd ei ddarlledu’n wreiddiol ym mis Ionawr 2020, yn adrodd stori dau hen ffrind sy’n cwrdd unwaith eto ar ôl dilyn llwybrau go wahanol yn eu bywyd. Mae’r ddogfen yn rhoi portread gwahanol i’r arfer o berson sy’n byw gyda Alzheimer’s ac yn dosbarthu neges bwerus gan Eirlys, i beidio bod ofn.
Meddai’r Cynhyrchydd, Sion Aaron: “Rwy’n hynod o falch bod ein dogfen wedi cael ei henwebu. Mae gan Tim Lynn ac Eirlys Smith stori arbennig iawn i’w ddweud, sy’n wefreiddiol ac ar brydiau yn ddigrif. Mae dementia yn cyffwrdd gymaint o fywydau ac rydym ni wedi trio ein gorau i bortreadu’r realiti sy’n wynebu pobl fel Eirlys sy’n byw gydag Alzheimer’s cynnar.”
Meddai Dylan Huws, Uwch Gynhyrchydd y rhaglen: “Mae’r Gwobrau Grierson yn wobrau mawreddog ac mae hi’n fraint bod ymysg yr enwau mawr ar y rhestr. Mae hyn yn dangos ein bod ni’n gallu cynhyrchu straeon heriol ac atyniadol yn y Gymraeg sy’n sefyll ymysg y gorau yn y byd.”
Meddai Llinos Wynne, Comisiynydd Ffeithiol S4C: “Weithiau, mae ‘na gomisiwn sy’n wirioneddol yn cyffwrdd y galon. Mae Eirlys, Dementia a Tim yn enghraifft wych o hynny. Dyma raglen ddogfen a lwyddodd i roi portread gwahanol i’r arfer o berson sy’n byw gydag Alzheimers gan gyfleu neges bwerus a phositif i beidio bod ofn. Dwi’n hynod falch fod y ffilm hon wedi ei henwebu ac yn cael ei gweld ochr yn ochr gyda dogfennau mwyaf pwerus y DU. Llongyfarchiadau mawr i’r tîm i gyd.”
Gyda holl ddarlledwyr y DU yn gallu cystadlu, Eirlys, Dementia a Tim yw unig gynrychiolydd Cymru yng Ngwobrau Grierson.
Mi fydd y noson wobrwyo ar y 10fed o Dachwedd 2020 yng Nghanolfan Southbank, Llundain.

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK